Przejdź do treści

Strategia "Europa 2020"

                                            

Strategia „Europa 2020” jest programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE) na lata 2010-2020. Została zatwierdzona przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r.

W opublikowanym 3 marca 2010 r. Komunikacie „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” podkreślona została potrzeba wspólnego działania państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. W celu osiągnięcia powyższych założeń zaproponowano trzy podstawowe, wzajemnie wzmacniające się priorytety:

 • wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach,
 • wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej,
 • wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

KE zaproponowała wskaźniki umożliwiające monitorowanie postępów w realizacji ww. priorytetów za pomocą pięciu nadrzędnych celów, określonych na poziomie całej UE, w tym:

 • osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%;
 • poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo–rozwojowej, w tym przeznaczanie 3% PKB UE na inwestycje w badania i rozwój;
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z  1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii; dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%;
 • podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30−34 lat mających wykształcenie wyższe;
 • wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 20 milionów obywateli.

W ramach strategii „Europa 2020” ustanowiono także następujące inicjatywy przewodnie (ang. flagship initiatives)::

 • Unia innowacji –  poprawa warunków ramowych dla innowacji oraz wykorzystanie innowacji do rozwiązania najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych wskazanych w strategii Europa 2020;
 • Mobilna młodzież – poprawa jakości na wszystkich poziomach edukacji i szkoleń oraz zwiększanie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej;
 • Europejska agenda cyfrowa – osiągnięcie trwałych korzyści gospodarczych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego, opartego na dostępie do szerokopasmowego Internetu;
 • Europa efektywnie korzystająca z zasobów – wsparcie zmiany w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów środowiska oraz dążenie do wyeliminowania zależności wzrostu gospodarczego od degradacji środowiska przyrodniczego;
 • Polityka przemysłowa w erze globalizacji – poprawa warunków dla przedsiębiorczości, zwłaszcza MŚP oraz wsparcie rozwoju silnej bazy przemysłowej, zdolnej do konkurowania w skali globalnej;
 • Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – stworzenie warunków do unowocześnienia rynków pracy, przez ułatwienie mobilności pracowników i rozwój ich umiejętności, w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie trwałości europejskich modeli społecznych;
 • Europejski program walki z ubóstwem – zapewnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez pomoc osobom biednym i wykluczonym oraz umożliwienie im aktywnego uczestniczenia w życiu ekonomicznym i społecznym.

W celu skutecznej realizacji nowej strategii wzmocnieniu uległ system koordynacji polityki makroekonomicznej i zarządzania procesem wdrażania reform strukturalnych w UE. Przyjęto Zintegrowane wytyczne oraz ustanowiono Semestr Europejski, którego głównym instrumentem są wydawane co roku Zalecenia dla poszczególnych państw członkowskich(ang. country specific recommendation).

Podstawowym instrumentem realizacji strategii „Europa 2020” na szczeblu państw członkowskich są Krajowe Programy Reform (KPR), których celem jest budowa trwałych podstaw wzrostu gospodarczego, łącząc cele unijne z priorytetami krajowymi. W kwietniu 2011 r. państwa członkowskie przygotowały i przekazały pierwsze Krajowe Programy Reform, w których zdefiniowano krajowe cele strategii „Europa 2020” oraz przedstawiono reformy, ukierunkowane na wzrost inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Krajowe Programy Reform, począwszy od kwietnia 2012 r., są corocznie aktualizowane w rytmie Semestru Europejskiego.

Broszura na temat strategii "Europa 2020" z 2010 r.

Więcej informacji na temat realizacji strategii "Europa 2020" można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostatu)

    ************************************************************************************************************

W okresie maj - październik 2014 r. miały miejsce, zainicjowane przez Komisję Europejską (KE), konsultacje społeczne dotyczące czteroletnich doświadczeń wynikających z realizacji strategii "Europa 2020". Decyzję o rozpoczęciu konsultacji podjęto na podstawie wniosków zawartych w opublikowanym przez KE komunikacie "Podsumowanie strategii "Europa 2020" na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu", opisującym doświadczenia zgromadzone w ciągu pierwszych lat realizacji strategii.

W ramach powyższych konsultacji 26 października 2014 r. odbyła się, zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, konferencja pn. Strategia „Europa 2020” – kontynuacja czy reforma?, w której udział wzięli przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, środowisk akademickich oraz resortów odpowiedzialnych za realizację celów strategii „Europa 2020”.

Ponadto Ministerstwo Gospodarki prowadziło w ramach administracji rządowej konsultacje na temat dotychczasowej realizacji celów krajowych strategii „Europa 2020” oraz na temat pożądanych zmian w strategii. Wynikiem odbytych spotkań i konsultacji jest przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki stanowisko Rządu RP w ramach konsultacji społecznych ws. strategii „Europa 2020”  przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich 29 października 2014 r.

Do kluczowych elementów stanowiska należy między innymi uznanie za aktualne nadrzędnych priorytetów strategii „Europa 2020” oraz wskazanie zróżnicowanego postępu w realizacji poszczególnych celów na poziomie UE jako główną słabość strategii. W stanowisku zwrócono również uwagę na istotność utrzymania tempa reform strukturalnych oraz zwiększenia inwestycji poprzez stworzenia dodatkowego bodźca inwestycyjnego w skali całej UE, jako kluczowych działań sprzyjających realizacji celów strategii. Ponadto wskazano na potrzebę zmian w ramach Semestru Europejskiego, zmierzających do silniejszego ukierunkowania do na realizację celów strategii. Osiągnięcie przez Polskę w roku 2020 wszystkich wyznaczonych celów krajowych oceniono jako ambitne, ale jednocześnie realne.

2 marca 2015 r. KE przedstawiła wyniki konsultacji publicznych w sprawie strategii "Europa 2020" , w oparciu o które przedstawi wniosek w sprawie przeglądu strategii"Europa 2020".

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl