Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych

Projekt systemowy Ministerstwa Gospodarki pn: „Promocja Polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.1 ma na celu:

  • poprawę wizerunku Polski i Polskiej gospodarki wśród zagranicznych partnerów gospodarczych,
  • poprawę dostępu do informacji o Polsce jako partnera gospodarczego oraz o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych,
  • wzrost inwestycji polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych,
  • wsparcie i pomoc w rozwoju eksportu w branżach gospodarki objętych projektem.

Zrealizowanie powyższych zadań wpłynie na poprawę wizerunku Polski na arenie międzynarodowej oraz wzrost znaczenia Polski i polskich eksporterów na rynku międzynarodowym.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2008-2015.

 

W projekcie przewidziane jest przeprowadzenie badań wizerunkowych, na terenie krajów o istotnym znaczeniu eksportowym dla polskich przedsiębiorstw. Wyniki badań umożliwią opracowanie kampanii informacyjno – promocyjnej, tak aby w sposób korzystny wypromować wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, a także umożliwić spójną promocję polskich eksporterów w procesie ich umiędzynarodowienia.

W oparciu o wyniki badań wizerunkowych opracowana zostanie koncepcja programu promocji zawierająca kierunki i narzędzia komunikacji, a także atrybuty marki Polska (np. logo, hasło promocyjne, itp.).

 

Projekt przewiduje utworzenie portalu internetowego, który konsolidować będzie dotychczasowe źródła informacji dotyczącej Polski oraz rynków zagranicznych przeznaczonych dla krajowych i zagranicznych eksporterów. Portal internetowy pełnić będzie funkcję platformy do nawiązywania kontaktów biznesowych z kontrahentami zagranicznymi, a także bazy umożliwiającej składanie ofert kupna i sprzedaży.

 

Najważniejszym częścią projektu, jest realizacja branżowych programów promocji. Branżowe programy promocji mają na celu wsparcie udziału przedsiębiorców
w wydarzeniach promocyjnych oraz oddziaływać na daną branżę jako całość.

 

Branżowe programy promocji składają się z dwóch komponentów (części):

  • Komponent A – opracowanie i realizacja branżowego programu promocji przeznaczonego dla przedsiębiorców,
  • Komponent B - opracowanie i realizacja branżowego programu promocji przeznaczonego dla branży jako całości.

Przygotowany, w ramach komponentu pierwszego, program promocji uwzględniać będzie zdywersyfikowane formy promocji (np: udział w targach zagranicznych, misjach gospodarczych, konsultacjach, pokazach, spotkaniach branżowych, spotkaniach
z kontrahentami, indywidualnych spotkaniach, doradztwie, szkoleniach, coachingu, opracowania i produkcji artykułów oraz materiałów promocyjnych), które dostosowane będą do specyfiki danej branży.

Zakres pomocy udzielanej przedsiębiorcom w formule de minimis w ramach komponentu A został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków oraz trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji realizowanych w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 

 

W celu pogłębienia wiedzy przedsiębiorców nt. specyfiki funkcjonowania rynków zagranicznych w tym pozyskania aktualnych informacji nt. rynków, branż, potencjalnych kontrahentów, warunków prawnych, planowany jest zakup różnego rodzaju opracowań, analiz, badań, opinii prawnych, ekspertyz rynkowych itp., które będą dostępne bezpośrednio zainteresowanym przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji jak również użytkownikom Portalu Promocji Eksportu.

Jednocześnie w ramach projektu zrealizowana zostanie kampania informacyjno – promocyjna w mediach zagranicznych mająca na celu przedstawienie Polski jako kraju nowoczesnego, otwartego na nowe inwestycje i kontakty, kraju posiadającego własne specjalności eksportowe.

Zaplanowane w projekcie działania są ze sobą powiązane i będą tworzyć spójną i szeroko zakrojoną akcję promocyjną polskiej gospodarki, mającą na celu poprawę wizerunku Polski i polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych.

 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl