Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi

Poddziałanie 6.5.1 PO IG

Warning Pytanie:
W jaki sposób izba może przystąpić do konkursu w ramach poddziałania 6.5.1 - konkurs na organizatora programu promocji o charakterze ogólnym?
Izba prowadzi działalność gospodarczą w ramach działalności statutowej, w związku z tym nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Posiada NIP, REGON, jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
Jeżeli zaś działalność gospodarcza dotyczy innego rynku niż rynek wskazany w działalności statututowej powołania izby, izba  realizuje zadnia poprzez prowadzoną działalność w formie spółki z 100% kapitałem (wpis do rejestru przedsiębiorców). Spółka w tej sytuacji zleca wszelkie działania izbie i faktycznie wykonuje je izba.
OK Odpowiedź:
Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego można twierdzić, iż nie ma przeszkód, aby do konkursów na realizację programów o charakterze ogolnym na rynkach wskazanych w działalności statutowej przystępowała izba, natomiast na pozostałych rynkach spółka. Istotne jest jednak, aby izba spełniała warunek nr 2 ogłoszenia o konkursie, dotyczący organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz aby na działanie na danym obszarze pozwalał jej statut. W odniesieniu natomiast do spółki, o ile spełnia wymagania z pkt 1 ogłoszenia i jeśli nie zabrania jej tego statut, to wydaje się, iż nie ma przeciwwskazań do jej udziału w konkursie.

Warning Pytanie:
Formularz ofertowy: Jaki podać termin w pkt 3? Ostatni dzień targów? Dzień finansowego rozliczenia imprezy, czy inny?
OK Odpowiedź:
W pkt 3 należy wskazać ostatni dzień wydarzenia promocyjnego.

Warning Pytanie:
Formularz ofertowy: W jakiej walucie przygotować ofertę? Czy może być w walucie EURO czy w PLN? Jeśli w PLN czy przyjąć średni kurs NBP z dnia przygotowania oferty? Czy inny kurs?
OK Odpowiedź:
Oferta powinna być przygotowana w PLN. Do przeliczenia należy przyjąć średni kurs NBP.

Warning Pytanie:
Formularz ofertowy: Czy tabela zawiera opis kosztów 1 przedsiębiorstwa biorącego udział w projekcie czy koszty całego projektu?
OK Odpowiedź:
Tabela powinna uwzględniać wszystkie koszty Organizatora związane z organizacją danego przedsięwzięcia promocyjnego. Suma tych kosztów powinna zostać wyrażona w poz. „Koszty łączne”. W pozycji „Koszt udziału 1 przedsiębiorcy brutto” należy wskazać łączny jednostkowy koszt udziału przedsiębiorcy, tj. „Koszty łączne” podzielone przez ilość zaproponowanych uczestników.

Warning Pytanie:
Formularz ofertowy: Jakie koszty należy podać w części „koszty organizatora”? Wyszczególnić wszystkie koszty ponoszone przez organizatora odnośnie jednego przedsiębiorstwa? Czy są to koszty przewidywane czy koszty ostateczne, które potem będą w jakiś sposób weryfikowane? Czy koszty ponoszone przez organizatora nie są tajemnicą handlową?
OK Odpowiedź:
Pozycja „Koszty organizatora” powinny obejmować te wydatki, które wynikają ze specyfiki organizowanego przedsięwzięcia promocyjnego np. koszt obsługi organizatora bezpośrednio na miejscu przedsięwzięcia promocyjnego, koszt ponoszone przez organizatora w związku z organizacją przedsięwzięcia promocyjnego,  itp. Zakłada się, że poszczególne koszty wyspecyfikowane w zestawieniu mogą zostać nieznacznie zmodyfikowane, niemniej jednak ostateczny koszt udziału 1 przedsiębiorcy nie może ulec zmianie. Jednocześnie koszt udziału przypadający na jednego przedsiębiorcę w przedsięwzięciu promocyjnym jest również przedmiotem oceny Komisji Konkursowej.
Poszczególne kategorie kosztowe ponoszone przez organizatora nie są ujawniane publicznie, znany jest jedynie koszt udziału przypadający na jednego przedsiębiorcę w przedsięwzięciu promocyjnym.

Warning Pytanie:
Formularz ofertowy: Co ma zawierać pozycja w tabeli „ koszty łączne”? Czy wyłącznie koszty organizacji stoiska + koszty logistyczne?
OK Odpowiedź:
Pozycja „Koszty łączne” zawiera sumę poz. „Koszty organizacji stoiska”, „Koszty logistyczne” „Koszty organizatora” . Zakłada się że organizator będzie mógł przyporządkować poszczególne koszty do wskazanych kategorii kosztowych.

Warning Pytanie:
Formularz ofertowy: Jeśli koszty nie podlegają podatkowi w Polsce czy mogę w pozycji „w tym podatek VAT” wpisać np.?
OK Odpowiedź:
Jeżeli koszty nie są objęte stawką VAT to kwota brutto jest równa kwocie netto.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl