Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze ekspertów w ramach POIiŚ 2014-2020 - sektor energetyki

Ogłoszenie o naborze ekspertów w ramach poddziałań 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE i 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Priorytetu I Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz działania 7.1. Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Priorytetu VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

I. Zaproszenie do składania wniosków

Minister Energii oraz Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków (dalej: INiG-PIB), działając odpowiednio jako Instytucja Pośrednicząca dla priorytetów I Zmniejszenie emisyjności gospodarki i VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz Instytucja Wdrażająca działanie 7.1. Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: PO IiŚ) zapraszają do składania wniosków o wpis (dalej: wniosek) do wykazu kandydatów na ekspertów, prowadzonego przez Ministra Rozwoju jako Instytucję Zarządzającą PO IiŚ (dalej: wykaz).

II. Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do 15 lutego 2016 r. do INiG-PIB, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: migdal@inig.pl i meder@inig.pl. Niezależnie od sposobu złożenia wniosku powinien zawierać on komplet dokumentów wymaganych w ogłoszeniu i Regulaminie naboru ekspertów, wymienionym w pkt. VIII (dalej: Regulamin). Do zachowania terminu niezbędne jest, aby wniosek wpłynął do INiG-PIB w powyższym terminie.

III. Dziedziny, w ramach których jest prowadzony nabór

Nabór ekspertów dokonywany jest w dziedzinach określonych we wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Kandydat może złożyć wniosek w zakresie co najmniej jednej dziedziny podając oczekiwaną stawkę wynagrodzenia za udział w ocenie projektu w danej dziedzinie (w zakresie wynagrodzenia patrz pkt. VI i VIII).
Dziedziny są podane zgodnie z kryteriami oceny projektów zawartymi w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO IiŚ, przy czym w ramach dziedziny Aspekty finansowe realizacji projektów energetycznych zawarte są kryteria Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej oraz Wykonalność finansowa projektu, natomiast w ramach dziedziny Aspekty środowiskowe realizacji projektów energetycznych zawarte są kryteria Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska oraz Zasada zrównoważonego rozwoju.

IV. Dokumenty niezbędne do przedstawienia w ramach naboru

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów powinna złożyć:

 • wniosek o wpis, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
 • oświadczenie kandydata na eksperta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,
 • zgodę kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu,
 • dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinach, o których mowa w pkt. III,
 • dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzy odnośnie celów i sposobu realizacji PO IiŚ.

V. Merytoryczne kryteria naboru i wymagane do ich oceny dokumenty

W celu wykazania spełnienia kryteriów naboru określonych w Regulaminie:

 • w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganego uprawnienia w dziedzinach, o których mowa w pkt. II, kandydat na eksperta powinien posiadać wykształcenie wyższe i mieć minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium,
 • w zakresie posiadanej wiedzy odnośnie celów i sposobu realizacji POIiŚ, kandydat na eksperta powinien posiadać minimum 1-roczne doświadczenie zawodowe w pracy przy wdrażaniu programów operacyjnych albo obsłudze lub realizacji projektów inwestycyjnych objętych finansowaniem ze środków funduszy strukturalnych UE i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium,
 • w zakresie kryteriów określonych w § 3 ust. 1 pkt. a)-c) Regulaminu, kandydat na eksperta składa oświadczenie według załącznika nr 2 do Regulaminu,
 • w zakresie kryterium określonego w § 3 ust. 1 pkt. f) Regulaminu, kandydat na eksperta wskazuje miejsce aktualnego zatrudnienia w złożonym wniosku.

Przez dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium rozumie się np. umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, wydane opinie, ekspertyzy.

VI. Ocena wniosków

 1. Ocena wniosków w zakresie formalnym i merytorycznym zostanie przeprowadzona przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Energii. Sposób oceny określają § 6 i § 7 Regulaminu. Jeżeli liczba kandydatów na ekspertów spełniających kryteria merytoryczne w danej dziedzinie przekroczy 10 (maksymalna liczba kandydatów na ekspertów, których zamierza się wpisać do wykazu w ramach naboru), to wnioski będą oceniane według wysokości oczekiwanego wynagrodzenia, podanego we wniosku w kolejności aż do wyczerpania liczby 10 osób w danej dziedzinie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 lit. c) Regulaminu.
 2. Wnioski kandydatów, którzy spełnią wszystkie kryteria wyboru zostaną rekomendowane do wpisu do wykazu.

VII. Termin rozpatrzenia wniosków

Wnioski zostaną ocenione przez Komisję Kwalifikacyjną w terminie do 22 lutego 2016 r. Osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów są informowane o wynikach postępowania kwalifikacyjnego wyłącznie na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu wynagrodzenie oczekiwane przez eksperta na etapie oceny projektu nie może być wyższe od wskazanego we wniosku.
 2. Udział ekspertów w ocenie w procesie wyboru projektów w ramach POIiŚ w działaniu 7.1. będzie miał charakter opiniodawczo-doradczy, co oznacza, że ekspert będzie wydawał pisemną opinię dotyczącą projektu lub jego elementów o charakterze niewiążącym. INiG-PIB dopuszcza także rozstrzygający charakter pracy eksperta, co oznacza pisemne dokonanie oceny projektu lub jego elementu wraz z uzasadnieniem o charakterze wiążącym. Ostateczny charakter pracy eksperta zostanie ustalony na etapie zlecenia oceny projektu.
 3. Status kandydata na eksperta uzyskuje się w wyniku umieszczenia w wykazie. Status eksperta uzyskuje kandydat na eksperta, który podpisał z INiG-PIB umowę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia, bądź podpisał z Ministerstwem Energii umowę według odrębnego wzoru. Powierzenie ekspertowi zadań w zakresie oceny danego projektu następuje po przeprowadzeniu zapytania ofertowego w trybie określonym w § 9 ust. 4-5 Regulaminu i § 5 wzoru umowy.
 4. Pozostałe kwestie dotyczące naboru ekspertów zostały uregulowane w Regulaminie naboru ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach poddziałań 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE i 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym oraz działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zatwierdzonym w dniu 29 stycznia 2016 r. przez Ministra Energii działającego jako Instytucja Pośredniczą w ramach PO IiŚ.

 

Załączniki:

 1. Regulamin naboru ekspertów;
 2. Formularz wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów (wersja edytowalna);
 3. Oświadczenie kandydata na eksperta;
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Karta oceny wniosku o wpis do wykazu kandydatów;
 6. Wzór umowy z ekspertem.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl