Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

Zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1286 ) zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje Minister Rozwoju.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 19 maja 2015 r. ( Dz.U. z 2015 r. poz. 739 ) określa rodzaj dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, oraz wzory tych wniosków.

Do wniosku o wydanie zezwolenia (pobierz plik .pdf) należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi,
  2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych,
  3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dna 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (D.U. z 2015 r., poz.594), albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art.62 ust.1 pkt 4 tej ustawy,
  4. zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu,
  5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych, lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,
  6. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że należności z tytułu składek o odroczonym terminie płatności lub rozłożone na raty są realizowane,
  7. dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. dla zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 % alkoholu określa się limit w wysokości minimum 250 tys. litrów 100 % alkoholu rocznie.

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi  22 500 zł .

Dla  przedsiębiorców uprawnionych do wyrobu i rozlewu napojów spirytusowych w ilości do 10 tys. litrów alkoholu rocznie,  opłatę za wydanie zezwolenia na obrot hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 % alkoholu, ustala się stosownie do deklarowanego rocznego obrotu własnymi wyrobami.

Opłatę za wydanie  zezwolenia należy wnieść na następujący rachunek:

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
NBP O/O Warszawa 16 1010 1010  0039 0022 3100 0000

  

Wnioski o wydanie zezwolenia należy przesłać pocztą na adres:

  

Ministerstwo Rozwoju
Departament Handlu i Usług
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju znajdującej się w holu głównym.

Przedsiębiorca jest obowiązany do wniesienia opłaty przed wydaniem zezwolenia. Zgodnie z art. 261 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niedokonanie opłaty w wyznaczonym przez Ministra Rozwoju terminie skutkować będzie zwrotem wniosku.

W przypadku gdy przedsiębiorca jest zainteresowany osobistym odbiorem zezwolenia, prosimy o zamieszczenie takiej informacji we wniosku oraz o podanie numerów faksu i telefonu.

Zezwolenia doręczane są wnioskodawcom – co do zasady – za pośrednictwem poczty, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Osobisty odbiór decyzji (lub przez pełnomocnika, np. kurier) w siedzibie Ministerstwa Rozwoju możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Dodatkowo informujemy, że wszelkie informacje m.in. o trybie rozpatrywania wniosków przez Departament Handlu i Usług oraz o terminie wydania decyzji udzielane są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez pracowników Departamentu Handlu i Usług.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Naczelnik Wydzału 
Iwona Mazurkiewicz

tel. (22) 693-47-17
Iwona.Mazurkiewicz@mg.gov.pl
Zdzisława Łuniewska tel. (22) 693-47-26
Zdzislawa.Luniewska@mg.gov.pl
Bożenna Ciesielska tel. (22) 693-47-19
Bozenna.Ciesielska@mg.gov.pl
 

Informacja dotycząca przedsiębiorców posiadających status zakładu pracy chronionej.

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm., t.j.), przedsiębiorcy posiadający status zakładu pracy chronionej zwolnieni są z opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 ). Środki uzyskane z tytułu zwolnień, z części przekazanej na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) mogą stanowić pomoc de minimis w rozumieniu  rozporządzenia  Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013), jeśli zostały rozdysponowane na wydatki, które szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ( Dz.U.z 2015 r., poz.1023 ).
Warunkiem uznania pomocy jako pomoc de minimis jest uzyskanie zaświadczenia wydanego przedsiębiorcy przez podmiot uprawniony do pobierania opłat. W tym przypadku właściwym organem jest Minister Rozwoju.
W celu uzyskania zaświadczenia przedsiębiorca powinien przedstawić Ministrowi Rozwoju informacje o dokonaniu wydatków ze środków funduszu rehabilitacji w ciągu 30 dni od dnia jego dokonania.
Występując o wydanie zaświadczenia przedsiębiorca przedstawia dokumenty zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U.z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm. ).

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu - stan na dzień 01.02.2016 r.

pobierz plik .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zwartości powyżej 18% alkoholu
pobierz plik .pdf

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl