Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Traktat Karty Energetycznej

Traktat Karty Energetycznej

Traktat Karty Energetycznej jest obecnie jedyną prawnie wiążącą umową międzynarodową o zasięgu globalnym, która w pełni reguluje kwestie energetyczne. Ustanawia ona ramy dla współpracy międzynarodowej między krajami Eurazji, w szczególności w celu rozwijania ich potencjału energetycznego, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii dla UE oraz poprawy klimatu inwestycyjnego w obszarze energetyki w państwach – sygnatariuszach Traktatu.

Traktat Karty Energetycznej (TKE) i Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska został podpisany w grudniu 1994 r. i wszedł w życie w kwietniu 1998 r. Do tej pory TKE został podpisany przez 53 państwa z Europy i Azji (W imieniu Wspólnot Europejskich podpis złożyła Komisja Europejska).

Znaczącym osiągnięciem organizacji jest ustanowienie przepisów, które regulują kwestię rozstrzygania sporów na linii inwestor zagraniczny – państwo na zasadzie odwoływania się do międzynarodowego arbitrażu. Dzięki temu tworzą bezprecedensowe warunki dla inwestorów dla dochodzenia swoich praw przeciwko państwu – gospodarzowi inwestycji. Przepisy TKE ustanawiające ramy prawne obejmujące system rozwiązywania sporów w oparciu o TKE, a także system rozwiązywania sporów w oparciu o międzynarodowy arbitraż, ułatwiają osiągnięcie długoterminowej stabilności, która w przypadku inwestycji energetycznych ma kluczowe znaczenie dla inwestorów. Traktat chroni inwestorów m.in. przed nierównym traktowaniem i niedotrzymywaniem umów przez państwa, mimo wiążących ich zobowiązań z tego tytułu podpisanych porozumień.

Traktat nakłada również obowiązek utrzymywania bezpiecznego i stabilnego tranzytu oraz przesyłu surowców energetycznych w oparciu o zasadę niedyskryminacji niezależnie od ich pochodzenia, przeznaczenia czy własności.

TKE skupia się na 5 najważniejszych zagadnieniach:

  • ochronie i promocji międzynarodowych inwestycji
  • wolnym handlu materiałami energetycznymi, produktami, sprzętem energetycznym, bazując na zasadach WTO
  • wolnym tranzycie energii przez gazociągi i inne sieci połączeń
  • zmniejszaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz poprawa efektywności energetycznej
  • stworzeniu mechanizmu wyjaśniania sporów na linii Państwo – Państwo i Państwo – Inwestor

Więcej informacji nt. Karty Energetycznej

 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl