Przejdź do treści

Przykłady umów na inwestycje realizowane w formie partnerstwa publiczno-prywatnego

Wdrożenie projektów inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego jest z wielu względów rozwiązaniem korzystnym dla obu stron. Wspólny udział sektora administracji i sektora biznesu w przedsięwzięciu umożliwia podział kosztów i ryzyka pomiędzy partnera publicznego i prywatnego. W czasach spowolnienia gospodarczego i ograniczonych własnych środków finansowych, przedsięwzięcie może zostać zrealizowane w wielu przypadkach dopiero wtedy, gdy zostanie wprowadzona formuła PPP.

Zastosowanie formuły PPP ma również pozytywny wpływ na przebieg realizacji projektu. Udział partnera prywatnego zapewnia przestrzeganie zasady ekonomicznego wdrażania projektu oraz racjonalizacji korzyści i kosztów. Uczestnictwo partnera publicznego w przedsięwzięciu ułatwia realizację spraw administracyjno-proceduralnych. Partner publiczny jest partnerem pewnym i wypłacalnym, zatem udział w przedsięwzięciu finansowanym lub współfinansowanym przez niego gwarantuje terminową wypłatę  wynagrodzenia.  

Pomimo licznych pozytywnych stron tej formy współpracy sektora prywatnego i publicznego, istniejące bariery uniemożliwiają pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego w PPP. Niewielka wiedza na ten temat, brak dostępnych wzorców postępowania oraz brak upowszechnienia najlepszych praktyk często wymieniane są jako istotne czynniki ograniczające rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Wiele trudności przysparza stworzenie koncepcji projektu oraz sporządzenie zapisów umów PPP określających prawa i zobowiązania stron.  

W celu ułatwienia przygotowania zapisów umów na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowane zostały wzory klauzul, regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w takich projektach PPP jak:

budowa parkingu,

budowa budynku użyteczności publicznej – urzędu,

budowa szkoły z halą sportową i boiskiem,

budowa i utrzymanie budynku komunalnego,

budowa i utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej.

Zamieszczone poniżej przykłady mają jedynie charakter wzorca i muszą zostać dostosowane do uwarunkowań danego projektu. Minister Gospodarki nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl