Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Projekt nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze skierowany do konsultacji

Projekt nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze skierowany do konsultacji publicznych

Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE to główny cel projektu nowelizacji ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.  Przygotowany przez Ministerstwo Energii dokument został 26 lutego 2016 r. przekazany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Celem opracowanych zmian jest wzmocnienie i uzupełnienie istniejących w obecnie obowiązujących przepisach rozwiązań służących ograniczeniu występowania poważnych awarii (oraz ich skutków), które mogą wystąpić w związku z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, nowelizacja ustawy podniesie poziom ochrony środowiska morskiego i gospodarek przybrzeżnych przed zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku prowadzenia tego typu działalności.

Projekt dokumentu.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl