Przejdź do treści

Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

W opublikowanym w grudniu 2010 r. Komunikacie KE w sprawie Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jednej z siedmiu inicjatyw przewodnich zaproponowanych w ramach strategii „Europa 2020”, przedstawiono działania na rzecz zwiększenia wysiłków na wszystkich szczeblach, zmierzających do osiągnięcia wiodącego celu, jakim jest zmniejszenie ubóstwa.

W dokumencie podkreślono, że ponad 80 mln obywateli UE jest nadal zagrożonych ubóstwem, z czego jedna czwarta to dzieci. Powrót grup w trudnej sytuacji na rynek pracy jest istotnym czynnikiem zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. Zmniejszenie poziomu ubóstwa wymaga przygotowania działań w wielu obszarach polityki, takich jak: zapobieganie dziedziczeniu ubóstwa i walka z ubóstwem dzieci, wykorzystanie zatrudnienia jako sposobu na wyjście z ubóstwa oraz zwiększenie wysiłków na rzecz społecznej i gospodarczej integracji mniejszości, takich jak np. społeczności romskie.

Głównymi działaniami platformy są:

  • propagowanie innowacji w polityce społecznej: zachęcanie do innowacji w celu opracowania inteligentnych rozwiązań dla Europy w sytuacji pokryzysowej, szczególnie w zakresie zwiększenia sprawności systemu pomocy społecznej. Oznacza to propagowanie innowacji o potwierdzonej skuteczności;
  • wykorzystanie wszystkich funduszy UE, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz wsparcia realizacji celów włączenia społecznego oraz zaproponowanie polityki społecznej jako priorytetu przyszłego finansowania unijnego. W pierwszych miesiącach 2011 r. zacznie działać nowy instrument mikrofinansowy, którego celem będzie pomoc grupom w trudnej sytuacji społecznej w dostępie do pożyczek na uruchomienie własnej firmy;
  • wspieranie wysiłków podejmowanych przez organy szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, a także partnerów społecznych zaangażowanych w walkę z ubóstwem. Ważnym elementem podejmowanych działań będzie promowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility, CSR);
  • zwiększanie skuteczności ochrony socjalnej i powiązanych z nią usług oraz ich dostosowane do nowych potrzeb społecznych: KE opublikuje w 2011 r. Białą Księgę dotyczącą bezpiecznych, adekwatnych i stabilnych emerytur. Planuje się również podjęcie działań związanych z jakością usług socjalnych, nierównościami w zakresie zdrowia i wykluczeniem mieszkaniowym, natomiast rok 2012 będzie Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl