Ostatnia aktualizacja: 2014-05-14

Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego

Dyrektor: Krzysztof Majewski
Zastępca Dyrektora: Radosław Cybulski
tel. (22) 693 51 71
fax (22) 693 40 34
e-mail: sekretariatDBG@mg.gov.pl

 

KOMPETENCJE DEPARTAMENTU:

Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego odpowiada za przygotowania obronne w dziale administracji rządowej gospodarka, koordynację działań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz problematykę rezerw strategicznych. Sprawuje również kontrolę obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa (uzbrojenie i produkty podwójnego zastosowania). Prowadzi sprawy w zakresie działania ministra jako organu wyższego stopnia w sprawach należących do właściwości Urzędu Dozoru Technicznego oraz realizuje zadania wynikające z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych organizacjach i w reżimach nieproliferacyjnych jak: Porozumienie z Wassenaar, Grupa Australijska, Reżim Kontroli Technologii Rakietowych, Grupa Dostawców Jądrowych, Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej, Konwencja o zakazie broni biologicznej i toksynowej, OBWE i ONZ. Departament realizuje zadania związane z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, amunicją oraz wyrobami i technologiami specjalnymi, a także używaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Departament prowadzi też sprawy z zakresu bezpieczeństwa technicznego i przemysłowego, w tym związanego z wymaganiami dla wybranych dyrektyw nowego podejścia, dozorem technicznym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, nie objętego kompetencjami innych departamentów. Departament w szczególności bierze udział w pracach wybranych komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej.

Redaktor wprowadzający:
Dworzycki Jacek
Data utworzenia:
2012-02-28 16:51:54
Redaktor zatwierdzający:
Dworzycki Jacek
Data ostatniej modyfikacji:
2014-05-14 09:33:52
Liczba odsłon artykułu:
66296