Przejdź do treści

Singapur

SINGAPUR

Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską

 

1. Podstawowe informacje, sytuacja gospodarcza

Singapur jest republiką parlamentarną z jednoizbowym parlamentem. Głową państwa jest prezydent wybierany w powszechnych wyborach. W tym państwie-mieście na powierzchni 710 km² zamieszkuje 5 mln ludności, z czego 77,0% stanowią Chińczycy, 14,0% Malajowie, 8,0% Hindusi. Oficjalnymi językami są: angielski, chiński, malajski, tamilski.

Singapur jest oceniany jako kraj doskonale zorganizowany pod względem  prawno-politycznym. Cieszy się dużym zaufaniem inwestorów zagranicznych ze względu na stabilność gospodarczo-społeczną, rozwinięty i działający wg najlepszych światowych standardów sektor finansowy, skuteczne egzekwowanie prawa oraz dużą liczbę wysokiej klasy międzynarodowych specjalistów na lokalnym rynku pracy. Singapur jest jednym z najlepiej rozwiniętych państw świata. Prowadzi pro – eksportową politykę gospodarczą. Na wysokim poziomie zaawansowania technologicznego jest przemysł elektroniczny, elektrotechniczny i elektryczny, stoczniowy, maszyn górniczych oraz petrochemiczny. Singapur jest światowym liderem w zastosowaniu nowych biotechnologii. Zamożność Singapuru zbudowano na strategicznym położeniu geograficznym, które pozwoliło zbudować centrum handlowe o światowym znaczeniu. Słabymi stronami gospodarki Singapuru jest brak surowców, w tym tzw. surowców strategicznych, stąd import prawie wszystkich nośników energii. Jednocześnie jednak Singapur jest 3 największym światowym centrum rafinacji ropy naftowej (po Rotterdamie i Houston). Rolnictwo i rybołówstwo odgrywają niewielką rolę, żywność jest importowana.

W 2011 r. obroty handlowe Singapuru z zagranicą osiągnęły wartość 818,8 mld USD i były większe niż w roku 2010 o 23,8 %. w tym  eksport wzrósł o 23,0% a import o 24,6 %. Największymi odbiorcami singapurskich towarów były: Malezja, Hongkong, Chiny, Indonezja, USA, Japonia. Singapur importował głównie towary z Malezji, USA, Chin, Japonii, Korei Południowej, Indonezji,.

Singapur jest członkiem organizacji: ASEAN (członek założyciel – 08.08.1967 r.), APEC, ASEM, WTO, ONZ, IMF i innych.

 

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

Wskaźniki

2010

2011

2012

prognoza 

PKB w cenach stałych (w mld USD)

222,8

259,8

275,0

PKB na 1 mieszkańca (tys. USD)

43,1

50,1

53,5

PKB (wzrost %)

14,5

4,9

1,0-3,0

Deficyt (nadwyżka) budżetu (% PKB)

b.d.

      + 0,7

+ 0,4

Dług publiczny (% PKB)

97,2

96,3

b.d.

Inflacja (%)

2,8

5,2

2,5-3,5

Bezrobocie (%)

2,2

1,9

2,3

Eksport towarów (mld USD)

351,2

432,1

b.d.

Import towarów (mld USD)

310,4

386,7

b.d.

BIZ w Singapurze (mld USD)

35,9

b.d.

b.d.

BIZ Singapuru za granicą (mld USD)

26,9

b.d.

b.d.

Źródło: Ministerstwo Przemysłu i Handlu Singapuru

 

2. Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej

Podstawy stosunków gospodarczych i wymiany handlowej z Polską regulują:

  • Umowa o komunikacji lotniczej zawarta dnia 22 grudnia 1979 r.,
  • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisana dnia 24 kwietnia 1993 r.,
  • Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji podpisana dnia 3 czerwca 1993
  • Umowa o ruchu bezwizowym podpisana dnia 21 listopada 1998 r.

 

 

2009

2010

2011

Dynamika

2010=100%

Obroty

536,1

1127,4

989,7

87,8

Eksport

154,7 

417,4

 574,4

137,6

Import

381,4

710,0

415,3

58,5

Saldo

-226,7

-292,6

159,1

x

3. Wymiana handlowa z Polską

Źródło: Min. Gospodarki i GUS

w mln USD

 

Największą część w wymianie towarowej zajmują wyroby klasyfikowane jako „jednostki pływające” oraz „maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny oraz części do nich”. Istotną pozycję, w imporcie, zajmują ponadto „produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych”. W 2011 r. Singapur został w polskich statystykach sklasyfikowany na 32 pozycji pod względem wartości polskiego eksportu i na 42 pod względem wielkości importu z poszczególnych krajów.

 

4. Współpraca inwestycyjno-kapitałowa

Singapur jest zdecydowanie największym inwestorem zagranicznym w Polsce z regionu Azji Płd.-Wsch. oraz największym odbiorcą polskich inwestycji.

W 2007 r. miało miejsce otwarcie singapurskiej fabryki sprzętu AGD we Wrocławiu przez firmę Hi-P.  Produkcja w nowej fabryce obejmuje wyroby gotowe, w przeciwieństwie do pierwszego zakładu produkującego tej firmy, który wytwarza jedynie komponenty dla głównych klientów Hi-P (np.: Braun).

W roku 2007 swoją fabrykę w Polsce otworzyła firma Amtek. Zakłady w Grudziądzu produkują metalowe podzespoły do telewizorów ciekłokrystalicznych. Podobnie jak Hi-P, Amtek jest spółką akcyjną notowaną na singapurskiej giełdzie. Jej specjalnością jest precyzyjna obróbka metali, produkcja komponentów plastikowych oraz wyrobów gumowych.

Kilka  firm  polskich  podjęło  współpracę  kapitałową  na  rynku Singapuru poprzez nw. spółki:

  • POLSIN   PTE   LTD.  W  Singapurze działa od 1975 roku. Spółka handlowa, której głównym udziałowcem ze strony polskiej jest Ciech,
  • Dresta  Asia  Pacific  Pte  Ltd. - zajmuje się sprzedażą maszyn drogowych Huty Stalowa Wola oraz części zamiennych do krajów Azji Południowo-Wschodniej,
  • SciGen (zakup większościowego pakietu akcji w firmie przez Bioton S.A.),
  • H.  Cegielski  –  Service.

 

Współpraca naukowo-techniczna    

Szczególną rolę w relacjach dwustronnych Polski z Singapurem odgrywa podpisane w dn. 15 stycznia 2005 r. Memorandum of Understanding (MoU), zawarte pomiędzy Ministerstwem Nauki i Informatyzacji a A*STAR (Agency for Science, Technology and Research).  Główne obszary wspólnych badań to: inżynieria materiałowa, biomedycyna, techniki informatyczne i telekomunikacyjne. Wygasło ono na początku 2008 r. W dniu 22.02.2011 r. zostało podpisane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  a A*STAR  MoU o współpracy naukowej, które jest odnowieniem podpisanego w 2005 r. porozumienia.

Poza współpracą w ramach umowy rządowej z A*STAR, zawarte i realizowane są 4 umowy o współpracy  pomiędzy  National University of Singapore a Politechniką Warszawską, SGH, Politechniką Krakowską oraz AGH.

 

5. Dostęp do rynku

Prawo regulujące działalność inwestycyjną w Singapurze jest przejrzyste, a firmy zagraniczne traktowane są w ten sam sposób, co firmy krajowe. Niemal we wszystkich sektorach dopuszczalne jest działanie firm ze 100% udziałem kapitału zagranicznego. Ograniczenia wielkości posiadanych udziałów dotyczą jedynie działalności medialnej (do 49%), prasowej (5%), oraz zagranicznych kancelarii prawnych działających w Singapurze. Chronione są również sektory, w których dominującą pozycje mają kontrolowane przez państwo przedsiębiorstwa. Na posiadanie niektórych nieruchomości wymagane jest wcześniejsze uzyskanie zgody władz. Zarówno rezydenci, jak i nierezydenci mogą posiadać rachunki walutowe, nie ma kontroli ani szczególnych wymagań dot. transferu zysków.

Mimo że bariery taryfowe prawie nie istnieją, znacznym utrudnieniem są w niektórych przypadkach bariery pozataryfowe. Szczególnie uciążliwe są one w np. przy eksporcie artykułów rolno-spożywczych na rynek singapurski. Ograniczenia importowe dotyczą następujących grup towarów: mięsa i produktów mięsnych, jaj i produktów jajecznych, ryb i produktów rybnych, świeżych owoców i warzyw. Importerzy mięsa i jaj muszą uzyskać licencję importową wydawaną przez Agri-Food&Veterinary Authority of Singapore (AVA). Procedura jest długa, kosztowna i  skomplikowana. Każda przesyłka mięsa i jaj wymaga również pozwolenia importowego. Transportowi mięsa i jaj musi towarzyszyć certyfikat weterynaryjny wydany przez odpowiedni urząd eksportującego kraju zaświadczający, że przeprowadzono inspekcję zgodną z przepisami singapurskimi.

Polska została uznana za kraj uprawniony do eksportu mięsa do Singapuru. W 2010 r. pierwsze polskie zakłady mięsne uzyskały zgodę AVA na eksport mrożonego mięsa wieprzowego.

 

6. Polskie placówki ekonomiczno-handlowe

 

Ambasada RP w Singapurze

Adres:

435 Orchard Road

#17-02/03 Wisma Atria

Singapore 238877

Tel: +65 6235 9478

Fax: +65 6235 9479

Email: Singapur.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Strona internetowa: www.singapore.polemb.net

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl