Ostatnia aktualizacja: 2015-03-03

Zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356) zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje Minister Gospodarki.
W Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 851 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.

Do wniosku o wydanie zezwolenia (pobierz plik .pdf) należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi,
  2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu,
  3. decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dna 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (D.U. z 2010 r. Nr 136, poz.914, z późn.zm.), albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art.62 ust.1 pkt 4 tej ustawy,
  4. zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lub opinię odnośnie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu,
  5. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych, lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,
  6. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  7. dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

 

Opłatę  za zezwolenie w wysokości 45 000 zł za 500 tys. litrów 100o alkoholu, należy uiścić na następujący rachunek:

Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
NBP O/O Warszawa 16 1010 1010  0039 0022 3100 0000

  

Wnioski o wydanie zezwolenia należy przesłać pocztą na adres:

  

Ministerstwo Gospodarki
Departament Handlu i Usług
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Gospodarki znajdującej się w holu głównym.

Przedsiębiorca jest obowiązany do wniesienia opłaty przed wydaniem zezwolenia. Zgodnie z art. 261 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niedokonanie opłaty w wyznaczonym przez Ministra Gospodarki terminie skutkować będzie zwrotem wniosku.

W przypadku gdy przedsiębiorca jest zainteresowany osobistym odbiorem zezwolenia, prosimy o zamieszczenie takiej informacji we wniosku oraz o podanie numerów faksu i telefonu.

Zezwolenia doręczane są wnioskodawcom – co do zasady – za pośrednictwem poczty, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Osobisty odbiór decyzji (lub przez pełnomocnika, np. kurier) w siedzibie Ministerstwa Gospodarki możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Dodatkowo informujemy, że wszelkie informacje m.in. o trybie rozpatrywania wniosków przez Departament Handlu i Usług oraz o terminie wydania decyzji udzielane są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez pracowników Departamentu Handlu i Usług.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Naczelnik Wydzału 
Iwona Mazurkiewicz

tel. (22) 693-50-63
Iwona.Mazurkiewicz@mg.gov.pl
Zdzisława Łuniewska tel. (22) 693-57-45
Zdzislawa.Luniewska@mg.gov.pl
Bożenna Ciesielska tel. (22) 693-56-18
Bozenna.Ciesielska@mg.gov.pl
 

Informacja dotycząca przedsiębiorców posiadających status zakładu pracy chronionej.

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r., Nr 214, poz. 1407, t.j.), przedsiębiorcy posiadający status zakładu pracy chronionej zwolnieni są z opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356). Środki uzyskane z tytułu zwolnień, z części przekazanej na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) mogą stanowić pomoc de minimis w rozumieniu  rozporządzenia  Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu pomocy de minimis (Dz.U. UE L 379 z 28.12.2006), jeśli zostały rozdysponowane na wydatki, które szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2007r., Nr 245 poz. 1810 z późn. zm.).
Warunkiem uznania pomocy jako pomoc de minimis jest uzyskanie zaświadczenia wydanego przedsiębiorcy przez podmiot uprawniony do pobierania opłat. W tym przypadku właściwym organem jest Minister Gospodarki.
W celu uzyskania zaświadczenia przedsiębiorca powinien przedstawić Ministrowi Gospodarki informacje o dokonaniu wydatków ze środków funduszu rehabilitacji w ciągu 30 dni od dnia jego dokonania.
Występując o wydanie zaświadczenia przedsiębiorca przedstawia dokumenty zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.z 2010 r.,Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu - stan na dzień 02.03.2015 r.

pobierz plik .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zwartości powyżej 18% alkoholu
(pobierz plik .pdf)

Redaktor wprowadzający:
Kaczmarek Edyta
Data utworzenia:
2010-09-03 10:54:45
Redaktor zatwierdzający:
Kubel-Grabau Agata
Data ostatniej modyfikacji:
2015-03-03 15:33:13
Liczba odsłon artykułu:
43279