Przejdź do treści

RM przyjęła Program „Lepsze Regulacje 2015”

Zdjęcie do informacji

Tworzenie skutecznego prawa, doskonalenie istniejącego otoczenia regulacyjnego oraz poprawa komunikacji z interesariuszami to główne cele Programu „Lepsze Regulacje 2015” przygotowanego w MG. Rada Ministrów przyjęła dokument 22 stycznia 2013 r.

Program „Lepsze Regulacje 2015” przedstawia obecne oraz planowane działania administracji rządowej do końca 2015 r. w obszarze tworzenia prawa. Ich realizacja wpłynie m.in. na zwiększenie stabilności prawodawstwa i jego przewidywalności, ograniczenie „inflacji prawa” oraz zmniejszenie kosztów regulacyjnych, które utrudniają rozpoczynanie oraz wykonywanie działalności gospodarczej.

Założona w Programie „Lepsze Regulacje 2015” redukcja kosztów regulacyjnych ponoszonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa o 1 proc. PKB do końca 2015 r. może przyczynić się do znacznych oszczędności w gospodarce.

W Programie określono zadania wraz z mechanizmem umożliwiającym ich koordynację oraz monitorowanie ich realizacji. Jednym z nich jest doskonalenie systemu tworzenia prawa poprzez utworzenie systemu e-legislacji oraz stałe wzmocnianie procesu programowania prac rządu.

Kolejnym zadaniem administracji jest rozwój systemu oceny wpływu regulacji na gospodarkę. Zostaną opracowane wytyczne do przeprowadzania takiej oceny oraz podręcznik do analizy i pomiaru kosztów regulacyjnych wraz z narzędziami informatycznymi. Wdrożone zostanie również dokonywanie oceny funkcjonowania prawa obowiązującego (OSR ex-post).

W dokumencie założono również doskonalenie systemu udziału w tworzeniu prawa unijnego i poprawa skuteczności jego implementacji. Można to osiągnąć poprzez wdrażanie dyrektyw unijnych bez tzw. pozłacania, czyli dokładania nadmiernych nieuzasadnionych przepisów oraz wypracowanie wytycznych z zakresu przygotowywania wstępnej oceny skutków inicjatyw Unii Europejskiej na jak najwcześniejszym etapie prac.

MG zaproponuje również usprawnienie procesu konsultacji społecznych poprzez utworzenie platformy do konsultacji społecznych on-line oraz portalu, który ułatwi partnerom społecznym zaangażowanie się w proces legislacyjny.

Program zawiera również rozwiązania ułatwiające dostęp do przepisów prawnych i orzecznictwa sądów. Są to m.in. budowa Publicznego Portalu Informacji o Prawie, udostępnianie aktów prawnych i ich projektów w edytowalnej formie elektronicznej oraz publikacja przez Ministerstwo Sprawiedliwości orzeczeń sądowych.

***

Rządowy Program „Lepsze Regulacje 2015” został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Rządowym Centrum Legislacji oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Stanowi on polski odpowiednik strategii lepszego stanowienia prawa (Better/Smart Regulation), realizowanej przez Komisję Europejską w zakresie prawa unijnego i kontynuowanej przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej na poziomie krajowym. Niektóre z rozwiązań ujętych w Programie zostały wypracowane na podstawie rekomendacji OECD w obszarze poprawy otoczenia regulacyjnego.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl