Przejdź do treści

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe 97/23/WE i 2014/68/UE

Niniejsza strona dotyczy dyrektywy 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych (PED), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200) oraz dokumentów i informacji powiązanych.

Przepisy dyrektywy PED oraz przepisy wdrażającego ją rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. odnoszą się do urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych określonych w art. 1 dyrektywy oraz § 1 i 3 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki.

Tekst ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki oraz dyrektywy PED znajduje się w zakładce "Akty prawne".

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. określa jedynie wymagania zasadnicze, które w zależności od typu danego wyrobu, mogą nie być jedynymi, jakie należy spełnić przed wprowadzeniem tego wyrobu do obrotu.

W związku z otrzymywanymi informacjami o błędach językowych wersji polskiej dyrektywy PED uprzejmie informujemy, że wersja w języku polskim jest wersją podaną w celach informacyjnych (prawnie wiążącym aktem wykonawczym w Polsce jest rozporządzenie wdrażajace zamieszczone tutaj).

W dniu 15 maja 2014 r. przyjęta została nowa dyrektywa 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszacych się do udostępnienie na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dz.Urz.UE L 189 z 27.06.2014, str. 164)

Państwa członkowskie mają wdrożyć przepisy nowej dyrektywy do prawodawstwa krajowego do połowy 2016 r. (z wyjatkiem art. 13 znowelizowanej dyrektywy, który musi przez Państwa członkowskie zostać wdrożony do prawodawstwa krajowego do dnia 1 czerwca 2015 r.)

Jednocześnie, informujemy, że w ramach prowadzonej obecnie procedury mającej na celu rewizję dyrektywy PED (m.in. dostosowanie do tzw. Nowych Ram Prawnych) zostaną również wyeliminowane błędy w tłumaczeniu na język polski.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl