Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Grupy Robocze ds. krajowych inteligentnych specjalizacji

miniaturka graficzna opatrzona tekstem: MG informuje

W ramach realizacji dokumentu Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS), którego celem jest identyfikacja i wspieranie priorytetowych obszarów w zakresie badań, rozwoju i innowacji w oparciu o proces przedsiębiorczego odkrywania, Ministerstwo Gospodarki w lipcu 2014 r. uruchomiło prace związane z utworzeniem Grup Roboczych (GR) ds. krajowych inteligentnych specjalizacji.

Od 1 sierpnia 2014 r. została uruchomiona procedura naboru do GR 1-3 w dziale Zdrowe społeczeństwo, natomiast  od października 2014 r. do GR 4-18 w dziale Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, Zrównoważona energetyka, Surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. W lutym 2015 r. uruchomiono nabór uzupełniający do GR 19 (wcześniej pracującej na zasadzie nieformalnej GR ds. przemysłów kreatywnych i kultury). Na przełomie lutego i marca formalnie ukonstytuowały się składy wszystkich grup roboczych. W trakcie pierwszych posiedzeń Grupy wyłoniły ze swoich składów Przewodniczącego i 1 lub 2 Zastępców Przewodniczących.

GR ds. kis są gremiami utworzonymi w obszarach zidentyfikowanych krajowych inteligentnych specjalizacji, powoływanymi w celu:

  1. przygotowania szczegółowego opisu określającego zakres danej inteligentnej specjalizacji stanowiącego podstawę oceny czy wniosek o dofinansowanie przedsiębiorstwa w zakresie B+R+I mieści się w krajowych inteligentnych specjalizacjach,
  2. określenia wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji,
  3. przygotowania propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji, a także formułowanie potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji,
  4. identyfikowania barier, zagrożeń dla rozwoju danej specjalizacji (w kontekście społeczno-gospodarczym, a także proceduralnym – niedostosowanie polityki państwa do potrzeb rozwojowych gospodarki),
  5. analiza postępu  w realizacji działań i osiągania celów KIS, w szczególności w zakresie wyzwań i zagrożeń dla realizacji KIS

 Członkami GR są  przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowych.

 W pracach każdej GR bierze udział max. 30 osób, przy zachowaniu zasady zbilansowanego składu przedstawicieli  biznesu, nauki przy uczestnictwie IOB. W pracach poszczególnej GR może brać udział tylko jeden przedstawiciel danej instytucji. W pracach GR możliwy jest  udział obserwatorów, a także powoływanie nieformalnych grup ad hoc.

Załączniki:

regulamin prac i naboru Grup Roboczych

skład Grup Roboczych ds. kis

lista Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Grup Roboczych

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl