Przejdź do treści

Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego

Dyrektor: Krzysztof Majewski
Zastępca Dyrektora: Radosław Cybulski
tel. (22) 693 51 71
fax (22) 693 40 34
e-mail: sekretariatDBG@mg.gov.pl

 

KOMPETENCJE DEPARTAMENTU:

Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego odpowiada za przygotowania obronne w dziale administracji rządowej gospodarka, koordynację działań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz problematykę rezerw strategicznych. Sprawuje również kontrolę obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa (uzbrojenie i produkty podwójnego zastosowania). Prowadzi sprawy w zakresie działania ministra jako organu wyższego stopnia w sprawach należących do właściwości Urzędu Dozoru Technicznego oraz realizuje zadania wynikające z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych organizacjach i w reżimach nieproliferacyjnych jak: Porozumienie z Wassenaar, Grupa Australijska, Reżim Kontroli Technologii Rakietowych, Grupa Dostawców Jądrowych, Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej, Konwencja o zakazie broni biologicznej i toksynowej, OBWE i ONZ. Departament realizuje zadania związane z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, amunicją oraz wyrobami i technologiami specjalnymi, a także używaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Departament prowadzi też sprawy z zakresu bezpieczeństwa technicznego i przemysłowego, w tym związanego z wymaganiami dla wybranych dyrektyw nowego podejścia, dozorem technicznym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, nie objętego kompetencjami innych departamentów. Departament w szczególności bierze udział w pracach wybranych komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 693 50 00 email: mg@mg.gov.pl