Przejdź do treści

Zespół CSR 2009-2013

Zarządzeniem nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. został zniesiony Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie Zespołu w realizację cennych inicjatyw, w tym realizację wielu projektów partnerskich, w Ministerstwie Gospodarki rozpoczęto prace nad znalezieniem nowej formuły kontynuacji działań prowadzonych przez Zespół.

Po wypracowaniu nowej koncepcji działania w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw zostanie wprowadzona aktualizacja na niniejszej stronie internetowej.  

Kontakt:

Ministerstwo Gospodarki
Departament Innowacji i Przemysłu
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
e-mail: csr@mg.gov.pl


W opinii społeczeństwa, administracja publiczna powinna odgrywać rolę lidera w promowaniu CSR. W szeregu państw dzieje się tak już od wielu lat. W Polsce CSR wciąż jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Obserwuje się jednak wzrost zainteresowania kadry menedżerskiej, instytucji otoczenia biznesu, inwestorów czy konsumentów zagadnieniami społecznej odpowiedzialności. Realizacja oczekiwań społecznych wymaga od rządu przede wszystkim działania w roli partnera i pośrednika między biznesem a społeczeństwem, celem tworzenia sprzyjających warunków do podejmowania dobrowolnych zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dostrzegając potrzebę wzmocnienia współpracy w tym zakresie pomiędzy stroną rządową a partnerami społeczno-gospodarczymi, Zarządzeniem Nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. został powołany Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, któremu przewodniczy  Pani Grażyna Henclewska, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Zgodnie z §2 Zarządzenia, do zadań Zespołu należy przygotowywanie rekomendacji dla administracji rządowej, związanych z promocją i wprowadzaniem w życie zasad CSR, a w szczególności:

  • proponowanie rozwiązań dotyczących koordynacji działań poszczególnych organów administracji publicznej w zakresie promocji i wprowadzania zasad CSR,
  • analiza i wykorzystywanie doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze CSR z innych państw, w szczególności narzędzi wypracowanych w ramach Europejskiego Sojuszu  na rzecz budowania i wdrażania polityki CSR,
  • tworzenie warunków lepszej komunikacji oraz dialogu pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących CSR.

Sekretariat Zespołu obsługuje Departament Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki.
Pl. Trzech krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Tel: 22 693 42 61
Fax: 22 693 40 84
e-mail: csr@mg.gov.pl

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl