Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Dokumenty programowe

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) zatwierdzony przez Komisję Europejską z dnia 21 grudnia 2011 r.
(pobierz plik .pdf)

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 wersja z maja 2007 r. zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 9 maja 2007 r.
(pobierz plik .pdf)

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wersja 3.14 z dnia 17 lipca 2013 r.

(pobierz plik .pdf)

 • Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Kryteria wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez XXV Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałami z 5 czerwca 2013 r.
  (pobierz plik .pdf)
 • Załącznik nr 2 Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Organizacja systemu oceny i wyboru projektów - dokument z dnia 17 lipca 2013 r.
  (pobierz plik. pdf)
 • Załącznik nr 3 Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania - dokument z dnia 17 lipca 2013 r.
  (pobierz plik .pdf)
 • Załącznik nr 4 Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej - dokument z dnia 17 lipca 2013 r.
  (pobierz plik .pdf)
 • Załącznik nr 5 Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania - dokument z dnia 17 lipca 2013 r.
  (pobierz plik .pdf) 
 • Tabela zmian

          (pobierz plik)

Podręcznik Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  przedstawia w zwięzły sposób podstawowe informacje na temat systemu wdrażania Programu oraz poszczególnych jego procesów, wskazuje miejsca, gdzie osoby zainteresowane mogą znaleźć bardziej szczegółowe informacje. Dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy (wersja z listopada 2011 r.). (pobierz plik .pdf)

Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dostarcza niezbędnych informacji na temat zasad postępowania z dużymi projektami w rozumieniu art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/20061 dla potrzeb ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Dokument zawiera najistotniejsze zagadnienia związane ze specyfiką dużego projektu. Zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w Vademecum został przygotowany na podstawie aktualnej wiedzy i dotychczasowych doświadczeń instytucji systemu zarządzania POIiŚ. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności, Vademecum będzie podlegać aktualizacji.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl