Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

GR system promowania CSR

Zadaniem Grupy roboczej jest zaproponowanie polskiego systemu promowania koncepcji CSR. Adresatem rekomendacji będzie Rząd oraz partnerzy społeczni, a także wszystkie inne organizacje, instytucje i osoby, którym bliska jest idea CSR, i które zechcą w tych działaniach dobrowolnie uczestniczyć.

Grupa robocza gromadzi reprezentantów środowisk zainteresowanych rozwojem CSR w Polsce. W jej skład wchodzą przedstawiciele administracji państwowej (Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), stowarzyszeń biznesu i samych przedsiębiorstw (PKPP Lewiatan, BCC, BPCC, PwC, Microsoft, TP, BRE BANK, IBM, Tesco, UPC, Cemex, BAT, Nestle, Pomorska Spółka Gazownictwa), organizacji pozarządowych (Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Ashoka, Akademia Rozwoju Filantropii, Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu, Centrum Strategii i Rozwoju Impast, Fundacja Innowacji Taktycznych), szkół wyższych (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), mediów (CSRinfo, Axel Springer) oraz organizacji międzynarodowych (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, UNDP).

Za kluczowe w pracach Grupy roboczej uznano:

  • wypromowanie koncepcji i terminologii dotyczącej CSR, 
  • zdefiniowanie roli administracji w tworzeniu warunków dla rozwoju i promocji CSR,
  • podniesienie świadomości przedsiębiorców, konsumentów i obywateli w zakresie istoty CSR,
  • zaproponowanie rozwiązań dla zidentyfikowanych barier legislacyjnych,
  • podniesienie stopnia partnerstwa i zaufania społecznego do biznesu, w tym upowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych strategii służących rozwiązywaniu problemów społecznych.

Spodziewane efekty podejmowanych działań:

  • wykorzystanie efektów synergii,
  • zbudowanie modelu efektywnej komunikacji, zaufania i partnerstwa pomiędzy rządem a stroną społeczną,
  • integracja środków na promocję CSR.

W celu wsparcia prac Grupy roboczej, w 2010 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowana została ekspertyza pt. "Analiza instytucjonalnych modeli promocji CSR w wybranych krajach".

Na potrzeby programowania Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020, Grupa robocza przeprowadziła sesje dialogowe dotyczące kierunków wsparcia CSR w ramach nowej perspektywy. Wyniki sesji dialogowych zostały przyjęte przez Zespół oraz skierowane do uwzględnia w pracach nad nowymi programami operacyjnymi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Marszałków wszystkich Województw.

Wnioski z sesji dialogowych na temat programowania wsparcia na rozwój CSR w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020

Rekomendacje Grupy roboczej

Dołączenie do Grupy roboczej jest możliwe na każdym etapie prowadzonych prac. Informacje o spotkaniach podawane są na stronie:
http://www.goldenline.pl/forum/grupa-robocza-ds-promocji-csr.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Koordynatorami Grupy:

Bożena Breczko
Menadżer Projektów/Konsultant CSR
Radio PIN 
Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa
tel. (+48 22) 586 10 03 
fax (+48 22) 825 49 14
e-mail: b.breczko@radiopin.pl
www.radiopin.pl

Kamil Wyszkowski
Dyrektor Biura
United Nations Development Programme (UNDP)
europe and the CIS, Biuro Projektowe w Polsce
ul. Szpitalna 6/23, 00-031 Warszawa
tel. (+48 22)  827 62 45 fax (+48 22) 207 24 31
e-mail: kamil.wyszkowski@undp.org
www.undp.org.pl

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl