Przejdź do treści

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI

AKTUALNOŚCI


Kolejna edycja raportu KE pt. "Single Market Scoreboard" - dobre wyniki Polski w IMI

W październiku 2015 r. Komisja Europejska opublikowała kolejną edycję corocznego raportu pn. „Single Market Scoreboard” (tabele wyników jednolitego rynku) za okres 2014-2015. Dokument przedstawia m.in. ocenę funkcjonowania Systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI – Internal Market Information).

Polska obecnie osiąga dobre wyniki, które zdaniem Komisji są oceniane powyżej średniej unijnej. Ogólne wyniki PL znacznie się poprawiły w porównaniu z rezultatami z poprzedniego raportu KE, pomimo bardzo dużej liczby wniosków napływających do instytucji polskich z innych państw członkowskich, szczególnie w dziedzinie delegowania pracowników (11 % wniosków) i w obszarze dot. kwalifikacji zawodowych (10 % wniosków).

Wyniki państw UE/EOG w raporcie Single Market Scoreboard 2015

Polska poczyniła znaczne postępy, jeśli chodzi o czas udzielania odpowiedzi. Wciąż jednak należy dążyć do poprawy.

  • 85% wniosków przyjmowanych / akceptowanych jest w terminie, tj. do 7 dni.
  • Instytucje polskie zaangażowane w wymianę informacji potrzebują średnio 17 dni na udzielenie odpowiedzi na otrzymany wniosek. W rozbiciu na poszczególne moduły sytuacja przedstawia się następująco: 13 dni – moduł „kwalifikacje zawodowe”, 8 dni – moduł „usługi”, 45 dni - moduł „delegowanie pracowników”, 7 dni – moduł „prawa pacjenta”.
  • Na 79% wniosków odpowiedź przekazywana jest w terminie. Jest tylko sześć państw członkowskich, które potrzebują więcej czasu na udzielenie odpowiedzi, należą do nich: Francja, Luksemburg, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Portugalia.
  • Znacznie wzrósł również poziom zadowolenia wśród użytkowników, gdzie również Polska wypada dobrze i plasuje się w czołówce. Ponad 90% użytkowników IMI kierujących wnioski do Polski jest zadowolonych bądź bardzo zadowolonych ze współpracy z naszymi instytucjami w ramach systemu.

Wszystkie informacje znaleźć można na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/internal_market_information_system/index_en.htm


Szkolenie e-learning nt. systemu IMI

Na stronie Pojedynczego Punktu Kontaktowego (w zakładce "Akademia ePK" w kategorii "Dla administracji") znajduje się szkolenie w formule e-learning dla obecnych oraz przyszłych użytkowników systemu IMI.

 


System IMI w 2014 r. - najważniejsze wydarzenia

W biuletynie Komisji Europejskiej nt. systemu IMI znajdują się informacje o postępach,  zmianach i wydarzeniach związanych z systemem IMI w roku 2014.

 


Rozporządzenie w sprawie IMI weszło w życie

4 grudnia 2012 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie w sprawie IMI (UE) nr 1024/2012. Nie zmienia ono sposobu funkcjonowania systemu IMI, lecz konsoliduje jego ramy prawne. Rozporządzenie otwiera również drogę ku włączeniu do systemu IMI nowych obszarów. W listopadzie systemem IMI objęto rozporządzenie w sprawie tranzytu gotówki euro w krajach strefy euro. W 2013 roku system IMI zacznie być wykorzystywany do celów stosowania dyrektywy w sprawie praw pacjentów, na potrzeby specjalizującej się w rozwiązywaniu problemów sieci SOLVIT (integracja techniczna) oraz do celów notyfikacji wymaganych na mocy dyrektywy dot. usług na rynku wewnętrznym i dyrektywy o handlu elektronicznym.

 


System IMI – obejrzyj najnowszy film-wideo!

W krótkim filmiku opracowanym przez Komisję Europejską w zwięzły i zabawny sposób przedstawiono jak działa i do czego wykorzystywany jest system IMI.

 


Pełne poparcie Parlamentu Europejskiego i Rady dla rozporządzenia w sprawie IMI

11 września 2012 r. Parlament Europejski opowiedział się za nowym rozporządzeniem w sprawie IMI. Rada przyjęła dokument w dniu 4 października 2012 r.

Rozporządzenie wprowadza wszelkie niezbędne gwarancje w zakresie ochrony danych osobowych i pozwala na elastyczne rozszerzanie systemu IMI na nowe obszary polityki. W najbliższych tygodniach rozporządzenie zostanie oficjalnie przyjęte przez Radę.

W roku 2011 wykorzystanie IMI zwiększyło się o 69 proc. Niedawno w systemie została zarejestrowana dziesięciotysięczna wymiana informacji.

 


 

Wykaz rejestrów w IMI

Mając dostęp do systemu IMI, można wyszukiwać rejestry prowadzone przez instytucje z obszaru całej UE. Wykaz rejestrów w systemie IMI zawiera informacje o zawartości rejestrów, warunkach dostępu do nich oraz instytucjach je prowadzących. Informacje te dostępne są we wszystkich językach urzędowych UE. Jeśli dany rejestr jest dostępny on-line, w wykazie znajduje się również odpowiedni link. Dotychczas do wykazu włączono ponad tysiąc rejestrów.

 


 

Raport z funkcjonowania systemu IMI w 2011 r.

 

W dniu 24 lutego 2012 r. Komisja Europejska opublikowała raport zawierający informacje nt. funkcjonowania systemu IMI w 2011 r. Dokument dostępny jest w wersji angielskiej: pobierz plik. pdf

 


 

Ocena pierwszego roku funkcjonowania systemu IMI w zakresie usług

 

Komisja Europejska we współpracy z Państwami Członkowskimi podjęła działania zmierzające do podsumowania pierwszego roku funkcjonowania systemu IMI w zakresie usług. W związku z powyższym, Ministerstwo Gospodarki pełniące rolę Koordynatora obszaru usługi przygotowało ankietę skierowaną do wszystkich instytucji zarejestrowanych w module systemu obejmującym przedmiotowy obszar. Celem ankiety jest przede wszystkim poznanie doświadczeń użytkowników systemu w zakresie korzystania z przedmiotowego modułu IMI, a także oszacowanie ewentualnych potrzeb w zakresie szkoleń i promocji systemu. ankieta do pobrania

 

 


 

Raport z funkcjonowania systemu IMI w 2010 r.

 

W dniu 22 lutego 2011 r. Komisja Europejska opublikowała raport zawierający informacje nt. funkcjonowania systemu IMI w 2010 r. Dokument dostępny jest w wersji angielskiej (pobierz plik .pdf)

 


 

Obowiązek współpracy aministracyjnej w dziedzinie usług

Na gruncie polskim obowiązek współpracy administracyjnej drogą elektroniczną wynika bezpośrednio z przepisów Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 47, poz. 278), wdrażającej dyrektywę 2006/123/WE dot. usług na rynku wewnętrznym oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług (Dz.U. z 2011r. nr 8 poz. 33).

 


 

Kontakt i rejestracja w systemie

Aby zgłosić urząd do rejestracji w systemie IMI, należy przesłać na adres imi@mg.gov.pl wiadomość zawierającą:  

  • adres poczty elektronicznej, na który przesłanie zostanie zaproszenie do samodzielnej rejestracji urzędu,

lub:

  • dane teleadresowe urzędu (nazwa, adres pocztowy, internetowy oraz e-mail, numer tel. i fax),
  • dane pracownika wskazanego jako pierwszy użytkownik systemu (imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, nr telefonu, wydział/departament).

Gdzie szukać pomocy?

Krajowe Centrum Pomocy dla Użytkowników Systemu IMI - Helpdesk IMI PL Ministerstwo Gospodarki, Departament Spraw Europejskich:

Centrum udziela wsparcia m.in. w zakresie obsługi systemu IMI, identyfikacji oraz rejestracji właściwych organów.

Materiały szkoleniowe zawierające instrukcje korzystania z systemu IMI:

Do udostępnienia poniższych materiałów nie stosuje się zasad licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.

E-szkolenie Ministerstwa Gospodarki:

Copyright © Ministerstwo Gospodarki

Prezentacje Komisji Europejskiej:

1. Logowanie się do systemu
2. Stworzenie i wysłanie wniosku
3. Przyjęcie wniosku i udzielenie odpowiedzi
4. Przyjęcie odpowiedzi i zamknięcie wniosku
5. Rejestracja nowego użytkownika

Komplet materiałów szkoleniowych

 


 

NEWSLETTER IMI
Numer 1 - styczeń 2011 r.
(pobierz plik .pdf)

 

Strona główna systemu IMI Komisji Europejskiej

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl