Przejdź do treści

Przyszłość energetyki jądrowej - IFNEC w Warszawie

Zdjęcie do informacji

- Ciągła poprawa bezpieczeństwa obiektów jądrowych i możliwości ich finansowania to kluczowe dziś zagadnienia dla dalszego rozwoju energetyki nuklearnej na świecie – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska. Wiceminister gospodarki przewodniczyła kolejnemu, corocznemu spotkaniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowych Ram Współpracy dla Energetyki Jądrowej (International  Framework for Nuclear Energy  Cooperation – IFNEC), który 29 września 2011 r. odbyło się w Warszawie.  

W opinii wiceminister Trojanowskiej, energetyka jądrowa jest ważnym elementem budowy bezpieczeństwa energetycznego oraz niskoemisyjnej gospodarki. – Może być odpowiedzią na takie wyzwania jak rosnące zapotrzebowanie na energię, konieczność zapewnienia jej pewnych źródeł i walka ze zmianami klimatu. Wierzę, że działalność IFNEC może się przyczynić do jej dalszego, bezpiecznego rozwoju - dodała.  

Bezpieczeństwo było jedną z kluczowych kwestii omawianych przez uczestników spotkania. Zdaniem wiceminister Trojanowskiej, nadszarpnięte awarią w Fukushimie zaufanie do energetyki jądrowej powróci, jeżeli rządy, operatorzy, regulatorzy i przemysł będą się kierować zasadą maksymalnej przejrzystości na wszystkich etapach programów jądrowych, od wyboru technologii po składowanie zużytego paliwa.  

Bill Gates, który skierował do delegatów IFNEC swoje przesłanie, uważa, iż dla uzyskania większego bezpieczeństwa w energetyce jądrowej należy połączyć innowacyjność sektora prywatnego, odpowiednie regulacje i inwestycje rządów w badania i rozwój. Zwrócił uwagę, iż wdrażane po awarii w Japonii rozwiązania i procedury wyraźnie podniosły poziom bezpieczeństwa obiektów jądrowych.

W dokumencie końcowym z warszawskiego spotkania komitet wykonawczy IFNEC stwierdza, że trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii, które doprowadziły do awarii w Fukushimie jasno pokazują, że konieczne są dalsze prace nad poprawą bezpieczeństwa. Organizacja zapowiada dalszą wymianę informacji i doświadczeń, by nieustannie podnosić poziom bezpieczeństwa.

IFNEC zwróciła się także do Banku Światowego o przeprowadzenie analiz, dotyczących możliwości finansowania budowy kolejnych elektrowni jądrowych na świecie. Organizacja ocenia, że inwestorzy potrzebują transparentnych i stabilnych regulacji prawnych, odpowiednio sprecyzują warunków finansowania tego typu obiektów.

***

Na zaproszenie Ministra Gospodarki do Warszawy przyjechali ministrowie odpowiedzialni za energetykę z krajów członkowskich i obserwatorów IFNEC oraz przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) i Euratomu.

IFNEC to forum państw, które podzielają wizję rozwoju i bezpiecznego wykorzystywania do celów pokojowych energii jądrowej. Działania IFNEC koncentrują się m.in. na wypracowaniu w pełni zamkniętego cyklu paliwowego, rozwijaniu nowatorskich metod przerobu wypalonego paliwa, zapewnieniu bezpiecznego wykorzystania zasobów cywilnego przemysłu nuklearnego.

Członkami IFNEC jest 29 krajów. Dodatkowych 30 krajów oraz 3 organizacje międzynarodowe posiadają status obserwatora. Polska jest członkiem IFNEC od 16 września 2007 roku. Liczba członków i obserwatorów IFNEC systematycznie się zwiększa. W Warszawie planowane jest przyjęcie 3 kolejnych członków.

(pobierz plik .pdf)

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl