Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

Ograniczenia w obrocie towarami i usługami

Administrowanie obrotem to:

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń, pozwoleń i licencji na obrót towarami z krajami trzecimi, dokonywany na podstawie przepisów prawa wspólnotowego;

2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 % alkoholu;

3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przedsiębiorcom zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, w związku ze zwolnieniem zakładów (przedsiębiorców), posiadających status zakładu pracy chronionej, z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu;

4) prowadzenie spraw związanych z wpisem do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz wydawaniem decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach przedstawicielstwa lub oddziałów;

5)) prowadzenie spraw związanych z wpisem do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego.

6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody, w formie decyzji administracyjnej, na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

7) prowadzenie spraw związanych ze zbieraniem informacji o kursach początkowych  i uzupełniających w zakresie substancji kontrolowanych oraz o wydanych świadectwach kwalifikacji;

8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pozwoleń na produkcję substancji zubożających warstwę ozonową;

9) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i wstępną analizą przekazywanych od przedsiębiorców do Komisji Europejskiej wniosków o zwrot cła antydumpingowego;

10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

W Ministerstwie Gospodarki administrowaniem obrotem zajmuje się Departament Handlu i Usług. Departament nadzoruje ww. działania, z wyjątkiem obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym.

Wydanie wspólnotowej licencji importowej (w ramach kontyngentu) objęte jest opłatą skarbową w wysokości 82 zł.

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. Opłatę należy wnieść na następujący rachunek:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

nr konta:  
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
(opłata skarbowa za udzielenie wspólnotowej licencji importowej)

Wysyłka decyzji pocztą

 

Decyzje administracyjne (zezwolenia, licencje, pozwolenia)  doręczane są wnioskodawcom – co do zasady – za pośrednictwem poczty, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Osobisty odbiór decyzji (lub przez pełnomocnika, np. kurier) w siedzibie Ministerstwa Gospodarki możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę.

 

Zobacz też informacje o  środkach pozataryfowych obowiązujących w UE.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl