Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

Zrównoważony rozwój

Sprostanie wyzwaniom zrównoważonego rozwoju jest możliwe dzięki zintegrowaniu polityki środowiskowej, gospodarczej i społecznej. Wymaga to traktowania zasobów środowiska jak ograniczonych zasobów gospodarczych oraz wykorzystywania kapitału przyrodniczego w sposób pozwalający na zachowanie funkcji ekosystemów w perspektywie długookresowej.

Daje się zauważyć, iż kwestie zrównoważonego rozwoju nabierają coraz większego znaczenia, szczególnie w bieżącym okresie, kiedy w wyniku kryzysu relacje pomiędzy uczestnikami rynku zostały wyraźnie zachwiane. Nieoczekiwana głębokość kryzysu ujawniła groźne dla gospodarki niedostatki w regulacji rynków finansowych oraz pokazała jak potrzebna jest fundamentalna debata dotycząca polityki gospodarczej, gdyż obecny system międzynarodowy, ukształtowany zasadniczo bezpośrednio po II wojnie światowej, wyraźnie nie radzi sobie z realizacją wielu kluczowych wyzwań, jak eliminacja ubóstwa, ochrona środowiska, zapobieganie konfliktom i wiele innych.

W wrześniu 2009 r. opublikowany został raport opracowany pod kierunkiem Josepha Stiglitza, będący efektem prac Komisji wysokiego szczebla ds. mierzenia wyników gospodarczych i postępu społecznego. Prace Komisji Stiglitza mieszczą się w nurcie inicjatyw podejmowanych wcześniej przez instytucje międzynarodowe (zwłaszcza agendy ONZ). W celu rozpoczęcia dyskusji nad potrzebą opracowaniu wskaźników dostarczających wiedzy na temat poziomu rozwoju państw członkowskich UE, które uzupełniłyby PKB i umożliwiły rozszerzenie informacji pozwalających na odpowiednie kształtowanie polityki w zależności od zmian w gospodarce, społeczeństwie i środowisku, Komisja Europejska opublikowała Komunikat: Wyjść poza PKB. Pomiar postępu w zmieniającym się świecie, w którym proponuje szereg działań do podjęcia w krótko- i średnioterminowej perspektywie, w tym opracowanie syntetycznego indeksu obejmującego zagadnienia ochrony środowiska i jakości życia. Komunikat wskazuje również na planowane uzupełnienie rachunków narodowych o zintegrowaną rachunkowość środowiskowo-gospodarczą, a w dalszej perspektywie o rachunki dotyczące aspektów społecznych.

Zrównoważony wzrost wskazany został wśród trzech priorytetów Strategii  „Europa 2020“, która stanowi nowy, długofalowy program społeczno-gospodarczy UE. Dokument ten jest zarówno kontynuacją śmiałej wizji rozwoju nakreślonej przez Strategię Lizbońską jak i próbą odpowiedzi na słabości, które ze wzmożoną siłą ujawniły się podczas ostatniego kryzysu.

Wyzwania zrównoważonego rozwoju uwzględnione zostały także przy opracowywaniu założeń do 9 strategii stanowiących, zgodnie z Planem uporządkowania strategii rozwoju, podstawowy instrument realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju, w szczególności w Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki, za której przygotowanie odpowiada Minister Gospodarki.

W toczącej się dyskusji należy unikać rozdzielania celów gospodarczych od długookresowych wyzwań zrównoważonego rozwoju, uznając iż podejmowane działania mogą mieć wzajemnie stymulujący wpływ, jakkolwiek należy mieć na uwadze, iż zwłaszcza osiągnięcie celów wspólnotowej gospodarki niskoemisyjnej wymaga elastycznego podejścia w określaniu możliwości i tempa zmian w poszczególnych państw członkowskich UE.

Patrząc na rozwój gospodarczy Polski należy stwierdzić, że wyczerpywać się będą dotychczasowe źródła wzrostu gospodarczego takie jak: relatywnie niskie koszty pracy, dostępność tanich surowców, korzystne położenie geograficzne, czy akcesja do UE. Szukać zatem należy nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Jedną z kluczowych dróg, utrzymania stabilnego rozwoju gospodarczego będzie rozwój innowacji, prowadzących do restrukturyzacji przemysłu oraz wprowadzania nowych modeli biznesowych, w szczególności tych ukierunkowanych na redukcję kosztów oraz poprawę wiarygodności w oczach klientów. W szczególności dotyczy to nowych form organizacyjnych ukierunkowanych na zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych zasobów, przy  czym zasoby mogą odnosić się zarówno do środków materialnych, jak i niematerialnych, w tym kwalifikacji oraz motywacji pracowników, kultury organizacji, reputacji, czy know-how.

Ważną kwestią jest także zintensyfikowanie dialogu pomiędzy rządem a przedstawicielami biznesu, w wszczególności branż i sektorów przemysłowych, przy czym obecnie realizowane działania koncentrują się przede wszystkim na tworzeniu sprzyjających warunków do podejmowania dobrowolnych zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju, co jest również wyrazem konsekwentnego realizowania misji Ministerstwa Gospodarki, czyli tworzenia najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl