Przejdź do treści

Zasady importu wyrobów stalowych w 2010 r.

Ministerstwo Gospodarki informuje, że w roku 2010 obowiązywać będą następujące środki handlowe w imporcie do UE wyrobów stalowych:

   1.  Limity ilościowe w imporcie wyrobów stalowych pochodzących z Kazachstanu.
    2. Limity ilościowe w imporcie wyrobów stalowych pochodzących z Rosji.
   3. Nadzór uprzedni nad importem wyrobów stalowych  oparty na systemie single-checking (wobec wszystkich kierunków geograficznych, za wyjątkiem towarów objętych ograniczeniami ilościowymi dla Rosji i Kazachstanu).

TABELA KORELACYJNA
Zawiera kody TARIC 2006-2010 wraz z opisem. Zestawienie z podziałem na środki handlowe i poszczególne kraje trzecie. (pobierz plik .xls)

Ad.1. Kontyngent ilościowy w imporcie wyrobów stalowych pochodzących z Kazachstanu.
Bilateralna Umowa stalowa pomiędzy UE i Kazachstanem, pomimo szeregu kontaktów i rozmów, nie została dotąd ratyfikowana przez Kazachstan.
Dlatego też w 2010 r. obowiązywać będą autonomiczne środki w formie kontyngentu ilościowy na import wyrobów stalowych w dotychczasowej wysokości tj. 205 tys. ton (załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) 1340/2008). Oznacza to utrzymanie obowiązku uzyskania licencji eksportowej w kraju eksportu oraz na tej podstawie pozwolenia na przywóz wydawanego przez właściwy organ wspólnotowy (w przypadku Polski MG).

Treść rozporządzenie Rady (WE) nr 1340/2008
(pobierz plik .pdf)

Po wejściu w życie umowy bilateralnej UE - Kazachstan, kontyngent ilościowy będzie wynosił 250 tys. ton.

Ad.2 Kontyngent ilościowy w imporcie wyrobów stalowych pochodzących z Rosji.
W roku 2010 nadal będą obowiązywały limity ilościowe w imporcie wyrobów stalowych z Rosji. Od dnia 15 listopada 2009 r. wysokość tych limitów  na rok 2009 r. wynosi 3 294 657 ton (załącznik I do rozporządzenia 1093/2009). Wysokość  limitów ilościowych  na rok 2010 r. wynosi 3 184 445 ton (załącznik II do rozporządzenia 1093/2009
Treść rozporządzenia Komisji (WE) nr 1093/2009
(pobierz plik .pdf)

Zasady rozdysponowania i administrowania w.w. limitami ilośiowymi nie ulegną zmianie w 2010 r. Oznacza to utrzymanie obowiązku uzyskania licencji eksportowej w kraju eksportu oraz na tej podstawie pozwolenia na przywóz wydawanego przez właściwy organ wspólnotowy (w przypadku Polski MG).

Treść ujednoliconego rozporządzenia 1342/2007 (nie uwzględnia zmian wprowadzonych rozporządzeniem 1093/2009)
(pobierz plik .pdf)


Zasady rozdysponowania i administrowania ww. limitami ilościowmi nie ulegną zmianie w 2010 r.

Ad. 3. Nadzór importu (oparty na systemie single-checking).
W roku 2010 nadal będzie obowiązywało rozporządzenie Komisji nr 76 z dnia 17 stycznia 2002 r. (z późn. zm.) ustanawiające wspólnotowy nadzór uprzedni na import niektórych wyrobów stalowych pochodzący z krajów trzecich (oparty na zasadzie single – checking).
W dniu 17 grudnia 2009 r. opublikowane zostało rozporządzenie Komisji (UE) nr 1241/2009 z dnia 16 grudnia 2009r., przedłużające okres obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) 76/2002 i aktualizujące zakres uprzedniego nadzoru.

Wymienione wyżej rozporządzenie Komisji (UE) 1241/2009 wprowadza do bazowego rozporządzenia (UE) nr 76/2002 następujące zmiany:

   1. w zakresie towarowym - uprzedni nadzór zostaje rozszerzony o wyroby wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia 1241/2009,
   2. w zakresie terminowym - system uprzedniego nadzoru obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2012 r.


Powyższe oznacza, iż przywóz niektórych wyrobów stalowych, wymienionych w załączniku do bazowego rozporządzenia Komisji (UE) nr 76/2002, oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1241/2002 - utrzymującego i aktualizujacego urpzedni nadzór - nadal objęty jest obowiązkiem uzyskania dokumentu nadzoru, wydanego przez właściwy organ wspólnotowy (w przypadku Polski przez MG) Zasady wydawania dokumentów nadzoru pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 1 pkt 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 76/2002 - import którego masa netto nie przekracza 2500 kilogramów - wyłączony jest z zakresu stosowania tego rozporządzenia.

W dalszym ciągu nadzór nad importem wyrobów stalowych  oparty na systemie single-checking obowiązuje wobec wszystkich kierunków importu, za wyjątkiem towarów objętych kontyngentami dla Rosji i Kazachstanu.

Treść ujednoliconego rozporządzenia 76/2002 (nie uwzględnia zmian wprowadzonych rozporządzeniem 1241/2009)
(pobierz plik .pdf)

Treść Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1241/2009
(pobierz plik .pdf)

W celu uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień prosimy o kontakt z Departamentem Administrowania Obrotem, pod następującymi numerami telefonów: 693 58 77; 693 58 78

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl