Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

Dyrektywa o usługach

 

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
 i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.  dotycząca usług na rynku  wewnętrznym (Dz.U.UE L z dnia 27 grudnia 2006 r.)

  ustanawia ogólne ramy prawne, których założeniem jest likwidacja barier w prowadzeniu działalności usługowej na terytorium Unii Europejskiej. Przepisy dyrektywy zobowiązują państwa członkowskie między innymi do uproszczenia procedur dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności usługowej oraz transgranicznego świadczenia usług, jak również rozszerzają katalog praw usługobiorców.

Przepisy dyrektywy wprowadzą wiele nowoczesnych rozwiązań, które mają ułatwić zakładanie i prowadzenie działalności usługowej, w tym przede wszystkim obligują państwa członkowskie do ustanowienia Pojedynczych Punktów Kontaktowych, w których przedsiębiorca będzie mógł dopełnić wszelkich formalności związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności usługowej.

Dzięki ustanowieniu zasady swobody świadczenia usług zawartej w treści art. 16, dyrektywa ma na celu ograniczenie w stosowaniu wobec usługodawców zagranicznych wszelkich dyskryminujących lub nieproporcjonalnych wymogów krajowych.

Tekst dyrektywy i decyzje Komisji Europejskiej:

 

  • Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymagań dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych elektronicznie przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (2011/130/UE) (pobierz plik .pdf),
  • Decyzja Komisji 2009/767/WE z dnia 16 października 2009 r. ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 274 z 20.10.2009) (pobierz plik .pdf),
  • Decyzja Komisji 2009/739/WE określającą praktyczne ustalenia dotyczące wymiany informacji drogą elektroniczną między państwami członkowskimi na mocy rozdziału VI dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (pobierz plik .pdf),
  • Decyzja Komisji  z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/767/WE w odniesieniu do tworzenia, prowadzenia i publikowania zaufanych list podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne nadzorowanych/akredytowanych przez państwa członkowskie (2010/425/UE)   (pobierz plik .pdf)
  • Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 14 października 2013 r. zmieniająca decyzję 2009/767/WE w odniesieniu do tworzenia, prowadzenia i publikowania zaufanych list podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne nadzorowanych/akredytowanych przez państwa członkowskie (pobierz pilk .pdf)

Tekst ustawy transponującej przepisy dyrektywy o usługach do polskiego porządku prawnego rozporządzenia w sprawie.

  • ustawa - wersja polska (pobierz plik .pdf)
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług (Dz.U. z 2011r. nr 8 poz. 33) (pobierz plik .pdf).

Wzajemna ocena - obowiązek notyfikacji nowych wymogów dotyczących prowadzenia działalności usługowej i/lub tymczasowego świadczenia usług

Termin przewidziany na transpozycję przepisów dyrektywy o usługach do krajowych porządków prawnych upłynął 28 grudnia 2009r.  Od stycznia br. do października 2010r. państwa członkowskie wraz z Komisją Europejską uczestniczyły w procesie wzajemnej oceny, obejmującym wskazane w art. 39 ust. 1 i 5 wymogi zawarte w przepisach krajowych dotyczących usługodawców.

Poniżej znajdują się informacje nt. zmian wprowadzonych przez państwa członkowskie w prawie krajowym w wyniku transpozycji przepisów dyrektywy o usługach: Austria, BelgiaBułgariaCypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Wszystkie ww. dokumenty w wersji angielskiej dostępne są na stronie KE.

Inne ważne dokumenty:

Więcej informacji nt. systemu IMI w portalu EU GO lub na stronie KE

Więcej informacji nt. wspólnotowych ram prawnych:

  • Dyrektywa 1999/93/WE  w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (pobierz plik pdf)
  • Decyzja Komisji 2011/130/UE w sprawie minimalnych wymogów dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych przez organy właściwe  (pobierz plik pdf)

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl