Ostatnia aktualizacja: 2014-08-08

Semestr Europejski

(pobierz plik .pdf)

Semestr Europejski to zainicjowany w 2011 r. proces wzmocnionej  koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich UE, którego zasadniczym celem jest lepsze uwzględnienie wymiaru europejskiego w planowaniu krajowych strategii gospodarczych oraz zapewnienie środków na realizację celów strategii „Europa 2020” w budżetach państw członkowskich. Proces ten obejmuje trzy równoległe, wzajemnie powiązane ścieżki:

  • nadzoru makroekonomicznego,
  • koordynacji tematycznej,
  • nadzoru fiskalnego.

Pierwsze dwie ścieżki dotyczą problematyki objętej Krajowymi Programami Reform. Tor trzeci dotyczy problematyki objętej Programami Stabilności lub Konwergencji, przygotowywanymi na mocy Paktu Stabilności i Wzrostu.

Semestr Europejski wprowadza synchronizację procesów aktualizacji Krajowych Programów Reform (KPR) oraz Programów Stabilności lub Konwergencji. Poczynając od 2011 r. dokumenty te są przygotowywane równolegle i przekazywane jednocześnie do KE w połowie kwietnia każdego roku, tak żeby sformułowane po ich ocenie przez KE i Radę UE ewentualne rekomendacje dla państw członkowskich mogły być uwzględnione w projektach ich budżetów na kolejny rok.

Mechanizm Semestru Europejskiego przewiduje następujące podstawowe etapy rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej w UE:

  • koniec roku – przedstawienie przez KE rocznej analizy wzrostu gospodarczego  (Annual Growth Survey)
  • luty/marzec – doroczny szczyt gospodarczy Rady Europejskiej, na którym państwa członkowskie określają wyzwania stojące przed UE
  • kwiecień – przedłożenie przez państwa członkowskie KPR i Programów Stabilności lub Konwergencji
  • maj-czerwiec – ocena tych dokumentów przez KE, a następnie Radę Europejską
  • lipiec – formalne przyjęcie przez Radę ECOFIN opinii na temat  Programów Stabilności lub Konwergencji oraz  zaleceń dla państw członkowskich na podstawie oceny KPR.

Zalecenia Rady UE dla Polski:

Redaktor wprowadzający:
Hasińska Dominika
Dworzycki Jacek
Data utworzenia:
2011-09-13 12:28:02
Redaktor zatwierdzający:
Dworzycki Jacek
Data ostatniej modyfikacji:
2014-08-08 13:28:06
Liczba odsłon artykułu:
14600