Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie znajdują się informacje o prowadzonych naborach wraz z dokumentami dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.5.2 POIG?

W odpowiedzi uprzejmie informuję, że informacje o aktualnie prowadzonych naborach wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.5.2 POIG znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki, w części poświęconej Funduszom Unii Europejskiej, w zakładce dla poddziałania 6.5.2 POIG – ogłoszenia o naborze (http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652/Ogloszenie+o+naborze). Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym m. in. Regulamin Przeprowadzania Konkursu, Wniosek o dofinansowanie, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie itd., zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki w zakładce „Dokumenty dla Wnioskodawców”. Dla wszystkich konkursów uruchamianych w ramach branżowych programów promocji obowiązywać będą takie same dokumenty konkursowe.

Jednocześnie informuję, że Wniosek o płatność przedsiębiorca sporządza w Generatorze wniosków o płatność, dostępnym do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

 

2. Kto może ubiegać się o dofinansowanie w branżowym programie promocji w ramach poddziałania 652 POIG?

 

Wnioskodawcami w ramach poddziałania 6.5.2 mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę,  w przypadku osób fizycznych adres głównego miejsca wykonywana działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest przedsiębiorcą na dzień składania wniosku o dofinansowanie. W rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3) za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.

 

Z ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 6.5.2  POIG nie są wykluczone nowo powstałe przedsiębiorstwa. Jednakże nadmieniam, że wniosek o dofinansowanie  podlegał będzie ocenie pod kątem spełniania kryteriów wyszczególnionych w „Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Część II, Szczegółowe wyjaśnienie kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach poszczególnych działań oraz poddziałań III, IV, V, VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.”.

3. Czy przedsiębiorca biorący udział w szkoleniu w ramach branżowego programu promocji może catering zaliczyć jako koszt kwalifikowany?

Potwierdzeniem poniesienia wydatku na udział w szkoleniu będzie faktura wraz z dowodem zapłaty. W związku z tym, do kosztów związanych z udziałem w szkoleniu zaliczać się będą koszty wynikające z faktury. Jeżeli catering jest integralną częścią szkolenia będzie się zaliczać do kosztów kwalifikowanych.

Jednocześnie w przypadku pojawienia się wątpliwości Instytucji Wdrażającej związanych
z kwalifikowalnością wydatków, IW może zwrócić się do Beneficjenta z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień.

4. Czy w projekcie będzie mógł brać udział Przedsiębiorca, który jest wpisany do rejestru przedsiębiorców, ma siedzibę w Polsce, ale kapitał zakładowy pochodzi z zagranicy?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.  z 2010 r. Nr 133, poz. 892, Dz. U. z 2011 r., Nr 160, poz. 955), pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy, który m. in. prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym informuję, że kapitał zakładowy przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie może pochodzić z zagranicy.

 

5. Czy Wnioskodawca musi wziąć udział we wszystkich działaniach promujących przeznaczonych dla przedsiębiorców dla danego branżowego programu promocji?

Zgodnie z informacją zawartą w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.), przedsiębiorca zobowiązany będzie do udziału w działaniach promujących, stanowiących co najmniej 50% liczby działań, przeznaczonych dla przedsiębiorców w branżowym programie promocji, co oznacza, że nie mogą Państwo złożyć wniosku o dofinansowanie na udział tylko w jednych wybranych przez siebie targach. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do udziału w 50% liczby działań określonych w branżowym programie promocji.

6. Jak sprawdzić czy działalność, której dotyczy projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach branżowego programu promocji poddziałania 6.5.2 POIG?

W punkcie 11 wniosku o dofinansowanie - Działalność gospodarcza, której dotyczy projekt. Kod PKD lub EKD, należy wpisać kod działalności EKD lub PKD (wg klasyfikacji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2008 r.), której dotyczy projekt, wraz z jego opisem słownym. Podany kod musi figurować w aktualnym dokumencie rejestrowym wnioskodawcy w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Podane kody PKD lub EKD muszą mieścić się w katalogu rodzajów działalności gospodarczej określonych w branżowym programie promocji, do którego Wnioskodawca zgłosił swój udział. Wskazany wyżej katalog rodzajów działalności gospodarczej znajduję się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki (www.mg.gov.pl)  w ogłoszeniu o naborze dla danej branży.

Ponadto informuję, że działalności wykluczone ze wsparcia zostały wskazane w § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców
w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.). W trakcie oceny wniosku o dofinansowanie badane będzie, czy przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 6.5.2 POIG.

7. Jak należy rozumieć stwierdzenie „podstawowa działalność” Wnioskodawcy?

Przez podstawową działalność rozumie się przeważającą działalność gospodarczą, z której udział procentowy przychodów w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrotowym lub procentowy udział pracowników wykonujących tą działalność w ogólnej liczbie pracujących zostały uznane za największe. Powyższe wskaźniki muszą być wyższe niż analogiczne wskaźniki dla innych rodzajów działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. Należy posługiwać się klasyfikacją PKD obwiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

8. Czy Wnioskodawca biorący udział w branżowym programie promocji w ramach poddziałania 6..5.2 POIG składa jeden wniosek o dofinansowanie dla wszystkich działań promujących czy dla każdego z działań oddzielnie?

Przedsiębiorca składa jeden wniosek o dofinansowanie na udział w danym branżowym programie promocji. W pkt 14 wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca wskazuje wszystkie działania promujące, do których zgłosił udział w ramach branżowego programu promocji, co oznacza, że przedsiębiorca nie składa oddzielnych wniosków o dofinansowanie na udział w poszczególnych działaniach promujących. Szczegółowe informacje na temat wypełniania pkt  14 wniosku o dofinansowanie zostały zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie  udziału w branżowym programie promocji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 6.5.2.

9. Co wchodzi w zakres pojęcia „materiały promocyjno-informacyjne”, które przedsiębiorca może zrefundować w ramach 6.5.2 POIG? Czy to katalog zamknięty?

Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 12 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.), do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w programach promocji zalicza się wydatki na pokrycie kosztów zakupu usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych oraz tłumaczenia tych materiałów.

 

Rozporządzenie nie określa zamkniętego katalogu materiałów promocyjnych
i reklamowych.

 

Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie, Beneficjent będzie zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków PO IG, zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu. W zakresie, o którym mowa powyżej, Beneficjent będzie zobowiązany do stosowania art. 8 i 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. 

Beneficjent będzie obowiązany do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych poprzez umieszczenie, co najmniej:

1)     emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne określone w załączniku
I do rozporządzenia 1828/2006, oraz odniesienie do Unii Europejskiej;

2)      odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

3)      hasła określonego przez Instytucję Zarządzającą, podkreślającego wartość dodaną pomocy Wspólnoty, „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” lub „Dotacje na innowacje”, najlepiej z wyrażeniem „Inwestujemy w waszą przyszłość”.

Beneficjent będzie zobowiązany do korzystania z przygotowanych w ramach poddziałania 6.5.1 POIG tablic informacyjnych, materiałów promocyjnych oraz hasła reklamowego
i znaku graficznego promującego branżowy program promocji. Postanowienia zawarte w ww. pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do małych materiałów promocyjnych, o których mowa w rozporządzeniu 1828/2006.

 

Ponadto, Beneficjent zobowiązany będzie do stosowania w zakresie informacji i promocji zasad określonych w Przewodniku w zakresie projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, opracowanym przez Instytucję Zarządzającą oraz opublikowanym na stronie internetowej www.poig.gov.pl

10. Czy wszystkie koszty kwalifikowane, które umieści we wniosku Przedsiębiorca muszą być kosztami zainicjowanymi przez organizatora programu branżowego? Czy te koszty, które pokryje Przedsiębiorca sam poza projektem są możliwe do refundacji? Jeśli tak jakie loga powinny na nich widnieć?

Wnioskodawca jest zobowiązany do zgłoszenia organizatorowi udziału w branżowym programie promocji. Jednocześnie nie jest zobowiązany do skorzystania z oferty organizatora branżowego programu promocji.

 

Jednakże należy mieć na uwadze, że koszty kwalifikowane, które zostaną poniesione przez Beneficjenta muszą być zgodne z katalogiem kosztów wskazanych w rozporządzeniu z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.).

 

Ponadto, zgodnie z § 12 Umowy o dofinansowanie wydatki powinny być ponoszone z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i przejrzystości oraz dołożenia wszelkich starań w celu racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków stanowiących wsparcie projektu.

 

Beneficjent będzie zobowiązany do korzystania z przygotowanych w ramach poddziałania 6.5.1 POIG tablic informacyjnych, materiałów promocyjnych oraz hasła reklamowego
i znaku graficznego promującego branżowy program promocji, udostępnionych przez realizatora branżowego programu promocji.

11. Konkurs dopuszcza możliwość udziału w imprezie wystawienniczej 2 osób delegowanych ze strony przedsiębiorcy. Czy są to osoby, które muszą być zatrudnione na podstawie „umowy o pracę”?

W przypadku pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w branżowym programie promocji, o których mowa w § 5 ust 2 pkt 16 i 17  rozporządzenia z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.), dopuszczane są formy zatrudnienia pracowników  przewidziane w art. 25 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (Dz. U. Nr 21, poz. 94, z późn. zm):

- na okres próbny;

- na czas nieokreślony;

- na czas określony;

- na czas wykonania określonej pracy;

- „na zastępstwo”.

 

12. Czy Przedsiębiorca, który zobowiąże się do udziału w projekcie, podpisze umowę w ramach branżowego programu promocji może nie dostać dofinansowania? Czy oprócz wyczerpania kwoty środków na działanie 6.5.2 POIG, są inne przesłanki na podstawie których wniosek może nie otrzymać dofinansowania?

W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, prawidłowo wypełnionego w Generatorze wniosków, udostępnionego na stronie internetowej: www.poig.gov.pl oraz kompletnego - wniosku Beneficjenta o płatność, w formie papierowej - tożsamej z wersją elektroniczną, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG.

Warunkiem koniecznym przekazania Beneficjentowi płatności pośrednich lub płatności końcowej jest zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych oraz pozytywne zweryfikowanie części sprawozdawczej wniosku o płatność.

 

Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązana będzie do:

1) wystawienia na rzecz Beneficjenta zlecenia płatności, w terminie umożliwiającym realizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego, płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w terminie 30 dni liczonych od dnia ostatecznego zaakceptowania przez Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność, na kwotę wynikającą z pozytywnie zweryfikowanego przez Instytucję Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność w części odpowiadającej 85 % kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji, pod warunkiem ujęcia środków przewidzianych na ten cel w planie rzeczowo- finansowym Ministerstwa Gospodarki;

2) przekazania Beneficjentowi dofinansowania w formie dotacji celowej w wysokości wynikającej z pozytywnie zweryfikowanego przez Instytucję Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność w części odpowiadającej 15 % kosztów podlegających refundacji, pod warunkiem ujęcia środków przewidzianych na ten cel w planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Gospodarki.

 

Szczegółowe warunki wypłaty dofinansowania określone są w § 7 wzoru umowy o dofinansowanie. Po spełnieniu warunków określonych w umowie o dofinansowanie, Beneficjent będzie mógł otrzymać dofinansowanie.

 

13. Jeśli firma chce wziąć ze sobą na imprezę targowo-wystawienniczą więcej niż przewidziane w projekcie 500 sztuk materiałów informacyjno-promocyjnych, to czy zostanie jej to zrefundowane i czy na tych pokrytych z własnych środków materiałach powinno być logo projektu branżowego?

 

Uprzejmie informuję, że Beneficjent może przygotować więcej niż 500 sztuk materiałów informacyjno-promocyjnych, wskazanych w programie branżowym oraz  będzie mógł ubiegać się o refundację tych kosztów. Jednocześnie powinny to być materiały ściśle powiązane z daną imprezą i jej dedykowane.

 

Ponadto nadmieniam, Beneficjent zobowiązany będzie do stosowania w zakresie oznakowania materiałów informacyjno-promocyjnych postanowień umowy o dofinansowanie oraz zasad określonych w Przewodniku w zakresie projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

 

14. Co należy rozumieć pod nazwą „działania promujące”? Czy udział Przedsiębiorcy np. 3-krotny na targach, w Moskwie będzie liczony jako udział w 3 działaniach promujących?

 

Przez działania promujące należy rozumieć określone w branżowym programie promocji wydarzenia, których celem jest promowanie jednej branży, towarów lub usług danego rodzaju albo Rzeczypospolitej Polskiej lub polskiej Gospodarki, w szczególności targi, wystawy, seminaria, konferencje, branżowe misje gospodarcze.

 

Uprzejmie informuję, że udział w 1 targach w danym terminie należy traktować jako udział w 1 działaniu promocyjnym, tzn. jeżeli przedsiębiorca będzie brał udział w 3 imprezach targowych, w danym kraju w różnych terminach, należy to traktować jako udział w 3 działaniach promocyjnych.

 

15. Co należy rozumieć pod pojęciem „wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą”?

Katalog wydatków kwalifikowanych zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.).

 

Jednocześnie przez wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą należy rozumieć wydatki faktycznie poniesione przez przedsiębiorcę i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem opisanym we wniosku o udzielenie pomocy i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zwrotu do odliczenia tego podatku.

 

Jednocześnie wydatki kwalifikowane to wydatki poniesione od dnia podpisania umowy na realizację BPP przez Ministerstwo Gospodarki z realizatorem BPP do upływu 30 dni od zakończenia BPP (§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

 

16. Czy Przedsiębiorca biorący udział w branżowym programie promocji w ramach poddzialania 652 POIG musi występować o refundację wszystkich kosztów poniesionych przez niego w związku z uczestnictwem w branżowym programie promocji? Czy istnieje minimalna wartość kosztów jakie przedsiębiorca ma ponieść i o których refundację ma się ubiegać?

Przedsiębiorca może ubiegać się o refundację kosztów poniesionych w związku
z udziałem w branżowym programie promocji, mieszczących się w katalogu kosztów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.).

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca ma obowiązek występować o refundację wszystkich kosztów (zgodnych z ww. rozporządzeniem) poniesionych przez niego w związku z uczestnictwem w branżowym programie promocji. Wybrane koszty jakie planuje  ponieść i o refundację których zamierza się ubiegać deklaruje we wniosku o dofinansowanie składanym do Instytucji Wdrażającej. Natomiast nie został określony minimalny katalog i minimalne wartości kosztów jakie przedsiębiorca ma ponieść i o których refundację ma się ubiegać w związku z uczestnictwem w branżowym programie promocji.

17. Czy Przedsiębiorca biorący udział w branżowym programie promocji w ramach poddziałania 652 POIG może jednocześnie ubiegać się o refundacje kosztów tego samego projektu  w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” POIG?

Niedozwolone jest zrefundowanie (lub rozliczenie) całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków wspólnotowych lub z dotacji krajowych. We wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca składa następującą deklarację: „Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych)”. Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” POIG, przy zachowaniu powyższej zasady. W związku z tym, jeżeli w ramach poddziałania 6.5.2 POIG oraz działania 6.1 POIG przedsiębiorca będzie uczestniczył w tym samym wydarzeniu promocyjnym, we wniosku o dofinansowanie składanym w ramach poddziałania 6.5.2 POIG nie należy umieszczać kosztów, które zrefundowane będą w ramach działania 6.1 POIG.

18. Czy dla Przedsiębiorcy biorącego udział w branżowym programie promocji jest wyznaczona granica refundacji kosztów poniesionych w ramach poddzialania 652 POIG?

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.), pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy, który w roku podatkowym, w którym składa wniosek, oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy do minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą o którą się ubiega, przekroczyłaby równowartość 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro.

Jednocześnie zgodnie z § 3 ust. 5 w/w rozporządzenia wielkość pomocy na udział branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym branżowym programie promocji.

Uwzględniając powyższe, ubiegając się o dofinansowanie należy obliczyć sumę pomocy de minimis jaką otrzymali Państwo dotychczas (w okresie powyżej wskazanym) oraz pomocy o jaka planują się Państwo ubiegać. W przypadku jeżeli ta suma przekroczyłaby równowartość 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność
w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro, przedsiębiorca nie będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie.

 

19. Jakie warunki powinien spełniać wydatek poniesiony przez Przedsiębiorcę korzystającego z branżowego programu promocji, aby kwalifikował się do refundacji?

Zgodnie z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: 

a) został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków,

b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego,

c) jest zgodny z postanowieniami PO/RPO,

d) jest zgodny z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy
o dofinansowanie projektu, bądź z zatwierdzonym budżetem projektu w przypadku projektów realizowanych w ramach PO KL (kategorie te mogą być ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik do umowy),

e) jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,

f) został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku,

g) został należycie udokumentowany,

h) nie podlega wyłączeniom określonym w Rozdziale 7 niniejszych wytycznych,

i) jest zgodny z zasadami określonymi przez IZ PO/RPO.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 12 wzoru umowy o dofinansowanie, przedsiębiorca zobowiązany będzie do ponoszenia wszystkich wydatków kwalifikowanych
z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i przejrzystości.

 

20. Czy kosztem kwalifikowanym jest przejazd i nocleg Przedsiębiorcy biorącego udział w działaniu promocyjnym na terytorium Polski w ramach branżowego programu promocji?

 

Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 16 rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.) kosztem kwalifikowanym jest przejazd i nocleg przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach lub wystawach w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zakończenia targów lub wystawy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1555). Tym samym przedmiotowe rozporządzenie nie przewiduje kwalifikowalności kosztów związanych z przejazdem i zakwaterowaniem w związku z udziałem przedsiębiorcy w targach lub wystawach odbywających się na terytorium Polski.       

 

21. Czy kosztami kwalifikowanymi będą koszty związane z zakwaterowaniem w związku z udziałem przedsiębiorcy w szkoleniu na terytorium Polski?

Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7  rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.), do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w programach promocji zalicza się wydatki na pokrycie kosztów szkoleń związanych z udziałem w programach promocji.

Tym samym przedmiotowe rozporządzenie nie przewiduje kosztów związanych z zakwaterowaniem w związku z udziałem przedsiębiorcy w szkoleniu.

Koszty noclegu są kwalifikowane wyłącznie w odniesieniu do udziału przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach, wystawach lub branżowej misji gospodarczej, na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu.

 

22. W Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG widnieje kryterium formalne: Wnioskodawca zgłosił udział w branżowym programie promocji. W jaki sposób powinno zostać dokonane zgłoszenie udziału w branżowym programie promocji?

Ocena kryterium „Wnioskodawca zgłosił udział w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym” będzie dokonywana na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (we wniosku o dofinansowanie), że zgłosił swój udział w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym. Sposób dokonania zgłoszenia do programu promocji określony został w ogłoszeniu o naborze.

 

Zgodnie z treścią ogłoszenia, Wnioskodawca składa do organizatora branżowego programu promocji dla branży przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego deklarację uczestnictwa w tym programie.

 

23. Czy usługa polegająca na produkcji kontraktowej produktów leczniczych/suplementów diety jest kwalifikowalna w ramach branżowego programu promocji, czy też przedmiotem wniosku powinny być wyłącznie produkty eksportowane w ramach branży biotechnologicznej i farmaceutycznej?

Uruchomiony konkurs dotyczy dofinansowania udziału przedsiębiorców w branżowym programie promocji dla branży przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego. Branżowy program promocji dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

 

Wnioskodawca zobowiązany będzie do udziału w działaniach promujących, stanowiących co najmniej 50 % liczby działań przeznaczonych dla przedsiębiorców w branżowym programie promocji. Przedsiębiorca we wniosku o dofinansowanie wskazuje działania promujące w których weźmie udział np. targach, wystawach.

Natomiast w odniesieniu do zadanego pytania zakładam, że dotyczy ono działalności przedsiębiorcy oraz działalności gospodarczej, której dotyczy projekt. W związku z powyższym informuję, że w pkt 9 wniosku o dofinansowanie należy wpisać numer kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) lub Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) wraz z zaznaczeniem, o którą klasyfikację chodzi wraz z jego opisem słownym.

 

Przez podstawową działalność rozumie się przeważającą działalność gospodarczą, z której udział procentowy przychodów w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrotowym lub procentowy udział pracowników wykonujących tą działalność  w ogólnej liczbie pracujących zostały uznane za największe, powyższe wskaźniki muszą być wyższe niż analogiczne wskaźniki dla innych rodzajów działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. Należy posługiwać się klasyfikacją PKD obwiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

 

Natomiast w pkt 11 wniosku o dofinansowanie należy wpisać kod działalności EKD lub PKD (wg klasyfikacji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2008 r.), której dotyczy projekt wraz z jego opisem słownym. Podany kod musi figurować w aktualnym dokumencie rejestrowym wnioskodawcy w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Podane kody PKD lub EKD muszą mieścić się w katalogu rodzajów działalności gospodarczej określonych w branżowym programie promocji, do którego Wnioskodawca zgłosił swój udział. Na podstawie PKD/EKD oraz opisu projektu we wniosku o dofinansowanie, badane jest czy działalność Wnioskodawcy której dotyczy projekt może być wspierana w ramach PO IG. Ponadto, weryfikacji podlegać będzie, czy zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie prowadzona przez wnioskodawcę działalność mieści się w katalogu rodzajów działalności gospodarczej określonym w branżowym programie promocji (ocena dokonywana będzie na podstawie pkt 11 wniosku o dofinansowanie i opisu branżowego programu promocji realizowanego na podstawie umowy o realizację branżowego programu promocji zawartej w ramach poddziałania 6.5.1 POIG pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a wyłonionym przez ministra właściwego do spraw gospodarki podmiotem - realizatorem branżowego programu promocji).

 

24. Jakie konsekwencje ponoszą przedsiębiorcy za niewywiązanie się z warunków programu i niewzięcie udziału w min. 50% proponowanych wydarzeń promocyjnych, w momencie, gdy otrzymali już refundację poniesionych kosztów za zrealizowane wydarzenia promocyjne?

 

Zgodnie z § 3 ust 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej
na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.), pomoc może być udzielona przedsiębiorcy, który m.in. zobowiązał się do udziału
w działaniach promujących, stanowiących co najmniej 50% liczby działań, przeznaczonych dla przedsiębiorców w branżowym programie promocji.

 

Załącznikiem do umowy będzie wniosek o dofinansowanie projektu, w którym przedsiębiorca wskaże działania promujące w których weźmie udział.

 

Beneficjent jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy m.in. Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa.

 

W przypadku rozwiązania Umowy z powyżej wskazanych przyczyn, Beneficjent będzie obowiązany do zwrotu dofinansowania, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków do dyspozycji Beneficjenta. Zwrot dofinansowania powinien zostać dokonany na rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

 

Kwestie dotyczące trybu i warunków rozwiązania umowy, a także zwrotu dofinansowania, zostały wskazane we wzorze umowy o dofinansowanie projektu.

 

25. Czy koszty zakupu stoiska jak i leasingu zabudowy stoiska mogą zostać uznane za kwalifikowane w ramach branżowego programu promocji poddziałania 6.5.2 POIG?

 

Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.), do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w programach promocji zalicza się wydatki na pokrycie kosztów wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz wynajmu zabudowy powierzchni wystawienniczej.

 

W związku z powyższym informuję, że zarówno koszty zakupu stoiska jak i leasingu zabudowy stoiska nie mogą zostać uznane za kwalifikowane w świetle ww. zapisów rozporządzenia.  

26. Czy podmiotem uprawnionym do udziału w programu jest tylko i wyłącznie podmiot, który w zakresie swej działalności ma wpisany numer PKD 30.12 – Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych? Jesteśmy przedsiębiorstwem nastawionym na wytwarzanie nowoczesnych materiałów kompozytowych przeznaczonych m.in. do konstruowania jachtów i łodzi sportowych, ale wytwarzamy sensu stricto gotowych wyrobów w postaci jachtów, łodzi itp. Innymi słowy – czy np. wpis PKD 22.2 – „Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych” uprawnia nas do udziału w programie branżowym programie promocji branży jachtowej?

 

W pkt 11 wniosku o dofinansowanie należy wpisać kod działalności EKD lub PKD (wg klasyfikacji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2008 r.), której dotyczy projekt wraz z jego opisem słownym. Podany kod musi figurować w aktualnym dokumencie rejestrowym wnioskodawcy w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Podane kody PKD lub EKD muszą mieścić się w katalogu rodzajów działalności gospodarczej określonych w branżowym programie promocji, do którego Wnioskodawca zgłosił swój udział.

 Na podstawie PKD/EKD oraz opisu projektu we wniosku o dofinansowanie, badane jest czy działalność Wnioskodawcy której dotyczy projekt może być wspierana w ramach PO IG. Ponadto, weryfikacji podlegać będzie, czy zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie prowadzona przez wnioskodawcę działalność mieści się w katalogu rodzajów działalności gospodarczej określonym w branżowym programie promocji (ocena dokonywana będzie na podstawie pkt 11 wniosku o dofinansowanie i opisu branżowego programu promocji realizowanego na podstawie umowy o realizację branżowego programu promocji zawartej w ramach poddziałania 6.5.1 POIG pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a wyłonionym przez ministra właściwego do spraw gospodarki podmiotem - realizatorem branżowego programu promocji).

 

Wsparcie może być udzielone jedynie w przypadku, gdy kod PKD działalności, której dotyczy projekt jest zgodny z katalogiem działalności wymienionych w branżowym programie promocji.

 

27. Czy wymóg wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO:9001 jest bezwzględnie obowiązujący? Budujemy od podstaw swoją infrastrukturę (hale, urządzenia technologiczne) i jesteśmy obecnie w fazie wdrażania systemu ISO:9001, ale nie jest on (z oczywistych względów nie mógł być) jeszcze u nas wdrożony - czy zatem taka sytuacja wyklucza nas jako podmiot kwalifikowany z udziału w branżowym programie promocji branży jachtowej.

 

W ramach oceny merytorycznej fakultatywnej oceniane będzie czy „Wnioskodawca posiada:

-  akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001 lub

-  akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001, lub

-  akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS”.

 

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu Wniosek o dofinansowanie spełniający wszystkie kryteria formalne kierowany jest do oceny merytorycznej.

 

Warunkiem otrzymania rekomendacji Komisji Konkursowej do dofinansowania jest spełnienie wszystkich kryteriów obligatoryjnych oraz uzyskanie minimum 2 punktów w zakresie kryteriów merytorycznych fakultatywnych. O miejscu na liście rankingowej decyduje średnia liczba punktów przyznanych przez członków oceniających Komisji Konkursowej w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych. 

 

Przedmiotowe kryterium należy do oceny merytorycznej fakultatywnej, co oznacza, że Państwa wniosek o dofinansowanie nie zostanie odrzucony w przypadku niespełnienia tego kryterium, jednakże Państwa wniosek o dofinansowanie musi uzyskać minimum 2 punkty w zakresie kryteriów merytorycznych fakultatywnych.

 

28. Czy „klaster” nieprowadzący działalności gospodarczej może ubiegać się o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.5.2 POIG?

 

Zgodnie z § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.), za przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3). Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.

W związku z powyższym informuję, że klaster nieprowadzący działalności gospodarczej nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.5.2 POIG.

 

29. Czy nowo otwarta fundacja może uczestniczyć w branżowym programie promocji w ramach poddziałania 6.5.2 POIG?

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z dnia 22 lipca 2010 r., Nr 133, poz. 892 z późń zm.) Wnioskodawcą jest przedsiębiorcą na dzień składania wniosku o dofinansowanie. W rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3) za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.

 

A zatem fundacja może ubiegać się o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.5.2 POIG, o ile prowadzi działalność gospodarczą, co dopuszcza ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr. 46, poz. 203 z późn. zm.).

Na podstawie PKD/EKD oraz opisu projektu we wniosku o dofinansowanie, badane jest czy działalność Wnioskodawcy której dotyczy projekt może być wspierana w ramach PO IG. Ponadto, weryfikacji podlegać będzie, czy zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie prowadzona przez wnioskodawcę działalność mieści się w katalogu rodzajów działalności gospodarczej określonym w branżowym programie promocji (ocena dokonywana będzie na podstawie pkt 11 wniosku o dofinansowanie i opisu branżowego programu promocji realizowanego na podstawie umowy o realizację branżowego programu promocji zawartej w ramach poddziałania 6.5.1 POIG pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a wyłonionym przez ministra właściwego do spraw gospodarki podmiotem - realizatorem branżowego programu promocji).

 

Należy również mieć na uwadze, że wsparcie może być udzielone jedynie w przypadku, gdy kod PKD działalności, której dotyczy projekt jest zgodny z katalogiem działalności wymienionych w branżowym programie promocji.

30. Jaki jest przewidziany budżet dla pojedynczego wniosku o dofinansowanie branżowego programu promocji w  ramach poddziałania 6.5.2 POIG?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z dnia 22 lipca 2010 r.), wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym branżowym programie promocji bez ograniczania kosztu tego działania. Powyższe rozporządzenie nie wskazuje maksymalnej wysokości wydatków, które mogą być poniesione w związku z realizacją projektu a także maksymalnej kwoty dofinansowania.

 

Jedynym ograniczeniem zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 do Traktatu do pomocy de minimis (DZ. Urz. UE L 379 z 26.12.2006 r., str. 5)  jest kwota „de minimis”, której wartość brutto przyznana w przeciągu 3 lat, nie może przekroczyć 200 tys. Euro, a przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego 100 tys. Euro.

31. Jakie działania należy umieścić we wniosku o dofinansowanie?

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, działaniem promującym są określone w programie promocji wydarzenia, których celem jest promowanie jednej branży, towarów lub usług danego rodzaju albo Rzeczpospolitej polskiej lub polskiej gospodarki, w szczególności targi wystawy, seminaria, konferencje, branżowe misje gospodarcze.

 

Działania te dla branży turystyki medycznej wymienione są w Komponencie A Branżowego Programu Promocji zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki (http://www.mg.gov.pl/files/upload/14818/Branza_turystyki_medycznej_program_vf.pdf).

 

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą na udział w programach promocji są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę w przypadku branżowego programu promocji - od dnia zawarcia umowy przez Ministerstwo Gospodarki z organizatorem o realizację branżowego programu promocji (w przypadku branży turystyki medycznej umowa ta została podpisana w dniu 29 marca 2012 r.) do upływu 30 dnia od dnia zakończenia branżowego programu promocji.

 

Jednocześnie nadmieniam, że katalog kosztów kwalifikowanych został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 POIG.

 

32. Nasza firma będzie się ubiegać o dofinansowanie dla branży sprzętu i aparatury medycznej, w związku z tym mamy kilka pytań:

1) Czy wiadomo już jakie targi będą objęte dofinansowaniem? Terminy niektórych z nich są dość bliskie i musimy już rezerwować powierzchnię.

2) Udział w różnych targach jest z reguły ujęty w projekcie branżowym jako jedno działanie, w związku z tym: Jak uzupełnić punkt 12 wniosku jeżeli wnioskodawca nie uczestniczy we wszystkich targach/edycjach

3) Gdzie maja być ujęte koszty certyfikacji wyrobu na dany rynek, jeżeli nie są wyodrębnione jako osobne działanie w projekcie.

Ad pkt 1 

Zakres działań promujących obejmuje miedzy innymi dofinansowanie imprez targowych.  Szczegółowy zakres branżowego programu promocji branży sprzętu i aparatury medycznej zostanie wkrótce zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki (link)

Ad pkt. 2

W pkt 12 wniosku o dofinansowanie „Udział przedsiębiorcy w działaniach promujących przeznaczonych dla przedsiębiorców określonych w branżowym programie promocji” należy wskazać liczbę działań promujących przeznaczonych dla przedsiębiorców w branżowym programie promocji dla branży sprzętu i aparatury medycznej (Komponent A) oraz liczbę działań promujących przeznaczonych dla przedsiębiorców, do których przedsiębiorca zgłosił swój udział wg. zasady 1 impreza targowa w danym terminie = 1 działanie promocyjne. Ponadto należy określić udział procentowy działań promujących, do których przedsiębiorca zgłosił udział do liczby działań promujących przeznaczonych dla przedsiębiorców w tym branżowym programie promocji.

Uprzejmie informuję, że udział w 1 targach w danym terminie należy traktować jako udział w 1 działaniu promocyjnym.

Ad pkt 3

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z dnia 22 lipca 2010 r.), wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą na udział w programach promocji są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę między innymi na transport i ubezpieczenia próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysłanych do badań certyfikacyjnych, przeprowadzenia audytu certyfikatu wyrobu, przeprowadzenia badań certyfikacyjnych wyrobu, oraz wystawienia i wydania certyfikatu wyrobu. Działania te należy uwzględnić w pkt 14 wniosku o dofinansowanie pt. „Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu”.

 

W przypadku, gdy certyfikaty nie są odrębnym działaniem w ramach branżowego programu promocji, należy je uwzględnić w wydatkach odnoszących się do imprez/działań branżowego programu promocji danej branży odnoszących się do kraju, którego dot. certyfikaty.

33. Zamierzamy ubiegać się o dotację w ramach branżowego programu promocji podziałania 6.5.2 POIG. Udział w targach będzie wymagał zatrudnienia dodatkowych osób. Czy w związku z powyższym istnieje możliwość zatrudnienia niektórych z nowozatrudnionych  pracowników na umowę zlecenia?

Celem poddziałania 6.5.2 POIG jest wzmocnienia konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych, a także wypromowanie polskich specjalności eksportowych. Beneficjentami tego Poddziałania są przedsiębiorcy. Zasadniczymi instrumentami realizacji tego poddziałania będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z dnia 22 lipca 2010 r., Nr 133, poz. 892 z późń zm.), do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w programach promocji nie zalicza się wydatków na pokrycie kosztów tworzenia miejsc pracy oraz wynagradzania zleceniobiorców.

Jednocześnie w przypadku pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w branżowym programie promocji, o których mowa w § 5 ust 2 pkt 16 i 17  rozporządzenia z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.), dopuszczane są formy zatrudnienia pracowników  przewidziane w art. 25 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (Dz. U. Nr 21, poz. 94, z późn. zm):

- na okres próbny;

- na czas nieokreślony;

- na czas określony;

- na czas wykonania określonej pracy;

- „na zastępstwo”.

34. Czy jest możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie po jego złożeniu, a przed otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu? 

Przedsiębiorca na każdym etapie wdrażania projektu może zrezygnować z jego realizacji! 

 

35. Czy kosztem kwalifikowanym może być  zakup własnej zabudowy i następnie wykorzystywanie jej na kilku imprezach targowych?

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z dnia 22 lipca 2010 r., Nr 133, poz. 892 z późń zm.), do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w programach promocji nie zalicza się wydatków na pokrycie kosztów zakupu własnej zabudowy powierzchni wystawienniczej.

36. Czy w harmonogramie rzeczowo-finansowym jako koszty kwalifikowane możemy umieścić koszty zakupu zabudowy powierzchni wystawienniczej, czy też może być wyłącznie koszt wynajmu zabudowy powierzchni wystawienniczej tak, jak zostało to zapisane w Rozporządzeniu.

Zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.) – (dalej: Rozporządzenie) kosztem kwalifikowanym jest wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej.

37. Czy w przypadku wydatków całkowitych (w PLN) w harmonogramie rzeczowo-finansowym możemy wskazać wydatki netto bez VAT-u? W Instrukcji do wniosku jest zapis, iż W przypadku, gdy Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT, wówczas koszt podatku VAT wynikający z realizacji projektu należy uwzględnić tylko obliczając wartość wydatków całkowitych.

Wydatki całkowite należy podać wraz z podatkiem VAT, natomiast wydatki kwalifikowane, w przypadku możliwości uzyskania zwrotu lub odliczenia podatku VAT podaje się jako koszty bez VAT-u.

 

38. W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach działania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 i noclegu przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników, wskazane jest iż do objęcia pomocą zalicza się koszty przejazdu i noclegu przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników przedsiębiorcy. A zatem czy możemy uwzględnić koszt przejazdu i noclegu dla dwóch przedstawicieli naszej formy dla misji gospodarczych i targów? Udział ilu osób może być refundowalny w przypadku szkoleń?

Kosztami kwalifikowanymi zgodnie z ww. Rozporządzeniem są m.in. koszty przejazdu i noclegu przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach lub wystawach lub branżowej misji gospodarczej, natomiast w przypadku szkolenia przejazd i nocleg nie stanowią wydatków kwalifikowanych, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w programach promocji zalicza się wyłącznie wydatki na pokrycie kosztów szkoleń związanych z udziałem w programach promocji.

 

39. Czy na materiałach 500 szt. Powinny znajdować się logotypy? Czy są wymagania co do lokalizacji i wymiaru?

Materiały promocyjne podlegające refundacji muszę zawierać, w widocznym miejscu  informację o ich współfinansowaniu ze środków EFRR. Obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów wynika z przepisów prawa wspólnotowego (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006), a także z dokumentów krajowych. Szczegółowe informacje o prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych, dokumenty i wytyczne znajdują się na stronie internetowej MG, link: http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Informacja+i+promocja oraz na wzorze umowy o dofinansowanie.

40. Czy produkcja materiałów promocyjnych jest liczona jako pojedyncze działanie, czy też jako trzy działania (w Branżowym Programie Promocji 3 terminy: 05.2012, 05.2013, 05.2015)?

Każdy termin wydania materiałów promocyjnych należy traktować jako odrębne działanie.

 

41. W jakim terminie od zakończenia wydarzenia promującego należy złożyć wniosek o płatność?

Zgodnie z umową o dofinansowanie (§ 7 ust. 8) przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o płatność w terminie 30 dni od daty zakończenia każdego działania promującego, w którym weźmie udział.  Instytucja Wdrażająca weryfikuje wniosek o płatność w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, zgodnie z § 7 ust. 3 umowy o dofinansowanie. Jeżeli wniosek o płatność jest wypełniony prawidłowo wystawiane jest zlecenie płatności na rzecz Beneficjenta, które w 85% realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego, a w 15 % Ministerstwo Gospodarki. W przypadku uchybień we wniosku o płatność Beneficjent zobowiązany jest do ich weryfikacji, usunięcia.

 

42. Czy opisując wystawiennictwo w targach (dotyczy pkt. 13.2 we wniosku o dofinansowanie) należy szczegółowo opisać wygląd stoiska? W tym wypadku, wystarczy podać jego wielkość, typ zabudowy oraz ogólny wygląd? Czy należy podać również bardzo szczegółowo, jakie elementy na nim się znajdą z podziałem, które z nich, w jakim roku zostaną zakupione / wymienione / wypożyczone od organizatorów? (np. zostanie zakupiony stelaż z grafiką o długości X, oświetlenie led w formie 12 lampek oświetlających grafikę oraz 3m taśmy LED z akcesoriami niezbędnymi do podświetlenia oszklonej gabloty?) Na obecnym etapie, tak precyzyjny opis stoiska byłby dla nas bardzo trudny. W praktyce, często nie mamy wyboru od organizatorów i musimy zaakceptować jego inny kształt. Wynikiem tego jest konieczność lekkiej modyfikacji nakładów w ramach ustalonego budżetu, na jego poszczególne elementy (czasem np. trzeba zrezygnować z wymiany grafiki, ponieważ pojawi się konieczność zakupu trzeciej ścianki, gdy przydzielone stoisko nie będzie narożne itp.). Czy wystarczy krótki opis?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.2 (dalej: Instrukcja) w punkcie 13.2 należy szczegółowo opisać zaplanowane przez wnioskodawcę, w trakcie realizowanego projektu, przedsięwzięcia promocyjne w ramach działań, w których wnioskodawca zobowiązał się wziąć udział wraz z opisem potencjalnego rynku eksportowego. W związku z tym, że część działań będzie realizowana dopiero w kolejnych latach oraz brakiem możliwości podania precyzyjnych danych w przedmiotowym zakresie, należy ująć informacje znane w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Nie jest wymagany opis stoisk targowych.

 

43. (dotyczy pkt. 13.2 we wniosku o dofinansowanie) Istotą naszej działalności eksportowej jest produkcja kontraktowa. W większości przypadków, proces ten jest objęty Umową o poufności z klientami. Zwykle zastrzegają one konieczność zachowania w tajemnicy nazwy kontrahenta, ponieważ partnerzy nie chcą ujawniać swoich miejsc produkcyjnych. Stąd, nie możemy podać dokładnych nazw partnerów, natomiast przygotujemy informacje, na temat podziału terytorialnego uzyskiwanych obrotów. Czy wystarczy np. informacja że na terytorium Y współpracujemy np. z 3 podmiotami?

Zapisy Instrukcji w zakresie wypełniania punktu 13.4 nie nakładają obowiązku podawania nazw poszczególnych kontrahentów, zatem wystarczające będzie podanie liczby podmiotów, z którymi współpracuje wnioskodawca oraz terytorium i zakresu współpracy.

 

44. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

a)    Na bazie otrzymanych informacji o niemożności zwrotu kwoty wyższej, niż zawarta w planie rzeczowo-finansowym, przyjęliśmy wskaźnik indeksacji inflacyjnej – naszym zdaniem, w kolejnych latach poszczególne koszty będą wzrastać, co doliczyliśmy do wysokości planowanych wydatków na kolejne lata. Rozumiem, że w przypadku, gdy nasz scenariusz nie sprawdzi się, jedyną sankcją będzie zmniejszenie kwoty dofinansowania do faktycznie poniesionych wydatków?

b)    Przyjmując kwoty wydatków całkowitych, oparliśmy kalkulację na stoiskach o wielkości z obecnego roku. (Wynajęcie powierzchni przyjęliśmy jako wskaźnik realizacji celu). Czy, w sytuacji, gdy dana powierzchnia w danym roku, nie będzie dostępna, wskaźnik będzie można skorygować?

 

a)      Tak. W przypadku poniesienia niższych wydatków niż było planowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym wniosku o dofinansowanie będzie przekazane przedsiębiorcy proporcjonalnie niższe dofinansowanie, zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami.

b)      Przedsiębiorca na etapie składania wniosku o dofinansowanie deklaruje zakres rzeczowy realizowanego projektu, w tym zakładane wskaźniki realizacji projektu. W przypadku ich zmiany w trakcie trwania projektu beneficjent jest zobowiązanych do poinformowania o tym IW. Wszelkie zmiany zakresu rzeczowego realizowanego projektu będą rozstrzygane indywidualnie, a ich ewentualna korekta (np. zmiana wielkości powierzchni wystawienniczej) może wiązać się z zawarciem aneksu do umowy.

 

45. Wskaźnik rezultatu

Gdy jako wskaźniki przyjmiemy:

-Nawiązanie kontaktu z nowymi partnerami zagranicznymi

-Przeprowadzone spotkania biznesowe-w jaki sposób przedstawić dowód na wypełnienie wskaźnika?

Jakie wartości powinniśmy przyjąć dla misji gospodarczych? (Powinniśmy je zsumować, czy jako że misje gospodarcze nie są przez nas organizowane i nie mamy na nie wpływu decyzyjnego, możemy wskaźniki rezultatu dla tych imprez pominąć?)

 

Zgodnie z Instrukcją podane wskaźniki muszą być obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlać założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, być realne do osiągnięcia. Podkreślam, że deklarowane wartości wskaźników produktu i rezultatu będą przedmiotem kontroli na etapie realizacji oraz rozliczenia projektu. Wartości wskaźników produktu i rezultatu stanowią zobowiązanie, którego niewypełnienie może uniemożliwić wypłatę dofinansowania, zatem muszą zostać określone w taki sposób, aby ich osiągnięcie było realne. Co do misji gospodarczych, pomimo, że nie są organizowane przez Wnioskodawcę, to w przypadku zgłoszenia udziału w misji oraz wnioskowania o jego dofinansowanie, Wnioskodawca powinien odzwierciedlić misje we wskaźnikach produktu.

 

W przypadku ewentualnej kontroli w siedzibie beneficjenta może on zostać poproszony o wskazanie dowodu potwierdzającego jego realizację. Wobec powyższego przedsiębiorca w j dokumentacji związanej z realizacją projektu musi posiadać dowody potwierdzające osiągnięcie wskazanych wskaźników produktu, rezultatu, np. na podstawie posiadanych faktur, podpisanych kontraktów handlowych, wymiany informacji handlowych, itp.

 

46. Czy dostęp do baz danych jako elementu strategii marketingowo-sprzedażowej firmy może być kosztem kwalifikowanym podlegającym refundacji w ramach BPP?

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem dostęp do baz danych jako elementu strategii marketingowo-sprzedażowej firmy nie stanowi kosztu kwalifikowanego.

 

47. Czy firma może opracować własne ulotki na imprezy targowe u swojego grafika? Czy każda firma musi mieć 500 ulotek?

 

Uprzejmie informuję, że jednym z działań promocyjnych w ramach programu branżowego jest możliwość zakupu 500 sztuk materiałów informacyjno–promocyjnych. Nadmieniam również, że nie ma obowiązku wzięcia udziału w przedmiotowym działaniu, ale wnioskodawca musi się zobowiązać do udziału w działaniach promujących, stanowiących co najmniej 50% liczby działań, przeznaczonych dla przedsiębiorców w branżowym programie promocji. W przypadku wzięcia udziału w powyższym działaniu limit min. 500 sztuk materiałów informacyjno–promocyjnych musi być zachowany.

 

48. Czy pomoc uzyskana w ramach BPP wliczana jest do kwoty de minimis?

Zgodnie z Rozporządzeniem pomoc uzyskana w ramach branżowego programu promocji stanowi pomoc de minimis i powinna być wliczona do kwoty de minimis zgodnie z zasadą określoną w § 3 ust. 1 pkt 5.

 

49.  Jak będą rozliczane oczekiwane rezultaty (wskaźniki) zakładane we wniosku zgłoszeniowym do BPP? (pkt. 17 wniosku o dofinansowanie udziału w BPP) Np. liczba nawiązanych kontaktów? Czy muszą przedstawiać np. formularze podpisane przez kontrahentów zagranicznych, będące potwierdzeniem nawiązania kontaktów?

We wniosku o płatność, w pkt 15, beneficjent będzie musiał pokazać stopień realizacji wskaźnika produktu i rezultatu wskazanego we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku ewentualnej kontroli w siedzibie beneficjenta może on zostać poproszony o wskazanie dowodu potwierdzającego jego realizację. Wobec powyższego przedsiębiorca w j dokumentacji związanej z realizacją projektu musi posiadać dowody potwierdzające osiągnięcie wskazanych wskaźników produktu, rezultatu, np. na podstawie posiadanych faktur, podpisanych kontraktów handlowych, wymiany informacji handlowych, itp.

 

50. Czy we wniosku zgłoszeniowym w pkt. 13.7 firmy mają uwzględniać sytuacje, kiedy robią badania na zlecenie, a nie na własnych produktach? Czy preparaty wg formulacji klienta również są uwzględniane?

Intencją punktu 13.7 wniosku o dofinansowanie jest zobrazowanie poziomu nakładów Wnioskodawcy na badania i rozwój produktów (wyrobów/usług) będących częścią jego oferty. W związku z powyższym należy więc przyjąć, że z punktu widzenia celowości omawianego punktu wniosku nie jest zasadnym wykazywanie w nim nakładów na prace nad produktami i usługami zlecone przez inne podmioty - nakłady te traktowane są jako nakłady Państwa zleceniodawców na badania i rozwój ich własnych produktów.

 

51. Czy produkty zarejestrowane za granicą (w Rumunii) też są uwzględniane we wniosku zgłoszeniowym w pkt. 13.7?

Uprzejmie informuję, że punkt 13.7 dotyczy działalności B+R, natomiast w punkcie 13.9 do zakresu praw własności przemysłowej zalicza się dokumenty wydane w Rzeczypospolitej lub innym państwie (w tym również dokumenty patentowe wydane przez Europejski Urząd Patentowy oraz świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego wydane przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego).

 

52. Jakiego rodzaju certyfikaty mają być uwzględnione w pkt. 13.10 wniosku zgłoszeniowego do BPP? Jakich nie należy uwzględniać? Co z certyfikatami środowiskowymi, np. GMP etc.?

Zgodnie z Instrukcją w punkcie 13.10 należy zaznaczyć wybrane pozycje, gdy wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat dla systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania środowiskowego i/lub bezpieczeństwem i higieną pracy. Pozycje te należy zaznaczyć, gdy w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001 (bądź certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001) lub akredytowany certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001 i/lub akredytowany certyfikat zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14 001 lub rozporządzeniem EMAS.

53. Czy reklama w katalogu targowym też jest kosztem kwalifikowanym?

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem do wydatków kwalifikowanych zalicza się m.in. reklamy w mediach targowych oraz przygotowanie i publikację reklam i informacji prasowych.

54. Jakie są konsekwencje zmiany struktury organizacyjnej firmy w trakcie trwania programu? Np. ogłoszenie upadłości lub zmiana formy prawnej ze Sp. cywilnej na Sp. z o. o.

Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2 umowy o dofinansowanie IW może wypowiedzieć umowę o dofinansowanie, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku gdy beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych w swoim statusie zagrażających realizacji Umowy lub nie poinformował IW o zamiarze ich dokonania, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie realizacji celów Projektu.

Dodatkowo, zgodnie z §13 ust. 3 pkt 4 umowy o dofinansowanie IW może wypowiedzieć umowę o dofinansowanie ze skutkiem natychmiastowym gdy wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne.

Ponadto, zgodnie z § 14 ust. 1 umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków.

Jednocześnie nadmieniam, że wszelkie zmiany struktury organizacyjnej firmy, które nie będą zagrażały realizacji Projektu lub osiągnięciu realizacji celów Projektu po zatwierdzeniu ich przez IW będą wprowadzone aneksem do umowy o dofinansowanie.

 

55. Czy można zaliczyć udział w targach bez konieczności wykupywania  stoiska?

Intencją poddziałania 6.5.2 PO IG jest wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, zatem udział w targach bez konieczności wykupywania stoiska jest nieuzasadniony, jedynie udział w charakterze wystawcy wpisuje się w cel poddziałania. Ponadto, branżowy program promocji określa szczegółowo, co jest rozumiane poprzez udział w działaniu typu targi. Jedynie w przypadku misji gospodarczych kosztem kwalifikowanym jest sam zakup biletu wstępu w celu zwiedzenia targów.

56.Czy instytuty badawcze/ stowarzyszenia/ fundacje też mogą brać udział w programie? (PKD wymienione w SOPZ)

Zgodnie z Rozporządzeniem pomoc w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG dedykowana jest przedsiębiorcom w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

57. Czy firma, która dostała grant z innego źródła (np. Urząd Marszałkowski) na pokrycie jednego lub liku kosztów, np. wynajmu powierzchni targowej, może sfinansować ww. koszt właśnie z tego grantu, a o dofinansowanie pozostałych działań ubiegać się w ramach BPP?

Uprzejmie informuję, że możliwe jest współfinansowanie projektu z różnych źródeł, jednakże wnioskowana kwota dofinansowania musi być określona zgodnie z:

-        przepisami dotyczącymi pomocy publicznej,

-        przy zachowaniu odpowiednich dla działania pułapów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.).

 

Podkreślam, że niedopuszczalne jest podwójne finansowanie, oznaczające niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

 

58. Jakie są ramy czasowe wydatków kwalifikowanych do dofinansowania? Co w przypadku, gdy jedna z tych pozycji (faktura lub wpłata) ma datę sprzed podpisania umowy z wykonawcą projektu?

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu winien mieścić się w ramach czasowych programów promocji, do których wnioskodawca zgłosił swój udział. Jednocześnie nadmieniam, że zakończenie realizacji projektu kończy złożenie wniosku o płatność końcową, natomiast wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą mogą być te poniesione przez przedsiębiorcę od dnia zawarcia umowy o realizację danego branżowego programu promocji pomiędzy Realizatorem BPP (podmiotem wyłonionym przez Ministra Gospodarki w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) a Ministrem Gospodarki w ramach poddziałania 6.5.1 PO IG. Mając powyższe na uwadze, faktura z datą sprzed podpisania ww. umowy jest niekwalifikowana.

 

59. Czy zatrudnienie hostessy na udział w targach jest kosztem kwalifikowalnym?

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem zatrudnienie hostessy na udział w targach nie stanowi kosztu kwalifikowanego.

60. Czy cetryfikacja i re-certyfikacja produktów jest kosztem kwalifikowanym? Jak proces ten jest weryfikowany przez Ministerstwo?

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem do wydatków kwalifikowanych zalicza się m.in. wydatki na pokrycie kosztów przeprowadzenia audytu certyfikatu wyrobu, przeprowadzenia badań certyfikacyjnych wyrobu, wystawienia i wydania certyfikatu wyrobu.

 61. Czy VAT jest kosztem kwalifikowanym w programie? Refundacja na poziomie 75% dotyczy kwoty netto czy brutto?

Uprzejmie informuję, że w przypadku możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT przez przedsiębiorcę wydatki kwalifikowane należy oszacować bez podatku VAT. Poziom 75% odnosi się do kwoty wydatków kwalifikowanych.

62.

1. W jaki sposób należy wypełnić pkt. V Wniosku o dofinansowanie „Deklaracja Wnioskodawcy” w zakresie odpowiedzi na pytanie dot. korzystania ze wsparcia z działania 6.1 „Paszport do eksportu” jeśli wnioskodawca był beneficjentem tego działania w ramach etapu I (opracowanie Planu rozwoju eksportu), ale projekt już jakiś czas temu został zakończony i całkowicie rozliczony. Być może w przyszłości wnioskodawca będzie się również starał o wsparcie w ramach tego działania na etap II (wdrożenie Planu rozwoju eksportu)? Wątpliwość powstała ponieważ oświadczenie dopuszcza tylko dwie formy teraźniejsze „korzystam” bądź „nie korzystam”, brakuje natomiast formy „korzystałem”.

 

2.     W jaki sposób należy wypełnić pkt. 16 wniosku „Źródła finansowania projektu”: czy poprawne jest następujące wypełnienie tego punktu przy założeniu że całkowita wartość projektu wynosi 210.000,00zł, z czego wydatki kwalifikowane wynoszą 200.000,00zł.

 

16. Źródła finansowania projektu

 

Środki własne:

60 000,00

Inne źródła finansowania:

150 000,00

- współinwestora

0

- kredyt

0

   w tym z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

0

- pożyczki

0

- fundusze inwestycyjne

0

−inne źródła finansowania (jakie): dotacja w ramach poddziałania 6.5.2

150 000,00

 

Ad. 1). W pkt V Wniosku o dofinansowanie w przypadku, gdy Przedsiębiorca korzystał ze wsparcia w ramach działania 6.1 „Wsparcie rozwoju eksportu” POIG (ewentualnie planuje korzystać), należy zaznaczyć pole „korzystam ze wsparcia w ramach działania 6.1 „Wsparcie rozwoju eksportu” POIG”.

Ad.2). W pkt 15 Wniosku o dofinansowania należy wskazać wartość wydatków całkowitych w ramach Projektu, które będą finansowane ze środków gwarantowanych przez wnioskodawcę do momentu wypłaty wsparcia, w podziale na Środki własne i Inne źródła finansowania. Wnioskodawca musi zagwarantować finansowanie Projektu do momentu otrzymania dofinansowania, będącego refundacją poniesionych wydatków. Ponadto, suma Środków własnych oraz Innych źródeł finansowania powinna równać się kwocie Całkowitych wydatków na realizację projektu, która stanowi sumę wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie może wykazywać dotacji w tym pkt Wniosku.

 

63. Czy niezależnie od wniosku o dofinansowanie z załącznikami konieczne jest złożenie deklaracji o przystąpieniu do Branżowego Programu Promocji Branży Jubilersko-Bursztynniczej? Jeśli tak to gdzie znaleźć wzór deklaracji?

Przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłoszenia uczestnictwa w branżowym programie promocji organizatorowi branżowego programu promocji. Nie ma narzuconego wzoru deklaracji uczestnictwa – najczęściej formę takiej deklaracji określa organizator branżowego programu promocji.

Jednocześnie nadmieniam, że we wniosku o dofinansowanie składanym do Instytucji Wdrażającej przedsiębiorca oświadcza, że zgłosił swój udział w branżowym programie promocji (patrz pkt V. „Deklaracja Wnioskodawcy”).

64. Pytanie dotyczy liczba działań, w których przedsiębiorca deklaruje udział
do liczby wszystkich działań promocyjnych przewidzianych do realizacji
w branżowym programie promocji.

 

a) Czy liczba wszystkich działań, w których przedsiębiorca deklaruje udział dotyczy wszystkich działań w ramach „Komponentu A” czy tylko tych działań w ramach Komponentu A, które dotyczą indywidualnego uczestnictwa wnioskodawcy z wyłączeniem działań wspólnych obejmujących, np. organizację powierzchni wspólnej?

b) Czy liczba wszystkich działań promocyjnych przewidzianych do realizacji w branżowym programie promocji obejmuje wszystkie działania w ramach „Komponentu A” I „Komponentu B” czy tylko dotyczy to samego „Komponentu A”?

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.), przedsiębiorca zobowiązany jest do udziału w działaniach promujących, stanowiących co najmniej 50% liczby działań, przeznaczonych dla przedsiębiorców w branżowym programie promocji.

W ramach komponentu A zaplanowane zostały działania promocyjne przeznaczone dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca zobowiązany jest do uczestnictwa w 50% liczby wszystkich działań wyszczególnionych w branżowym programie promocji, w ramach komponentu A.

Natomiast w ramach komponentu B zrealizowane zostaną działania promocyjne przeznaczone dla branży jako całości. W związku z tym przedsiębiorca nie jest zobowiązany do udziału przedsiębiorcy w 50% liczby wszystkich działań wyszczególnionych w ramach  tego komponentu.

 

65. Czy istnieje „szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych branżowego programu promocji dla branży jubilersko-bursztynniczej?. Znane nam są ogólne założenia Programu Innowacyjna gospodarka, ale na jakiej podstawie założyć, np. koszt najmu 1 m2 stoiska na danych targach z wyprzedzeniem 3 lata w przód jeżeli ten koszt może być zmienny w czasie? Podobnie koszty przelotów i zakwaterowania w hotelach? Czy też może jest tak, że to główny Organizator Programu Konsorcjum „Bursztyn Skarb Polski” powinno podać jednostkowe koszty najmu metra kwadratowego stoiska oraz koszty pobytu w hotelu i przelotów samolotem oraz ubezpieczeń z prognozą 3 lata w przód?

Katalog kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w programie promocji został określony w § 5 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.).

Jednocześnie nadmieniam, że koszty kwalifikowane muszą być również zgodne z branżowym programem promocji dla branży jubilersko-bursztynniczej. Nie istnieje natomiast szczegółowy katalog wydatków kwalifikowanych, który określa również ich wysokość, dla branży jubilersko-bursztynniczej.

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wskazuje wydatki kwalifikowane planowane do poniesienia w okresie uczestniczenia w branżowym programie promocji. Jednocześnie, Wnioskodawca może skorzystać z danych zawierających szacunkowe koszty uczestnictwa w branżowym programie promocji, jeżeli zostaną przedsiębiorcy przedstawione przez Organizatora. Ponadto nadmieniam, że organizator nie jest zobowiązany do opracowania indywidualnie dla każdego wnioskodawcy kosztów jego uczestnictwa w branżowym programie promocji.

Jednocześnie można podać własne szacowane koszty szczególnie w sytuacji gdy Wnioskodawca nie korzysta z pośrednictwa Organizatora branżowego programu promocji
i chce sam ponosić wydatki związane z udziałem w danym działaniu branżowego programu promocji. 

 

66. Czy koszt ubezpieczenia stoiska od odpowiedzialności cywilnej na 50 tys. zł jest kosztem kwalifikowanym? Rozumiem że katalog wydatków jest określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  15 lipca 2010 roku!?

Katalog kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w programie promocji został określony w § 5 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.).
Jest to zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych, w którym nie uwzględniono wydatków związanych z ubezpieczeniem stoiska.

W związku z powyższym, przedmiotowy koszt nie stanowi kosztu kwalifikowanego.

67. Przy każdej imprezie targowej planowana jest organizacja wspólnego stoiska o pow. 9 m2. W jaki sposób wyliczyć koszty kwalifikowane wnioskodawcy w tym wspólnym stoisku/działaniu jeżeli nawet nie wiadomo ilu przedsiębiorców będzie uczestniczyć w takim wspólnym działaniu i partycypować w kosztach?

Zgodnie z branżowym programem promocji dla branży jubilersko-bursztynniczej  organizator programu założył w ramach działań promocyjnych najem powierzchni wystawienniczej na wspólnym minimum 9 m2 stoisku, promującym polską branżę jubilersko – bursztynniczą. W celu oszacowania ww. kosztów można zwrócić się do Organizatora o przestawienie danych określających koszt najmu wspólnej powierzchni wystawienniczej.

Natomiast Instytucja Wdrażająca nie dysponuje danymi dotyczącymi kosztów najmu powierzchni wystawienniczej. Organizator powinien znać również liczbę przedsiębiorców uczestniczących w tym wspólnym działaniu promocyjnym.

68. W ramach „Komponentu A” w działaniu 8 Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania minimum po jednej w roku, razem  trzech misji gospodarczych do każdego z krajów: Niemcy, Włochy, USA, Chiny. Czy koszty pokrywa w 100% Organizator czy też te koszty pokrywają przedsiębiorcy – wnioskodawcy? Jeżeli koszty pokrywają przedsiębiorcy to jak założyć wysokość kosztów kwalifikowanych jeżeli mowa jest w działaniu o minimalnej liczbie wyjazdów/misji podczas gdy faktycznie może być ich o 1 – 2 więcej? Czy też założyć tę liczbę misji minimalną jako rzeczywistą?

W ramach komponentu A zaplanowane zostały działania promocyjne przeznaczone dla przedsiębiorców. Natomiast w ramach komponentu B zrealizowane zostaną działania promocyjne przeznaczone dla branży jako całości.

Przedsiębiorca składa do Instytucji Wdrażającej wniosek o dofinansowanie udziału
w branżowym programie promocji, który został określony w komponencie A. Koszty w ramach komponentu A pokrywa przedsiębiorca. Koszty udziału w misji gospodarczej należy oszacować. Można w tym celu zwrócić się do organizatora branżowego programu promocji. Ostateczną liczbę przedsiębiorców którzy zadeklarują uczestnictwo w misji gospodarczej zna również Organizator branżowego programu promocji, do którego należy kierować zapytania w tym zakresie.

69. Jakie koszty kwalifikowane założyć za przygotowanie w ramach Działania Nr 5 dokładnie 500 sztuk materiałów informacyjno-promocyjnych? Realizacja tego działania jest przewidziana do 27 lipca podczas gdy my szacujemy że po uwzględnieniu 40 dni na rozpatrzenie wniosku licząc od daty jego złożenia umowa o dofinansowanie zostanie podpisana zdecydowanie po 27 lipca 2012 roku. Czy można zatem uwzględniać wstecz koszty, które zostały poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie czy też można założyć te koszty jako poniesione po terminie 27 lipca br. mimo że w katalogu działań jest pokreślony wyraźnie termin do 27 lipca br.?

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.), w przypadku branżowego programu promocji kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem będą wydatki poniesione od dnia zawarcia umowy o realizację branżowego programu promocji z Organizatorem Branżowego Programu Promocji do upływu 30 dnia od dnia zakończenia branżowego programu promocji.

Ministerstwo Gospodarki w dniu 27 kwietnia 2012 roku zawarło umowę na realizację branżowego programu promocji branży jubilersko-bursztynniczej z konsorcjum "Bursztyn Skarb Polski" w składzie: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku, Międzynarodowe Centrum Targowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu, z siedzibą w Gdańsku oraz S&A S.A z siedzibą w Gdyni.
W związku z tym informuję, że kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem będą wydatki poniesione przez przedsiębiorcę od dnia 27 kwietnia 2012 r. Jednocześnie nadmieniam, że przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed terminem rozpoczęcia pierwszego z działań promujących, do których zgłosił udział, określonych w branżowym programie promocji.

70.

a)      Pkt. 13.6 – Wnioskodawca posiada strategię rozwoju eksportu

Nasza firma nie posiada jeszcze strategii rozwoju eksportu, lecz jesteśmy beneficjentem programu „Paszport do Eksportu” – I etap i niebawem firma będzie posiadać taką strategię.

Co zatem powinniśmy zrobić w przypadku tego punktu?

Czy zaznaczyć „nie”, a w miejscu na opis dodać tą informację i na jakie rynki?

 

b)     Pkt. 14 – Harmonogram:

 Jak ustalić daty rozpoczęcia realizacji projektu?

Czy możemy wpisać wrzesień 2012? Czyli faktyczny termin rozpoczęcia?

Jak ustalić termin zakończenia?

Czy można przyjąć marzec 2015 roku?

 

c)      Czy w punkcie: „Nazwa Działania Wydatki” wpisujemy każde z 25 (26) działań osobno i wszystkie wydatki wpisujemy w punktach? Czy wykonujemy to dla każdego z działań osobno?

 

Ad. a)

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia Wniosku w Instytucji Wdrażającej poddziałanie 6.5.2 POIG – stąd jeśli Wnioskodawca na ten dzień nie posiada strategii rozwoju eksport nie może jej wpisać – należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”  i nic ponad to nie wpisywać.

 

Ad. b i c)

Zgodnie z par. 5 ust 1 pkt Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. Nr 133 poz. 892, z późn. zm.) wydatkami kwalifikowanymi w ramach branżowego programu promocji są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę od dnia zawarcia umowy o realizacji programu branżowego pomiędzy Ministrem Gospodarki a podmiotem realizującym BPP, o której mowa w § 2 pkt 8 rozporządzenia tj. w przypadku branży przemysłu kosmetycznego – 27 marca 2012 r. Jednocześnie – zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (dalej: instrukcja) - za rozpoczęcie realizacji projektu uważa się zaciągnięcie pierwszego zobowiązania przez Wnioskodawcę – przy czym zobowiązaniem będzie np. zamówienie materiałów reklamowych, nie zaś deklaracja udziału w programie. W związku z powyższym, należy określić datę rozpoczęcia projektu nie wcześniejszą niż data podpisania umowy o realizacji programu branżowego tj 27 marca 2012 r. i jednocześnie wcześniejszą/zgodną z planowaną datą zaciągnięcia pierwszego  zobowiązania. Jednocześnie zaznaczam, że wniosek o dofinansowanie należy złożyć przed terminem pierwszego z działań BPP, do którego Wnioskodawca zgłosił udział.  Za zakończenie realizacji projektu – zgodnie z Instrukcją  - rozumiane jest złożenie wniosku o płatność końcową a realizacja projektu nie może zakończyć się później niż 31 grudnia 2015 r.  Biorąc pod uwagę powyższe, proponowane przez Panią terminy są prawidłowe, o ile Wnioskodawca nie planuje przez wrześniem 2012 zaciągnąć żadnego zobowiązania (np. zaliczka na targi, w których udział chce następnie zrefundować).

 

Dla każdego z działań BPP, w którym Wnioskodawca planuje wziąć udział należy wypełnić oddzielnie rubryki: Nazwa Działania, Termin, Miejsce, Rodzaje Wydatków (powielamy rubrykę dla każdego z działań).

1. W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie na udział w programie promocji o charakterze ogólnym w ramach poddziałania 6.5.2 POIG?

Przedsiębiorca zainteresowany udziałem w programie promocji o charakterze ogólnym w pierwszej kolejności zgłasza swój udział do organizatora programu promocji. Lista organizatorów imprez objętych dofinansowaniem znajduje się na stronie internetowej www.mg.gov.pl w zakładce Fundusze Unii Europejskiej/ PO IG/ Poddziałanie 6.5.2.

Kolejnym etapem jest złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami na adres Ministerstwa Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG”, najpóźniej na 60 dni przed terminem rozpoczęcia programu promocji o charakterze ogólnym.

 

2. Czy przedsiębiorca w ramach poddziałania 6.5.2 POIG, w ramach   programu promocji o charakterze ogólnym może uzyskać dofinansowanie do udziału w dowolnych targach?

Nie. Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie udziału w targach lub misjach gospodarczych objętych programem promocji o charakterze ogólnym, które zostały umieszczone na zatwierdzonej przez Ministra Gospodarki liście programów promocji o charakterze ogólnym. Niniejsza lista jest publikowana wraz z ogłoszeniem o naborze.  

 

3. Jakie kryteria formalne musi spełnić firma, by uczestniczyć w programie promocji o charakterze ogólnym?

Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki (zgodnie z par. 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG, 2007-2013):

-  zgłosił swój udział w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie;

-  prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-  nie posiada zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

-  złożył wniosek o udzielenie pomocy do ministra właściwego do spraw gospodarki, wypełniony zgodnie ze wzorem tego wniosku, w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;

-  w roku podatkowym, w którym składa wniosek oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego, 100 tys. euro;

-  wielkość pomocy, o którą się ubiega, łącznie z inną pomocą publiczną udzieloną temu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie spowoduje przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności określonej dla innych przeznaczeń pomocy publicznej.

 

4. Czy w przypadku wyjazdu na misje gospodarczą na targi kosztem kwalifikowalnym są:

- bilety wstępu na targi,

- koszty zamieszczenia reklamy firmy w katalogu targowym?

Bilety wstępu na targi oraz koszt zamieszczenia reklamy w katalogu targowym są wydatkami kwalifikującymi się do refundacji. Dodatkowo nadmieniam, że katalog kosztów kwalifikowanych został ujęty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

5. Czy można ubiegać się o dofinansowanie udziału w dwóch misjach gospodarczych w ramach promocji o charakterze ogólnym 6.5.2. PO IG?

Przedsiębiorca może uczestniczyć w dowolnej liczbie programów promocji o charakterze ogólnym, którymi jest zainteresowany.

 

6. Od którego momentu wydatki ponoszone w związku z udziałem w danej imprezie mogą być kwalifikowane do refundacji? 

Inaczej jest dla programów promocji o charakterze ogólnym a inaczej dla branżowych programów promocji. W tym pierwszym przypadku wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą mogą być te poniesione przez przedsiębiorcę od dnia opublikowania listy  programów promocji o charakterze ogólnym do upływu 30 dnia od dnia zakończenia programu opisanego we wniosku o dofinansowanie. Natomiast w przypadku programu branżowego od dnia zawarcia umowy o realizację danego branżowego programu promocji z jego Realizatorem do upływu 30 dnia od jego zakończenia.

 

7. Czy można skorzystać z dofinansowania wyjazdu w ramach poddziałnia 6.5.2 POIG, kiedy firma chciałaby brać udział w targach nie jako wystawca, ale potencjalny importer artykułów z Chin? Na jakich warunkach się to odbywa?

Dofinansowanie w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG ma na celu promocję Polski i polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych oraz wypromowanie polskich specjalności eksportowych. Tym samym skierowane jest do obecnych i potencjalnych eksporterów.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl