Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

Działanie 4.5 PO Innowacyjna Gospodarka - Najczęściej zadawane pytania


 

 

1. Czy inwestycja może być realizowana w kilku miejscach w kraju i jak w tym przypadku należy podejść do punktów przyznawanych za lokalizację inwestycji? Czy zostaną one przyznane w wysokości odpowiadającej regionowi o najniższej stopie bezrobocia spośród miejsc lokalizacji projektu, czy też w wysokości odpowiadającej regionowi w którym lokujemy największą część projektu?

W przypadku gdy charakter projektu tego wymaga, dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji w kilku miejscach w kraju. W takim przypadku, wysokość maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy powinna być określona ze względu na miejsce realizacji projektu według najniższego dopuszczalnego pułapu.
Punkty za lokalizację inwestycji zostaną przyznane w wysokości odpowiadającej podregionowi, w którym zlokalizowana zostanie największa część projektu.

 

2. Czy współpraca z MŚP ma być już sformalizowania w momencie rozpoczynania projektu – np. listem intencyjnym, umową itp. – czy ma być rezultatem projektu?

Współpraca z MSP ma być rezultatem projektu i nie musi być sformalizowania w momencie jego rozpoczynania. Spełnienie tego kryterium będzie oceniane na podstawie informacji przedstawionej przez Wnioskodawcę w biznesplanie.

 

3. Czy w przypadku inwestycji polegającej na utworzeniu Centrum IT możliwe z punktu widzenia kwalifikowalności projektu jest świadczenie usług przez nowo zatrudnionych pracowników beneficjenta nie tylko w siedzibie beneficjenta, ale też bezpośrednio w siedzibie klienta takiego centrum? Jest częstą praktyką tego rodzaju centrów usług, gdzie znacząca część godzin pracy realizowana jest w siedzibie klienta.

Beneficjent realizujący projekt jest zobowiązany do utworzenia określonej liczby nowych miejsc pracy. Zatrudnieni pracownicy mogą świadczyć usługi również w siedzibie klienta.

 

4. Czy centrum logistyczne przejmujące logistykę grupy kapitałowej na region Polski zachodniej jest kwalifikowane w ramach działania 4.5.2. PO IG?

W ramach poddziałania 4.5.2 PO IG możliwe będzie wsparcie takiego centrum logistycznego.

 

5. Czy podmioty, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej mają szansę otrzymać punkty za spełnienie kryterium „Projekt przyczynia się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad zrównoważonego rozwoju (publiczne udostępnianie informacji nt. celów, misji i wartości, realizacja polityki równych szans, kryteria środowiskowe podczas zakupów oraz zielona rachunkowość)”?

Podmioty dopiero rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą otrzymać punkty za spełnienie powyższego kryterium na podstawie deklaracji Wnioskodawcy przedstawionych w biznesplanie.

 

6. Czy w momencie składania wniosku przedsiębiorca musi mieć już wpisane do KRS PKD dotyczące działalności podjętej w ramach realizacji projektu, jeżeli w wyniku realizacji projektu przedsiębiorca podejmie obok działalności podstawowej również inną, nie prowadzoną do tej pory działalność?

Jeżeli przedsiębiorca zamierza realizować projekt związany z inną działalnością niż dotychczasowa i w związku z tym nie posiada jeszcze odpowiedniego wpisu do KRS lub do ewidencji działalności gospodarczej, przy składaniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu honorowane będzie przedstawienie kopii wniosku złożonego w celu zarejestrowania nowej działalności, zaś przy zawieraniu umowy wymagany już będzie odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do  ewidencji działalności gospodarczej.

 

7. Czy jeśli wnioskodawca posiada w KRS m.in. PKD wykluczone ze wsparcia, ale którego nie dotyczy projekt inwestycyjny, czy w takim przypadku projekt będzie automatycznie wykluczony ze wsparcia?

Przepis § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki udzielanej w ramach działania 4.5 PO IG wskazuje na sektory wyłączone z możliwości otrzymania pomocy publicznej. Jest to wyłączenie przedmiotowe, a nie podmiotowe.
Oznacza to, że podmiot, który prowadzi działalność w dziedzinie objętej wyłączeniem oraz działalność w dziedzinie nieobjętej wyłączeniem, może otrzymać pomoc publiczną na projekt dotyczący działalności nieobjętej wyłączeniem. W takich przypadkach warunkiem udzielenia pomocy jest wyraźne rozdzielenie przez podmiot finansowania obu rodzajów działalności, tak aby był on w stanie przypisywać koszty do poszczególnych rodzajów działalności.

 

8. Czy wzrost zatrudnienia dotyczy również osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło/ umów zlecenia?

Pracownikiem jest tylko osoba wykonująca pracę w ramach stosunku pracy. Zatem nie może być pracownikiem osoba, która np. świadczy pracę odpłatnie, a praca ta jest wykonywana w ramach przepisów prawa cywilnego, np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia czy też innych rodzajów umów cywilnoprawnych nienazwanych.
Do liczby zatrudnienia wlicza się właścicieli - kierowników przedsiębiorstwa i partnerów (wspólników). Nie wlicza się natomiast praktykantów, ani studentów odbywających praktykę lub szkolenie zawodowe oraz osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.
Zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie nie jest utworzeniem nowego miejsca pracy. Za utworzenie nowego miejsca pracy nie uznaje się zamiany dotychczasowej umowy zlecenia lub umowy o dzieło na umowę o pracę, jak również zawarcie umowy o pracę
z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, przed zawarciem umowy, na rzecz przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc.

 

9. Czy utworzone centrum B+R może prowadzić działalność na rzecz różnych podmiotów wchodzących w skład danej grupy kapitałowej? 

W „Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” dla działania 4.5 nie podano ograniczenia odnoszącego się do kontrahentów działalności B+R prowadzonej przez utworzone centrum.
Dla tego działania, oprócz kryteriów formalnych specyficznych, kryteria obligatoryjne dla projektów inwestycyjnych B+R nakładają obowiązek, aby wnioskodawca posiadał zdolność do:

  • realizacji prac badawczych oraz
  • komercjalizacji wyników prac badawczych.

Ze strony działania 4.5 PO IG nie ma zatem przeszkód, aby utworzone centrum B+R prowadziło działalność na rzecz podmiotów wchodzących w skład danej grupy kapitałowej.

 

10. Czy istnieje bardziej konkretne niż podane w uszczegółowieniu PO IG określenie terminu „centrum IT”?

Definicję centrum IT określa szczegółowo par. 8 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie  udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

11. Czy w działaniu 4.5.1 mogą aplikować przedsiębiorcy reprezentujący obszar usług?

Celem poddziałania 4.5.1 jest wsparcie inwestycji o charakterze innowacyjnym podejmowanych w sektorze produkcyjnym. Projekty dotyczące inwestycji podejmowanych w sektorze usług nie kwalifikują się do wsparcia w ramach tego poddziałania.
Natomiast Wnioskodawcami w ramach poddziałania 4.5.1 mogą być przedsiębiorcy zarówno z sektora produkcyjnego, jak i usług.

 

12. Jak w przypadku projektu do 4.5.2 będzie wyglądać ocena punktowa, jeśli mamy centrum usług wspólnych i zatrudniamy dodatkowo powiedzmy 5-10 osób rozwijających oprogramowanie - czy będzie to mogło być kwalifikowane jako dodatkowe Centrum IT?

W ramach poddziałania 4.5.2 wspierane mogą być nowe inwestycje typu centrum usług wspólnych i centrum IT. W odniesieniu do każdego z wymienionych rodzajów inwestycji wymagane jest utworzenie minimum 100 nowych miejsc pracy.

 

13. W związku z Działaniem 4.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wdrażanym przez Ministerstwo Gospodarki, uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
- Czy dla projektów typu B+R można uzyskać wsparcie na szkolenia zagraniczne?
- W jakiej formie powinna nastąpić komercjalizacja wyników badań? Jeżeli Spółka ma zamiar przekazywać wyniki prac B+R innym Spółkom, wchodzącym w skład grupy kapitałowej, w jakiej formie powinna tego dokonać?
- Czy można uznać, że projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska, jeżeli pośrednio wpływa na stan środowiska np. Spółka będzie prowadzić badania nad mniejszym spalaniem paliwa przez silniki samochodowe?

Dla projektów B+R realizowanych w ramach poddziałania 4.5.2 można uzyskać wsparcie na szkolenia specjalistyczne. Nie ma ograniczenia terytorialnego co do miejsca przeprowadzenia szkoleń. Mogą to być szkolenia zagraniczne. Szkolenia powinny obejmować tylko taki zakres, który jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu inwestycyjnego.
Komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako przenoszenie wiedzy do praktyki gospodarczej, może nastąpić na rzecz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej.
W tym konkretnym przypadku można uznać, że projekt może mieć pozytywny wpływ na ochronę środowiska.


14. Czy kryterium merytoryczne fakultatywne „Wnioskodawca posiada patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo ochronne na wzór przemysłowy (…)" zostanie uznane za spełnione, gdy Wnioskodawca posiada wzór użytkowy wydany przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante?

Posiadanie przez Wnioskodawcę patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa ochronnego na wzór przemysłowy (…) zostanie uznane, jeżeli Urząd wydający posiada uprawnienia do wystawiania ww. dokumentów – w tym przypadku posiada.

 

15. Czy projekt polegający na utworzeniu call center będzie kwalifikował się do wsparcia w ramach Poddziałania 4.5.2 (centra usług wspólnych)?
 
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach PO IG, 2007-2013 wymienione zostały: centrum usług wspólnych, centrum IT oraz centrum badawczo-rozwojowe. Obowiązujące rozporządzanie nie przewiduje możliwości wsparcia  centrów call contact.

 

16. Czy w przypadku nowo utworzonej spółki zostaną przyznane punkty za kryterium dotyczące dodatkowego efektu projektu w postaci nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych?
 
Podmioty dopiero rozpoczynające prowadzenie działalności mogą otrzymać punkty za spełnienie powyższego kryterium, gdyż jego ocena będzie dokonywana w stosunku do praktyk powszechnie obowiązujących na rynku.

 

17. Czy prace B+R prowadzone w ramach projektu 4.5.1 mogą polegać na dalszym rozwoju/rozbudowie wdrożonej innowacyjnej technologii jaką będzie oprogramowanie?

Tak. W ramach poddziałania 4.5.1 dodatkowo punktowany jest komponent B+R, w tym również prowadzenie prac nad rozwojem oprogramowania.

 

18. Czy na etapie składania wniosku do poddziałania 4.5.2  – nowe inwestycje dotyczące rozpoczęcia działalności B+R) przedsiębiorca musi posiadać status Centrum Badawczo Rozwojowego, czy może być to nowa spółka która powyższy status planuje otrzymać w niedalekiej przyszłości (np. za 1-2 lata).
Czy jeżeli składając wniosek zaznaczono, że spółka będzie CBR a statusu nie otrzyma, wnioskodawca zobowiązany jest zwrócić dotację tylko wtedy gdy bez zaznaczenia tej opcji nie zakwalifikowałby się do dofinansowania czy każdorazowo w przypadku braku nadania statusu CBR.?

W Szczegółowym opisie priorytetów PO IG dotyczącym działania 4.5 zostało zawarte wyjaśnienie wskazujące, iż nowe inwestycje prowadzące do utworzenia centrów badawczo-rozwojowych nie muszą spełniać wymogów określonych w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.
 

19. Czy w przypadku, w którym wdrażany projekt charakteryzuje się kilkoma elementami innowacyjnymi i różne jednostki naukowe są właściwe do wystawienia opinii o innowacyjności w zależności od powyższego elementu, opinia może zostać podpisana przez np. 2 przedstawicieli różnych jednostek naukowych?

Opinia o innowacyjności może być wystawiona przez dwie różne jednostki naukowe.

 

20. We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest wymienić wszystkie niezbędne dla realizacji inwestycji pozwolenia, licencje i koncesje. Co zrobić w przypadku, gdy Wnioskodawca nie potrzebuje uzyskać żadnych szczególnych tego typu dokumentów (np. pozwolenie na budowę) na potrzeby realizacji inwestycji? 

Jeżeli do realizacji planowanej inwestycji nie jest niezbędne posiadanie pozwoleń, licencji, koncesji, Wnioskodawca powinien we wniosku w rybryce poświęconej temu zagadnieniu to wyjaśnić wpisując np.: „Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwoleń, licencji ani koncesji” lub „Wnioskodawca nie jest zobowiązany do posiadania żadnych pozwoleń, licencji oraz koncesji”.

 

21. Mam pytanie odnośnie poddziałania 4.5.2 w ramach POIG, które obejmuje zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 100 osób, prowadzący do utworzenia lub rozbudowy centrów usług wspólnych (np. finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistykę, ubezpieczenia). Co kryje się pod pojęciem centrum usług wspólnych w zakresie logistyki? Jakie działania w tym zakresie mogłyby być objęte dofinansowaniem?

Centrum usług wspólnych w zakresie logistyki to tzw. centrum logistyczne (usług logistycznych).
Nie ma jednolitej definicji centrum logistycznego. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku terminologii logistycznej, centrum logistyczne to obiekt przestrzenno-funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze.
W skład infrastruktury centrów logistycznych mogą wchodzić budynki, magazyny wraz z wyposażeniem, terminale przeładunkowe wraz z wyposażeniem, sieci informatyczne umożliwiające współpracę z dostawcami i odbiorcami, bankami, agencjami celnymi, firmami ubezpieczeniowymi itp.
Inwestycja polegająca na utworzeniu przez przedsiębiorcę centrum logistycznego może otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 4.5.2. Kategorie kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zostały określone w par. 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki.

 

22. Czy wzrost zatrudnienia w przypadku Centrum IT bądź Centrum Usług Wspólnych musi być odnotowany wyłącznie w miejscu lokalizacji inwestycji, czy też istnieje możliwość uwzględnienia wzrostu zatrudnienia w innych krajowych lokalizacjach, przy czym wzrost ten jest związany z realizowaną inwestycją?

W przypadku inwestycji dotyczącej centrum IT (lub centrum usług wspólnych), w związku z jej realizacją musi zostać utworzonych nie mniej niż 100 nowych miejsc pracy. Muszą to być miejsca pracy utworzone bezpośrednio w związku z realizacją inwestycji i związane z działalnością, której dotyczy inwestycja, utworzone w trakcie jej realizacji oraz trzech lat od jej zakończenia.

 

23. Czy w poddziałaniu 4.5.2 projekty, które spełnią kryteria formalne i merytoryczne obligatoryjne oraz spełnią odpowiednią liczbę kryteriów merytorycznych fakultatywnych zostaną automatycznie zakwalifikowane do wsparcia?

W ramach działania 4.5 w bieżącym roku prowadzony jest nabór ciągły projektów do wsparcia. W związku z powyższym projekt który spełni wszystkie kryteria formalne i merytoryczne obligatoryjne, a w ocenie merytorycznej fakultatywnej otrzyma 55 pkt kwalifikuje się do wsparcia. Projekt otrzyma wsparcie pod warunkiem, że są jeszcze dostępne środki na działanie/poddziałanie.

 

24. Pytanie dotyczące kryterium merytorycznego fakultatywnego dla Działania 4.5.2 "Rezultat projektu będzie konkurencyjny w stosunku do dostępnych na rynku produktów, technologii, usług: cenowo, jakościowo": Czy w przypadku projektu polegającego na utworzeniu centrum usług wspólnych, świadczącego usługi wewnętrzne dla spółek działających w ramach tej samej korporacji, to kryterium będzie miało zastosowanie. Czy automatycznie projekt otrzyma tu zero punktów?

Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach... punkty za to kryterium są przyznawane na podstawie opisu Wnioskodawcy przedstawionego we wniosku o dofinansowanie. Projekt polegający na utworzeniu centrum usług wspólnych świadczącego usługi na rzecz spółek w ramach korporacji może otrzymać punkty za to kryterium.

 

25. Czy w przypadku projektów typu CUW istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące komercyjnej działalności polegającej na sprzedaży usług klientom spoza grupy kapitałowej, w skład której wchodzi CUW? Innymi słowy, czy dopuszczalna jest sytuacja, w której nowopowstałe Centrum Usług Wspólnych, utworzone w ramach nowo powołanej spółki, będzie świadczyć usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe jedynie dla kilku spółek z macierzystej grupy kapitałowej, koncentrując się jednak przede wszystkim na oferowaniu swoich usług klientom zewnętrznym (nie powiązanym kapitałowo z centrum), obsługa których będzie przeważała w wolumenie realizowanych usług oraz stanowiła główny motor wzrostu zatrudnienia? Czy w przypadku projektów polegających na budowie CUW, w ogóle istotny jest aspekt obsługi innych podmiotów z własnej grupy kapitałowej?

W ramach poddziałania 4.5.2 POIG wsparcie może zostać udzielone m.in. na inwestycję typu centrum usług wspólnych. Przez CUW należy rozumieć wewnętrzną lub zewnętrzną jednostkę przedsiębiorstwa przejmująca od podmiotów część zadań lub procesów z zakresu finansów, księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, administracji, logistyki, zaplecza bankowego i ubezpieczeniowego (back-office), badań rynkowych, wsparcia technologii informacyjnych i komunikacyjnych (IT), co przyczyni się do optymalizacji (redukcji) kosztów i poprawy jakości danej usługi tych podmiotów.

W związku z tym inwestycja typu CUW może być skierowana zarówno do podmiotów z własnej grupy kapitałowej jak i podmiotów zewnętrznych.


26. Czy zakład górniczo-hutniczy może skorzystać z dofinansowania w ramach poddziałania 4.5.2 POIG?


Zgodnie z § 6 ust. 1 punkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2009 r.  Nr 75, poz. 638, z późn. zm.) sektor górnictwa węgla oraz żelaza i stali są wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 4.5 POIG.

Jednak, należy podkreślić, że zasadnicze znaczenie w kwestii dopuszczalności pomocy publicznej ma działalność przedsiębiorcy, która jest bezpośrednio związana  z udzieleniem tej pomocy. W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi kilka rodzajów działalności gospodarczej, istotne jest ustalenie, której działalności gospodarczej będzie dotyczyć pomoc, o jaką się ubiega.
Jednocześnie, niezbędnym warunkiem uznania, iż pomoc będzie przeznaczona na wspieranie określonego rodzaju działalności gospodarczej, jest:
- prowadzenie odrębnej ewidencji dla określonej działalności gospodarczej oraz prawidłowe przypisywanie przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych   i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także
- określenie w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.
Biorąc pod uwagę powyższe, w odniesieniu do projektów realizowanych w strukturze zewnętrznej przez przedsiębiorcę, którego rodzaj działalności będzie ograniczał się do świadczenia usług wynikających ze specyfiki tego projektu (np. finanse, księgowość, zarządzanie bazami danych, prowadzenie badań naukowych) na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorach wykluczonych, możliwe jest udzielenie wsparcia. W tym wypadku beneficjentem wsparcia jest przedsiębiorca działający w sektorze związanym z danym typem projektu (centrum usług wspólnych, centrum IT oraz centrum badawczo rozwojowe) i nie ma znaczenia fakt, kto jest odbiorcą ich usług, pod warunkiem, że przedmiotowe dofinansowanie w żaden sposób nie zostanie  przekazane tym odbiorcom (nie staną się oni odbiorcami końcowymi np. zakupionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych itd.).
W przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach struktury wewnętrznej przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w jednym z ww. sektorów wykluczonych może on otrzymać wsparcie tylko i wyłącznie  pod warunkiem rozdzielenia działalności mieszczącej się w zakresie unijnej definicji sektora węglowego lub sektora hutnictwa i stali oraz działalności znajdującej się poza zakresem tych definicji, tak by wykluczyć możliwość subsydiowania krzyżowego – pokrywania kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej działalności, przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Zasada rozdzielenia działalności obowiązuje również w przypadku innych wykluczonych sektorów.


27.  Czy w przypadku aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 4.5.2 PO IG, wymóg zatrudnienia 10/100 nowych pracowników jest spełniony w przypadku zatrudnienia pracowników na niepełne etaty. Czy wystarczy, żeby suma nowo utworzonych etatów wynosiła 10/100?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (Dz. U. z 2009 r., Nr 75 poz. 638, z późn. zm.), przez tworzenie nowych miejsc pracy należy rozumieć wzrost netto liczby pracowników u danego przedsiębiorcy bezpośrednio w związku z realizacją inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy; liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na pełne etaty; do liczby nowych miejsc pracy nie wlicza się pracowników, którzy zostali przeniesieni do danego przedsiębiorcy w wyniku połączenia, sprzedaży, podziału lub przekształceń przedsiębiorstw.W związku z tym niepełne etaty sumują się do pełnych etatów.


28. Czy utworzenie Centrum badawczo-rozwojowego w firmie może być przedmiotem wsparcia w ramach tego działania, jeśli planowane jest zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie tego centrum. W szczególności chodzi o to, czy koszty związane z budową byłyby kosztami kwalifikowanymi w ramach tego Działania? Czy przedsięwzięcie, które przewiduje realizację na zasadach zaprojektuj i wybuduj kwalifikuje się do wsparcia? Czy na etapie składania wniosku o wsparcie decyzja o warunkach środowiskowych dla przedsięwzięcia może być na etapie procedowania? Jaki powinien być stopień przygotowania inwestycji, jeśli jest to inwestycja w infrastrukturę, aby można było aplikować o wsparcie?


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (Dz. U. z 2009 r., Nr 75 poz. 638, z późn. zm.), w ramach działania 4.5.2 wsparcie może otrzymać m. in. inwestycja typu centrum badawczo-rozwojowe - jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry, jeżeli w związku z realizacją inwestycji utworzonych zostanie co najmniej 10 nowych miejsc pracy dla personelu zaangażowanego w działalność badawczo-rozwojową (B+R), a koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na inwestycje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, są większe niż 2 mln PLN.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem do kosztów kwalifikowanych zalicza się m. in.     cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, w tym:
a)  budowli i budynków, pod warunkiem że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą,
b)    maszyn i urządzeń,
c)    narzędzi, przyrządów i aparatury,
d)    wyposażenia technicznego i infrastruktury technicznej dla prac biurowych,
e)   infrastruktury technicznej związanej z inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się urządzenie albo remont, rozbudowę lub przebudowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Jednocześnie pomoc na inwestycję może zostać udzielona, jeżeli przed rozpoczęciem inwestycji został złożony Wniosek o udzielenie pomocy. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub pierwszego zobowiązania do zamówienia towarów i usług związanych z realizacją inwestycji, z wyłączeniem czynności podejmowanych w ramach działań przygotowawczych, w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem inwestycji, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych) oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy.

W związku z powyższym na etapie składania wniosku o dofinansowanie decyzja środowiskowa może być na etapie przygotowania, co będzie traktowane jako etap przygotowawczy inwestycji.

Ponadto zgodnie z informacją wskazaną w Regulaminie przeprowadzania konkursu w ramach POIG w przypadku projektów, których realizacja wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) lub pozwolenia na budowę, Wnioskodawca jest zobligowany przesłać prawomocne pozwolenie na budowę oraz prawomocną decyzję środowiskową w terminie 10 miesięcy od dnia doręczenia pisemnej informacji o zatwierdzeniu projektu do wsparcia.


29. Zgodnie z par. 10 pkt. 4 Rozporządzenia najem bądź dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej pięciu lat od dnia zakończenia inwestycji.
W związku z powyższym wymogiem proszę o wyjaśnienie czy formalnie wymóg zostanie spełniony poprzez deklarację wnioskodawcy, iż najem będzie trwać przez wskazany okres i umowa najmu będzie po upływie okresu jej trwania przedłużana co najmniej do momentu wygaśnięcia okresu trwałości projektu, czy też umowa najmu musi zostać zawarta z góry na okres obejmujący okres trwałości projektu?


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (Dz. U. z 2009 r., Nr 75 poz. 638, z późn. zm.) umowa najmu lub dzierżawy musi trwać przez okres co najmniej pięciu lat od dnia zakończenia inwestycji lub trzech lat w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
W związku z tym, deklaracja wnioskodawcy, iż najem będzie trwać przez wskazany okres i umowa najmu będzie po upływie okresu jej trwania przedłużona co najmniej do momentu wygaśnięcia okresu trwałości projektu nie spełni wymogu rozporządzenia, co oznacza, że umowa najmu musi zostać zawarta na okres co najmniej obejmujący trwałość projektu.


30. Czy za kwalifikowalne można uznać koszty nabycia nieruchomości zabudowanej niezbędnej na potrzeby tworzonego w ramach projektu centrum B+R w ramach poddziałania 4.5.2 POIG, w przypadku kiedy:
- spółka matka (jedyny udziałowiec) Wnioskodawcy udzieli pożyczki Wnioskodawcy w celu zapewnienia finansowania wkładu własnego w projekcie,
- nieruchomość będzie sprzedana przez spółkę matkę Wnioskodawcy
.

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się m. in. cenę nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, pod warunkiem że:
a)  nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
b)  przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień nabycia,
c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego pomocą, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
d) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości jej zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego pomocą.

Ponadto Beneficjent poddziałania 4.5.2 POIG zobowiązany będzie do ponoszenia wszystkich wydatków kwalifikowanych z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i przejrzystości oraz zobowiązany będzie dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego Umową o dofinansowanie w związku z jej realizacją. Jednakże, zasady tej nie stosuje się do realizowanego w ramach wydatków kwalifikowanych zakupu m. in. nieruchomości zabudowanej.

W związku z tym, za kwalifikowane można uznać koszty nabycia nieruchomości zabudowanej niezbędnej na potrzeby tworzonego w ramach projektu centrum B+R w przypadku kiedy spółka matka Wnioskodawcy udzieli pożyczki Wnioskodawcy w celu zapewnienia finansowania wkładu własnego w projekcie oraz nieruchomość będzie sprzedawana przez spółkę matkę Wnioskodawcy pod warunkami wymienionymi powyżej.


31. Czy w ramach analizy wystąpienia efektu zachęty Wnioskodawca ma obowiązek załączenia tzw. studium wykonalności? (Pytanie dotyczy zarówno poddziałania 4.5.1 jak i 4.5.2 POIG)

Dokumenty potwierdzające efekt zachęty, np. studium wykonalności, powinny potwierdzić przeprowadzenie analizy w zakresie wariantów realizacji inwestycji, w tym z uwzględnieniem otrzymania dofinansowania oraz z uwzględnieniem braku dofinansowania na projekt.
Przedłożenie studium wykonalności jest jednym z możliwych sposobów udokumentowania spełnienia efektu zachęty. Jednocześnie nie ma obowiązującego wzoru studium wykonalności dla projektów w ramach działania 4.5 POIG. Jednakże jeśli wnioskodawca zdecyduje się na przedłożenie studium wykonalności jako dokumentu potwierdzającego spełnienie efektu zachęty, przedmiotowe studium powinno spełniać ww. wymogi w zakresie analizy wariantów.

 

32.  Czy za komponent B+R w ramach centrum usług wspólnych (obligatoryjne kryterium merytoryczne nr 12 dla poddziałania 4.5.2 PO IG) może być uznane:
- nawiązanie współpracy z uczelnią wyższą, np. w zakresie programów stażowych dla studentów, stanowiące przejaw współpracy sektora biznesu z sektorem nauki lub
- współpraca z jednostką naukową polegająca na zakupie prac badawczych w zakresie psychologii pod kątem zidentyfikowania nowych i zaspokajania już zidentyfikowanych potrzeb klientów.
Wyniki takiej współpracy byłyby wykorzystywane następnie w działalności Wnioskodawcy.


Kryterium merytoryczne obligatoryjne w ramach poddziałania  4.5.2 POIG, tj. „W projekcie przewidziano komponent B+R (utworzenie działu B+R lub prowadzenie prac B+R lub udokumentowana współpraca z jednostkami naukowymi)” dla inwestycji typu CUW i CIT,  dotyczy Wnioskodawców, którzy sami lub we współpracy z sektorem nauki inicjują innowacje. Dlatego też w ramach tego kryterium ocenie podlegać będzie, weryfikowalna w trakcie okresu trwałości projektu, deklaracja Wnioskodawcy o m.in. nawiązaniu współpracy z jednostką naukową.
Jednostkami naukowymi  są jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm), a także jednostki naukowe  w innych krajach.
Za nawiązanie trwałej współpracy z jednostkami naukowymi rozumiane jest podjęcie działań mających na celu realizację projektu(ów) celowych w zakresie na przykład udoskonalania usługi lub technologii czy też doprowadzenia do całkiem nowych rozwiązań.
Jednocześnie współpraca z jednostkami naukowymi powinna być udokumentowana i uwzględniona w skwantyfikowanych wskaźnikach realizacji celów projektu. Niniejsza współpraca rozpatrywana będzie w okresie trwałości dla projektu.
 
Zatem, w przypadku,  gdy formy podejmowanej w ramach projektu współpracy z jednostkami naukowymi będą wyczerpywać wszystkie przesłanki w ramach niniejszego kryterium, co do zasady warunek dot. utworzenia komponentu B+R w ramach centrum usług wspólnych, powinien zostać uznany za spełniony.

33. We wzorze Umowy o dofinansowanie dla wniosków złożonych w 2012 roku w ramach poddziałania 4.5.2 PO IG dla projektów, w których kwalifikowane są wydatki inwestycyjne w paragrafie 15 jest mowa o zabezpieczeniu prawidłowej realizacji Umowy. Ustęp 2 informuje, iż Beneficjent za każdym razem zabezpiecza realizację Umowy poprzez wystawienie weksla in blanco z klauzulą "nie na zlecenie". W ustępie 3 wymienione są dodatkowe zabezpieczenia wymagane, gdy "wartość dofinansowania w formie transzy zaliczki przekracza 10.000.000 zł". Czy oznacza to, że dodatkowe zabezpieczenia są wymagane jeśli kwota całego dofinansowania przekroczy kwotę 10.000.000 zł, czy jedynie w przypadku, gdy kwota jednej z zaliczek przekroczy 10.000.000 zł? Czy jeśli przykładowo cała kwota dofinansowania będzie wynosiła 21.000.000 zł, a wartości kolejnych transz zaliczki będą wynosiły odpowiednio np. 7.000.000 zł, 7.000.000 zł, 5.950.000 zł + płatność końcowa 1.050.000 zł, to jako zabezpieczenie wystarczy weksel in blanco opatrzony klauzulą 'nie na zlecenie" wymieniony w paragrafie 15 ust. 2?

Dodatkowe zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie, o którym mowa w § 15 ust. 3 wzoru umowy jest konieczne jeśli pojedyńcza transza zaliczki przekracza 10 000 000 PLN. W pozostałych przypadkach standardowym zabezpieczeniem pozostaje weksel in blanco z klauzulą “nie na zlecenie”, jednak w przypadku podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do wysokości i formy przyjętego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy Instytucja Wdrażająca jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia.

34. Czy spółka działająca w branży informatycznej może startować w konkursie w ramach działania 4.5.2 PO IG i utworzyć centrum badawczo-rozwojowe? Co zostanie zaliczone do prac B+R przy ocenie projektów z branży informatycznej (czy stosowane będą np. zasady określone w przygotowanym przez OECD podręczniku Frascati z 2002 roku)? Czy w przypadku spółki z o.o. wymóg wyodrębnionej organizacyjnie jednostki zostanie spełniony, jeśli centrum badawczo-rozwojowego zostanie utworzone w formie odrębnego działu badawczo-rozwojowego w spółce?

Spółka działająca w branży informatycznej może ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania 4.5.2 PO IG w ramach, którego wspierane są inwestycje typu centrum usług wspólnych, centrum IT i centrum badawczo-rozwojowe.
Definicja centrum badawczo-rozwojowego określona została w § 8 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. U. z 2009 r. Nr 75, poz. 638, z póź. zm.), zgodnie, z którą cyt.: „centrum badawczo-rozwojowym jest - jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry, jeżeli w związku z realizacją inwestycji utworzonych zostanie co najmniej 10 nowych miejsc pracy dla personelu zaangażowanego w działalność badawczo-rozwojową (B+R), a koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na inwestycje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, są większe niż 2 mln PLN.”.

Ponadto definicja badań naukowych i rozwojowych została określona w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 616).

Jednocześnie spełnienie przez inwestycję definicji centrum badawczo-rozwojowego zostanie szczegółowo zweryfikowane przez ekspertów w trakcie oceny merytorycznej.

Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r.
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla Gospodarki
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. U. z 2009 r. Nr 75, poz. 638, z póź. zm.) należy stwierdzić, iż odrębny dział w firmie zajmujący się prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych będzie spełniał definicję CBR.

35. Czy większość przychodów z działalności B+R ma generować wyodrębniony dział B+R w spółce czy cała spółka?

Zgodnie z definicją centrum badawczo-rozwojowego, centrum badawczo-rozwojowym jest jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.
Przychody z działalności B+R winna generować zatem Spółka, w której utworzono jednostkę organizacyjna będąca zgodnie z ww. definicją centrum badawczo-rozwojowym.

36. Co oznacza zapis § 10 ust. 2, pkt. 7 rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach PO IG (Dz. U. z 2009 r., Nr 75, poz. 638), że „do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się cenę nabycia materiałów lub robót budowlanych pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą na inwestycje”? Czy w przypadku zakupu materiałów i robót budowlanych w celu budowy budynku na potrzeby zlokalizowania w nim centrum badawczo-rozwojowego (umieszczenia sprzętu i aparatury badawczej), w przypadku gdy wnioskodawca nie dysponuje wolnymi pomieszczeniami, „wymóg bezpośredniego związku z celami projektu” zostanie spełniony?

Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. U. z 2009 r. Nr 75,
poz. 638, z póź. zm.) zakup materiałów robót budowlanych w celu budowy budynku na potrzeby zlokalizowania w nim centrum badawczo-rozwojowego (umieszczenia sprzętu
i aparatury badawczej), w przypadku gdy wnioskodawca nie dysponuje wolnymi pomieszczeniami będzie spełniał wymóg bezpośredniego związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą na inwestycje.
Ocena czy planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu celów projektu oraz celów Działania jest dokonywana w ramach oceny merytorycznej obligatoryjnej.
37 Co jest współpracą z sektorem MŚP w działaniu 4.5.2 PO IG (kryterium merytoryczne fakultatywne)? Czy współpracą jest sprzedaż produktów będących rezultatem projektu podmiotom z sektora MŚP czy udostępnienie działu B+R podmiotom z sektora MŚP czy współpraca ma wyglądać w jeszcze inny sposób (jaki)?

Formy współpracy z podmiotami z sektora MSP zostały określone w ramach kryterium merytorycznego fakultatywnego W wyniku realizacji projektu nawiązana zostanie współpraca z podmiotami z sektora MSP w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (dalej: Przewodnik) dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. Poniżej link do przedmiotowego dokumentu: http://www.mg.gov.pl/files/upload/8718/Przewodnik45_8122011.pdf

Zgodnie z Przewodnikiem punkty za przedmiotowe kryterium zostaną przyznane, jeśli Wnioskodawca planuje nawiązanie współpracy z mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem.
Współpraca może przyjąć formę m.in. podwykonawstwa, powiązania kooperacyjnego w tym: klastrów innowacyjnych (a także eksportowych), łańcuchów produkcyjnych MSP i dużych przedsiębiorców, sieci technologicznych (MSP i jednostki badawcze), platform technologicznych.
W związku z powyższym, należy stwierdzić, że ww. pojęcie współpracy nie obejmuje sprzedaży produktów.
Jednocześnie fakt nawiązania współpracy z podmiotami z sektora MSP
w wyniku realizacji projektu należy uwzględnić w skwantyfikowanych wskaźnikach realizacji celów projektu.
Weryfikacja przedmiotowego kryterium odbywać się będzie na podstawie pkt 3 i pkt 11 Biznes planu.

38. Co należy rozumieć pod pojęciem produktu w działaniu 4.5.2 PO IG w przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie centrum badawczo-rozwojowego? Czy nowym lub zasadniczo zmienionym produktem są wyniki prac B+R czy produkt opisany wynikami tych prac B+R?

W ramach działania 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wspierane są przedsięwzięcia innowacyjne, w wyniku których powstanie nowy lub znacząco ulepszony produkt.
Mając powyższe na uwadze można przyjąć, że w zależności od specyfiki projektu produktem realizacji projektu w ramach poddziałania 4.5.2 polegającego na inwestycji typu centrum badawczo-rozwojowe będzie wyrób lub usługa będąca wynikiem realizacji danego projektu.


39. Czy wskazany w definicji centrum usług wspólnych zakres usług, które może realizować CUW jest katalogiem zamkniętym, czy w ramach CUW mogą być realizowane również inne usługi?

Pojęcie oraz zakres zadań i procesów realizowanych w ramach inwestycji typu „Centrum Usług Wspólnych”  zdefiniowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013
(Dz. U. z 2009 r. Nr 75, poz. 638 z późn. zm.) określającym szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach działania 4.5 PO IG.
W związku z powyższym, brak jest możliwości rozszerzenia katalogu usług świadczonych przez CUW.

 

40. Jeżeli projekt zakłada utworzenie zarówno CIT i CBR, jak przyznawane są punkty w ramach kryterium merytorycznego fakultatywnego "Projekt przewiduje przyrost netto liczby pracowników"?
Przykład: Projekt zakłada stworzenie 126 nowych miejsc pracy w ramach CIT i 21 nowych miejsc pracy w ramach CBR - ile otrzyma w ramach przedmiotowego kryterium punktów?

 
Zgodnie z zapisami Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 projekt przewiduje przyrost netto liczby pracowników:
o    dla sektora B+R – powyżej 20 pracowników – 15 pkt,
o    dla pozostałych – od 126 do 150 pracowników – 4 pkt.
W sytuacji gdy projekt przewiduje w ramach jednego projektu utworzenie dwóch rodzajów inwestycji liczba punktów, za przyrost netto liczby pracowników, nie podlega sumowaniu, Wnioskodawca otrzymuje wyższą liczbę punktów (korzystniejszą z możliwych wariantów).
W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę przytoczony przykład za przedmiotowe kryterium zostanie przyznane 15 pkt.

 

41. Czy kryterium "Wnioskodawca posiada zdolność do realizacji prac badawczych" można uznać za spełnione jeżeli na moment złożenia Wniosku w strukturach Centrum B+R, które będzie rozbudowywane, pracują 2 osoby, które są w trakcie uzyskiwania tytułu naukowego doktora i uzyskają go w trakcie realizacji projektu?
 
Zgodnie z zapisami Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji
w ramach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013,
w ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega, m.in. czy Wnioskodawca zatrudnia lub planuje zatrudnić co najmniej 2 pracowników ze stopniem naukowym doktora, w dziedzinie której będą dotyczyć planowane prace B+R.
Z analizy przedmiotowego przypadku wynika, że potencjalny Wnioskodawca nie będzie posiadał na moment składania wniosku dwóch osób z tytułem naukowym doktora  lecz będzie ich zatrudniał, gdyż pracownicy obecnie zatrudnieni są w trakcie uzyskiwania tytułu co oznacza, że kryterium można uznać za spełnione w zakresie planów zatrudnienia 2 pracowników z tytułem doktora.
Jednocześnie uzyskany tytuł doktora winien być ściśle powiązany z działalnością badawczo - rozwojową realizowaną w ramach projektu oraz odzwierciedlony we wskaźnikach.

 

42. Czy istnieje możliwość podpisania Umowy o dofinansowanie przed przedłożeniem pozwolenia na budowę oraz prawomocnej decyzji środowiskowej?

W przypadku nieposiadania przez Wnioskodawcę na dzień składania wniosku prawomocnego pozwolenia na budowę oraz prawomocnej decyzji środowiskowej, a których uzyskanie warunkuje realizację projektu, Przedsiębiorca zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W sytuacji niedostarczenia wymaganych dokumentów umowa o dofinansowanie nie zostanie zawarta.
Procedura postępowania dla projektów wymagających uzyskanie ww. dokumentów określona jest w § 8 Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach działania 4.5 PO IG.

 

43. Czy  w przypadku realizacji projektu mieszanego polegającego na stworzeniu CBR oraz CUW w ramach planowanego CUW należy dodatkowo wykazywać stworzenie działu badawczo – rozwojowego lub nawiązanie współpracy z jednostką naukową czy stworzenie CBR w ramach projektu spełnia automatycznie ten warunek?
 
Zgodnie z zasadami udzielania wsparcia w ramach działania 4.5 PO IG każdy z realizowanych projektów musi zawierać komponent B+R. Przy założeniu, że projekt Wnioskodawcy będzie obejmował dwa typy inwestycji (CUW+CBR), nie ma konieczności tworzenia w ramach CUW dodatkowo komponentu B+R.  

 

44. Czy w przypadku realizacji projektu mieszanego polegającego na stworzeniu CBR oraz CUW jest możliwość dofinansowania szkoleń dla pracowników CBR?


Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. U. z 2009 r. Nr 75,
poz. 638, z późn. zm.) pomoc w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, tj.: szkolenia specjalistyczne i usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych, może być udzielana wyłącznie przedsiębiorcy realizującemu inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 lit. c przedmiotowego rozporządzenia.
Mając powyższe na uwadze, w sytuacji gdy projekt będzie obejmował zarówno utworzenie CBR jak i CUW, wsparcie kosztów związanych ze szkoleniem może obejmować wyłącznie pracowników związanych z inwestycją typu CBR i nie może przekraczać 1 mln PLN.

 

45. Czy w przypadku realizacji projektu mieszanego polegającego na stworzeniu CBR oraz CUW kryteria fakultatywne oceniane są odrębnie dla CBR i CUW czy też są oceniane łącznie (czy należy wykazać konkurencyjność cenową i jakościową dla produktów CBR oraz oddzielnie dla CUW czy należy opisać jedną konkurencyjność cenową i jakościową)?

W przypadku projektów polegających na stworzeniu CBR oraz CUW kryteria fakultatywne nie podlegają sumowaniu, lecz przyznawane są zgodnie z zasadą, iż Wnioskodawca otrzymuje korzystniejszą liczbę punktów możliwą do przyznania w ramach danego kryterium (nie dotyczy punktacji za kryterium „Rodzaj inwestycji” gdzie max. możliwa do uzyskania punktacja wynosi 35).
Natomiast konkurencyjność cenową i jakościową należy wykazać w dokumentacji aplikacyjnej, oddzielnie dla każdego z typów inwestycji, tj. oddzielnie dla CBR oraz oddzielnie dla CUW.46. Czy w przypadku tworzenia centrum B+R do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, które muszą być większe niż 2 mln zł, możemy zaliczyć dwuletnie koszty utworzenia nowych miejsc pracy?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. U. z 2009 r. Nr 75, poz. 638, z póź. zm.) (dalej: rozporządzenie) Wnioskodawca w ramach działania 4.5 PO IG może ubiegać się o dofinansowanie kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją inwestycji, albo na koszty utworzenia nowych miejsc pracy w związku z realizacją inwestycji.

Przy czym zgodnie z definicją centrum badawczo-rozwojowego wskazaną w § 8 ust. 2 pkt 2 lit. c) ww. rozporządzenia, o centrum badawczo-rozwojowym możemy mówić w sytuacji, gdy m.in. w związku z realizacją inwestycji utworzonych zostanie, co najmniej 10 nowych miejsc pracy dla personelu zaangażowanego w działalność badawczo-rozwojową, a koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na inwestycję, ustalone zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1, tj. koszty inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją inwestycji, są większe od 2 mln PLN.

Ubiegając się o dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc pracy Wnioskodawca jest zobowiązany ponieść koszty na inwestycję rozumianą zgodnie z definicją wskazaną w § 3
pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia, jednak w takiej sytuacji nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z tą inwestycją na poziomie 2 mln PLN.


47. Czy wnioskodawcą może być spółka w organizacji? Czy należy dołączyć w takim wypadku jakieś dodatkowe załączniki bądź oświadczenia?

Biorąc pod uwagę, iż spółka w organizacji kwalifikuje się  do kategorii przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) spółka w organizacji może być podmiotem aplikującym o wsparcie w ramach działania 4.5 PO IG.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 75, poz. 638 z późn. zm.), określającym szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach działania 4.5 PO IG, adresatem pomocy publicznej są przedsiębiorcy.
Przez przedsiębiorcę, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) uważa się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) – dalej: KSH, cyt.: „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji”.
Oznacza to, iż spółka w organizacji, z uwagi na brak wpisu do rejestru przedsiębiorców, a tym samym osobowości prawnej kwalifikuje się jako jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż spółki w organizacji wpisują się w definicję „przedsiębiorcy” przewidzianej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a tym samym mogą ubiegać się o wsparcie w ramach działania 4.5 PO IG.
Jednocześnie w przypadku gdy aplikującym o wsparcie będzie podmiot w organizacji to wraz z dokumentacją aplikacyjną należy przedłożyć wniosek o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z potwierdzeniem jego złożenia w Sądzie.
Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (z okresu nie dłuższego niż 1 miesiąc przed dniem otrzymania pisma o przyznaniu wsparcia) oraz inne dokumenty będą musiały zostać przedstawione najpóźniej przed podpisaniem ewentualnej umowy o dofinansowanie.


48. Czy jeśli firma planuje starać się o dofinansowanie jako centrum B+R, to czy będzie musiała w czasie trwania projektu starać się o status jednostki Badawczo-Rozwojowej?

Wnioskując o dofinansowanie inwestycji typu centrum badawczo-rozwojowego w ramach poddziałania 4.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do posiadania jak i pozyskania w czasie trwania projektu statusu jednostki badawczo-rozwojowej.

 

49. Czy konieczne będzie przedłożenie sprawozdań finansowych za 3 ostatnie lata?

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć m.in. sprawozdania finansowe
za ostatnie 3 lata obrotowe.
Obowiązek przedłożenia ww. dokumentów wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.), z tego obowiązku wyłączone jest MSP.

Sprawozdania finansowe winny być sporządzone zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości z dnia 24 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).


50. Czy koszty utworzenia B+R są kwalifikowane? (w tym koszty urządzeń, maszyn, infrastruktury)


W przypadku, gdy Wnioskodawca zadeklaruje utworzenie lub rozbudowę własnego działu badawczo-rozwojowego, który będzie niezbędny i ściśle powiązany z planowaną inwestycją w ramach projektu, to możliwe będzie zakwalifikowanie ww. kosztów do wydatków kwalifikowanych. Adekwatność, racjonalność i zasadność kosztów będzie oceniana przez ekspertów zewnętrznych w ramach kryterium merytorycznego obligatoryjnego „Planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania”. Jednocześnie zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, cyt.: „(…) nie kwalifikuje się do otrzymania punktów stworzenie laboratorium badającego wymagane parametry jakości produkcji  i produktów będących wynikiem nowej inwestycji lub innych produktów będących w ofercie przedsiębiorstwa.”. Ponadto należy podkreślić, że katalog kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą został określony w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,  (Dz. U. z 2009 r.  Nr 75, poz. 638, z późn. zm.). Dodatkowo zgodnie z § 10  ww. rozporządzenia Przedsiębiorca może obliczyć pomoc na inwestycje w odniesieniu do kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją inwestycji, albo do kosztów utworzenia miejsc pracy.


51. Czy źrodłami finansowania (adekwatnie do kryterium merytorycznego obligatoryjnego -  może być zaliczka z dotacji, czy też biorąc pod uwagę następujący przykład:
Inwestycja netto = 160 ml PLN
Źródła finansowania (pomijając dotację) mają być równe 160 mln PLN plus VAT?

 
Na źródła finansowania projektu składają się:
I.     środki publiczne, w tym: wnioskowana kwota dofinansowania w ramach poddziałania i inne środki publiczne stanowiące pomoc państwa oraz
II.    źródła finansowania inne niż środki publiczne, w tym: własne, kredyt inwestycyjny, leasing, fundusz inwestycyjny i inne.
Mając powyższe na uwadze oraz zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,  (Dz. U. z 2009 r.  Nr 75, poz. 638, z późn. zm.) pomoc na inwestycje jest udzielana pod warunkiem, że przedsiębiorca zobowiąże się między innymi do pokrycia ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Przez środki własne lub zewnętrzne źródła finansowania należy rozumieć (zgodnie   z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia) środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach udzielonego mu wsparcia ze środków publicznych, w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych lub gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Jednocześnie Przedsiębiorca winien zapewnić źródła finansowania projektu na poziomie kosztów całkowitych pomniejszonych o planowaną dotację. Ponadto zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. rozporządzenia, projekty realizowane w ramach 4.5.1 PO IG muszą obejmować koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą powyżej 160 mln zł. Zatem, przy założeniu, że Spółka ma możliwość odliczenia kosztu podatku VAT, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych winna wynosić powyżej 160 mln zł (netto).


52. Odnośnie kryterium merytorycznego fakultatywnego nr 5 – posiadanie patentów / praw ochronnych itp.:
 - czy jeżeli Wnioskodawca posiada 12 praw ochronnych na wzór użytkowy, które będą wykorzystywane w projekcie otrzyma 12 punktów czy 1?
 - czy musi być to patent (zatem zakończona procedura), czy procedura może być w trakcie? Tzn: poprzez wydanie odpowiedniego dokumentu co do którego uiszczono opłaty może np. dotyczyć informacji o rozpoczęciu ochrony oraz że do zasady patent się nadaje natomiast nie jest to równoznaczne z całym badaniem patentowym które trwa 5 lat  - mamy sytuację, gdy nie została jeszcze zakończona procedura, ale mamy pierwsze informacje z Urzędu Patentowego, że co do zasady patent się nadaje.


W przypadku posiadania kilku praw ochronnych na wzór użytkowy dotyczący inwestycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie uprzejmie informuję, że zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (dalej: Przewodnik), punkty będą przyznane za posiadanie któregokolwiek z wymienionych w Przewodniku praw własności przemysłowej w Rzeczypospolitej lub innym państwie oraz za posiadanie praw do wykorzystania wymienionych praw własności przemysłowej, nie zaś za liczbę posiadanych praw własności przemysłowej. Zatem, w przypadku posiadania 12 praw ochronnych na wzór użytkowy Wnioskodawca otrzyma 1 pkt.
Zgodnie z Przewodnikiem w trakcie oceny przedmiotowego kryterium weryfikowane jest,  na podstawie punktu 12 Biznes Planu, czy na dzień składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca posiada dokument potwierdzający posiadanie praw własności przemysłowej. W związku z powyższym punkty zostaną przyznane w sytuacji, gdy Wnioskodawca zakończył procedurę związaną z uzyskaniem danego prawa i potwierdzi jego posiadanie na moment składania wniosku aplikacyjnego.

 

53. Jeżeli mamy sytuację, iż wkład własny – finansowanie inwestycji będzie z pożyczki od udziałowców czy na etapie oceny formalnej lub merytorycznej będzie badana kondycja finansowa udziałowców? Tzn. czy będą musieli wykazać środki finansowe na kontach przeznaczone na pożyczkę dla Wnioskodawcy?


Zdolność Wnioskodawcy do sfinansowania projektu oceniana jest na etapie oceny merytorycznej w ramach kryterium obligatoryjnego „Informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu”. Zgodnie z Przewodnikiem w przypadku deklarowania źródeł finansowania projektu w postaci pożyczki od udziałowca, Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić do wniosku o dofinansowanie przedwstępną umowę pożyczki lub oświadczenie pożyczkodawcy zawierające zobowiązanie udzielenia pożyczki. Przed podpisywaniem umowy o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany będzie przedstawić umowę pożyczki, zgodną z parametrami wskazanymi w dokumencie przedłożonym wraz z wnioskiem aplikacyjnym. Jednocześnie należy podkreślić, że w trakcie oceny merytorycznej, na wniosek eksperta, może zaistnieć konieczność przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie środków przez pożyczkodawcę.


Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl