Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zdjęcie do informacji

Celem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest utworzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) – opartego na Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK) elektronicznego systemu, zawierającego komplet informacji o wszystkich możliwych do zdobycia w Polsce kwalifikacjach, w tym nadawanych poza szkolnictwem wyższym i oświatą. 

Uregulowanie w ustawie zbioru definicji, zasad i standardów w zakresie włączania kwalifikacji do ZSK oraz nadawania i zapewniania jakości kwalifikacji zintegruje wszystkie trzy obszary kwalifikacji: 

  • kwalifikacje w oświacie oraz w szkolnictwie wyższym ‒ kwalifikacje pełne oraz kwalifikacje cząstkowe (wyodrębnione w zawodach szkolnych) włączone do ZSK z mocy ustawy, nadawane na podstawie ustaw regulujących działania systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego,
  • kwalifikacje rynkowe ‒ kwalifikacje cząstkowe, nieuregulowane przepisami prawa, których nadawanie odbywa się w drodze decyzji ministra odpowiedzialnego za dany obszar na zasadzie swobody działalności gospodarczej,
  • kwalifikacje uregulowane ‒ kwalifikacje cząstkowe, ustanowione odrębnymi przepisami (poza formalną edukacją), których nadawanie odbywa się w drodze decyzji ministra odpowiedzialnego za dany obszar na zasadach określonych w tych przepisach.

Zgodnie z ogólnym schematem rozwiązania systemowego, wszystkie kwalifikacje włączone do ZSK, opisane i z przypisanym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji, wpisywane będą do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Kwalifikację włączoną do ZSK może nadać, na podstawie pozytywnego wyniku walidacji (sprawdzenia czy wymagane efekty uczenia się są osiągnięte), instytucja certyfikująca, uprawniona na mocy decyzji właściwego ministra lub przepisu prawa. Każda instytucja nadająca kwalifikacje włączone do ZSK objęta będzie wewnętrznym i zewnętrznym systemem zapewniania jakości certyfikowania, nad którym nadzór sprawował będzie właściwy minister. Wprowadzane rozwiązania i mechanizmy mają służyć podniesieniu poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez wzrost liczby osób uczących się, zwiększenie efektywności inwestycji w kapitał ludzki oraz dopasowania popytu i podaży na rynku pracy, szczególnie w odniesieniu do kwalifikacji spoza systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego. 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl