Przejdź do treści

GR odpowiedzialne inwestycje

Zadaniem Grupy roboczej jest wypracowanie rekomendacji dla Zespołu oraz uczestników rynku finansowego w zakresie efektywnego wdrożenia koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania (ang. Socially Responsible Investing, SRI) w Polsce.

W skład Grupy roboczej wchodzą przedstawiciele: Pracodawców RP, Europejskiej Federacji Doradców Finansowych, Banku Ochrony Środowiska, Banku Millennium, CSRinfo, PwC, ING Bank Śląski, PTE Polsat S.A., Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu, GES Investment, Komisji Nadzoru Finansowego, Accreo Taxand, TFI Skok S.A, Dom Maklerski Pekao, Abadon Consulting, Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ECHO Environmental Group. Dodatkowo w zależności od tematyki posiedzenia zapraszani są reprezentanci innych, zaangażowanych w omawiane zagadnienie podmiotów.

  • promowanie koncepcji SRI, jako alternatywnego sposobu pomnażania kapitału w odpowiedzi na fundusze tradycyjne zarówno wśród środowiska inwestorów instytucjonalnych jak i indywidualnych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z firmami brokerskimi, domami maklerskimi celem wzmocnienia ich zasobu eksperckiego oraz know-how,
  • upowszechnianie standardów i form SRI wśród inwestorów instytucjonalnych w oparciu o funkcjonujące w praktykach korporacyjnych strategie inwestowania,
  • zintensyfikowanie działań na rzecz uświadamiania inwestorów indywidualnych lokujący środki w funduszach emerytalnych lub inwestycyjnych o potrzebie kierowania się kwestiami społecznymi, etycznymi i środowiskowymi.
  • promowanie koncepcji SRI w sektorze MŚP m.in. poprzez intensyfikację działań private equity, a w tym venture capital, ukierunkowanych na budowanie strategii CSR w MŚP, jak również szerzenie odpowiedzialnej współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,

Spodziewane efekty podejmowanych działań:

  • nawiązanie współpracy z szeregiem instytucji działających na rzecz środowiska inwestorskiego w Polsce celem promocji i szerzenia świadomości na temat SRI,
  • opracowanie analizy SWOT dla gospodarki w zakresie oddziaływania SRI,
  • wzmocnienie pozycji funduszy odpowiedzialnych w portfelach inwestycyjnych,
  • identyfikacja barier oraz wypracowanie narzędzi ich likwidacji,
  • uwzględnienie kontekstu SRI w realizowanych przez polskich przedsiębiorców działaniach na rzecz niesienia pomocy rozwojowej dla państw rozwijających się.

W celu wsparcia prac Grupy roboczej, w 2010 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowany został  "Podręcznik konsultacji społecznych przy inwestycjach infrastrukturalnych". Ponadto, w 2011 r. opublikowano raport pt. "Raportowanie ESG w przedsiebiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa".

Rekomendacje Grupy roboczej

Dołączenie do Grupy roboczej i Zespołów jest możliwe na każdym etapie prowadzonych prac. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Koordynatorem Grupy:

Robert Sroka
Ekspert do spraw CSR
Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
tel.: (+48) 506 92 66 70
e-mail: r.sroka@pracodawcyrp.pl
www.pracodawcyrp.pl

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl