Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

Semestr Europejski

 

Semestr Europejski to zainicjowany w 2011 r. proces wzmocnionej  koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich UE, którego zasadniczym celem jest lepsze uwzględnienie wymiaru europejskiego w planowaniu krajowych strategii gospodarczych oraz zapewnienie środków na realizację celów strategii „Europa 2020” w budżetach państw członkowskich. Proces ten obejmuje trzy równoległe, wzajemnie powiązane ścieżki:

  • nadzoru makroekonomicznego,
  • koordynacji tematycznej,
  • nadzoru fiskalnego.

Pierwsze dwie ścieżki dotyczą problematyki objętej Krajowymi Programami Reform. Tor trzeci dotyczy problematyki objętej Programami Stabilności lub Konwergencji, przygotowywanymi na mocy Paktu Stabilności i Wzrostu.

Semestr Europejski wprowadza synchronizację procesów aktualizacji Krajowych Programów Reform (KPR) oraz Programów Stabilności lub Konwergencji. Poczynając od 2011 r. dokumenty te są przygotowywane równolegle i przekazywane jednocześnie do KE w kwietniu każdego roku, tak żeby sformułowane po ich ocenie przez KE i Radę UE zalecenia dla poszczególnych  państw członkowskich (ang. country specific recommendation) mogły być uwzględnione w projektach ich budżetów na kolejny rok.

Mechanizm Semestru Europejskiego przewiduje następujące podstawowe etapy rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej w UE:

  • koniec roku – przedstawienie przez KE Rocznej analizy wzrostu gospodarczego  (Annual Growth Survey)
  • luty/marzec – doroczny szczyt gospodarczy Rady Europejskiej, na którym państwa członkowskie określają wyzwania stojące przed UE
  • kwiecień – przedłożenie przez państwa członkowskie KPR i Programów Stabilności lub Konwergencji
  • maj-czerwiec – ocena tych dokumentów przez KE, a następnie Radę Europejską
  • lipiec – formalne przyjęcie przez Radę ECOFIN opinii na temat  Programów Stabilności lub Konwergencji oraz  zaleceń dla państw członkowskich na podstawie oceny KPR.

 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl