Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

Dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE

UWAGA

20 lipca 2013 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wymagań chemicznych w zabawkach. Zachęcamy do zapoznania się z tymi wymaganiami patrz: zakładka AKTY PRAWNE - rozporządzenie Ministra Gospodarki (szczegółowe wymagania w zakresie właściwości chemicznych - zał. nr 1 pkt 3) oraz Dyrektywa 2009/48/WE (załącznik II, cz.III), ze zmianami.

UWAGA zabawki kosmetyczne od 11 lipca 2013r.

__________________________________________________________________________

Zgodnie z ww. rozporządzeniem zabawka to wyrób zaprojektowany lub przeznaczony do zabawy oraz wyrób, który ze względu na swoje cechy charakterystyczne lub wygląd może być użyty do zabawy przez dzieci w wieku poniżej 14 lat.
Ww. rozporządzenie określa tylko WYMAGANIA ZASADNICZE, które w zależności od typu zabawki mogą NIE BYĆ JEDYNYMI, jakie należy wziąć pod uwagę przed wprowadzeniem zabawki do obrotu. 

Zabawki oprócz wymagań dyrektywy 2009/48/WE (i do dn. 19.07.2013 r. odnośnej części dyrektywy 2008/112/WE) oraz transponującego ich do prawa polskiego rozporządzenia (w kompetecji MG - patrz: zakładka "Akty prawne" po lewo) podlegać mogą m. in.:

  • dyrektywie ROHS (jeżeli zawierają "elektronikę")
  • dyrektywie o kompatybilności elektromagnetyczej - jeżeli zawierają "elektronikę" (EMC - w kompetencjiMin. Administracji i Cyfryzacji),
  • jeżeli zawierają "elektronikę" - przepisom dot. recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego (WEEE - w kompetencji Min. Środowiska),
  • przepisom celnym (Min. Finansów),
  • normom będącym w kompetencji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (www.pkn.pl),
  • Ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów - w kompetencji UOKiK,
  • ustawie o języku polskim (instrukcje - po polsku), itd. 

Od prawidłowej oceny które przepisy mają zastosowanie jest podmiot wprowadzajacy wyrób do obrotu albo dokonujący oceny zgodności.

__________________________________________________________________________

Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2012 r. nr 2012/160/UE dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez federalny rząd Niemiec, utrzymujących dopuszczalne wartości dla ołowiu, baru, arsenu, antymonu, rtęci nitrozamin i substancji zdolnych do tworzenia nitrozamin w zabawkach po wejściu w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek (pobierz plik  .pdf).
Uwaga: 7 października 2013r. Komisja Europejska wydała nową Decyzję dot. tego tematu: DECYZJA 2013/492/UE.

KAMPANIA UE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA ZABAWEK
Linia

Szczegółowe informacje o kampanii znajdą Państwo na tej stronie.  

Uwaga - Informacja dot. oznakowania zabawek
Linia

Stanowisko Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów z dn. 13 grudnia 2011 r. nt. wprowadzania do obrotu importowanych wyrobów (zabawek):

pobierz plik  .pdf
 
Polecamy strony internetowe
Linia

Strona Ministerstwa Gospdoarki poświęcona CHEMII (w tym: "chemii w zabawkach"): dyrektywa REACH, rozporządzenie CLP, sytem GHS
Strona Komisji Europejskiej nt. dyrektywy "zabawkowej":
Strona główna (po polsku), 
Normy zharmonizowane  (w języku angielskim),
Wykaz Jednostek Notyfikowanych do dyrektyw nowego podejścia - strona Komisji Europejskiej (w języku angielskim),
Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych
Rzecznika Praw Dziecka
Broszury dot. dyrektyw nowego podejścia, procedury oceny zgodności oraz oznakowania CE

Uwaga
Linia

W sprawach dotyczących chemii w zabawkach prosimykontaktować się z punktem kontaktowym ds. REACH.
W sprawach dotyczących NORM z Polskim Komitetem Normalizacyjnym.
W sprawach dotyczących "ogólnego bezpieczeństwa produktów" z UOKiK.

 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl