Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

Handel zagraniczny - wprowadzenie

Strona poświęcona jest wspólnej polityce handlowej UE stosowanej wobec państw trzecich. Znajdą tu Państwo aktualne informacje o środkach regulujących handel UE z krajami trzecimi, a także informacje dotyczące spraw dotyczących handlu zagranicznego omawianych obecnie na forum unijnym.

Handel z krajami trzecimi regulowany jest unijnymi i krajowymi przepisami celnymi i okołocelnymi. Przetłumaczone na język polski przepisy tj. unijny Kodeks celny oraz przepisy wykonawcze do tego aktu prawnego znajdują się na stronie EUR-LEX.

Krajowe przepisy celne, tj. ustawa – Prawo celne, przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Celne oraz przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Celne są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

W handlu międzynarodowym UE stosuje różnego rodzaju środki handlowe regulujące obrót towarowy w ujęciu UE – kraje trzecie. Środkami tymi są przede wszystkim Wspólnotowa taryfa celna, zwolnienia celne i inne środki taryfowe (preferencyjne), których istota sprowadza się do możliwości importu po niższych stawkach celnych niż wynikające z unijnej taryfy celnej, oraz różnego rodzaju środki reglamentujące obrót towarowy z krajami trzecimi np. środki wynikające z postępowań ochronnych, czy tzw. środki pozataryfowe (niewiążące się z modyfikacją należności celnych).

Zachęcamy do zapoznania się także z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Finansów.

Taryfa celna UE, TARIC oraz ISZTAR
Całość taryfy celnej, kontyngentów, zawieszeń i środków ochronnych jest dostępna w internetowej bazie danych TARIC we wszystkich językach unijnych, także po polsku.

Przydatnym narzędziem jest także polska baza ISZTAR. W przeglądarce są prezentowane zarówno dane unijne pochodzące z systemu TARIC, jak i polskie dane (podatki VAT i akcyza) oraz niektóre krajowe środki pozataryfowe nie zintegrowane w bazie TARIC.

Środki taryfowe
Do środków taryfowych, oprócz samej unijnej taryfy celnej określającej konwencyjne stawki celne, należą kontyngenty taryfowe, plafony taryfowe i zawieszenie w całości lub w części poboru ceł.
więcej

Środki pozataryfowe
Środkami pozataryfowymi stosowanymi przez UE są:

  • nadzór importu lub eksportu,
  • kontyngent ilościowy,
  • zakaz importu lub eksportu.

więcej

Market Access Database
W poszukiwaniu informacji o eksporcie z UE do krajów trzecich, przydatnym narzędziem jest Market Access Database - unijna internetowa baza danych zawierająca informacje o formalnościach, stawkach celnych i ewentualnych ograniczeniach przy eksporcie poszczególnych towarów do danego kraju

więcej

Towary podwójnego zastosowania oraz uzbrojenie
Informacje na temat zasad obrotu towarów podwójnego zastosowania są dostępne na stronie: więcej

Zwolnienia celne UE
System zwolnień celnych Unii Europejskiej (UE) przewiduje stosowanie zwolnień z należności celnych, którymi zwykle obciążone są towary przywożone do UE oraz wywożone z terytorium UE. System określa różne kategorie towarów podlegających zwolnieniu i warunki, na których kwalifikują się one do zwolnienia z należności celnych przywozowych i wywozowych.

więcej

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl